Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap

(Videresendt fra Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse)

Koronasituasjonen

Informasjon til deg som har et pågående forsknings- eller innovasjonsprosjekt som er finansiert av midler fra Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF og/eller Felles Forskningsutvalg (FFU): Slik påvirkes forsknings- og innovasjonsprosjekter av koronasituasjonen.

 

Utlysning av forskningsmidler for 2022

 

Om Felles forskningsutvalg (FFU)

Felles forskningsutvalg (FFU) og Felles utdanningsutvalg (FUU) ble besluttet opprettet av styrene ved St. Olavs hospital og daværende Det medisinske fakultet (nå Fakultet for medisin og helsevitenskap) i 2011. Utvalgene er opprettet som et av flere tiltak for å styrke samarbeid om utdanning, innovasjon og forskning i det integrerte universitetssykehuset, og rapporterer til Felles ledermøte.  

 

Fullstendig navn på Felles forskningsutvalg (FFU):

Norsk: Felles forskningsutvalg for St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap (FFU)
Engelsk: The Joint Research Committee between St. Olavs hospital and the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU (FFU)

 

Sammensetning 

Leder av FFU: Haakon Skogseth, medisinskfaglig sjef St. Olavs hospital.

Fra St. Olavs hospital:

Fra Fakultet for medisin og helsevitenskap:

Brukerrepresentant: Halvard Kjelås

Observatører:

Sekretariat:

Ta kontakt med sekretariatet på e-post: ffu@mh.ntnu.no 

 

Mandat og organisering

Som oppfølging av styrevedtak ved MH-fakultetet og tilsvarende ved St. Olavs hospital ultimo 2010 om tiltak for økt integrasjon i universitetssykehuset, ble det høsten 2011 opprettet et felles forskningsutvalg og et felles utdanningsutvalg mellom de to organisasjonene. Prodekan ved MH-fakultetet og forskningsdirektør ved St. Olavs hospital fikk i oppdrag å lage et forslag til revidert mandat. Forslaget innebærer et eget mandat for Felles forskningsutvalg, forskjellig fra mandatet for Felles utdanningsutvalg.

Felles forskningsutvalg skal forvalte øremerkede midler fra Helse Midt-Norge RHF til forskningsformål i tråd med gjeldende strategier og føringer gitt av dekan ved MH-fakultetet og adm. dir. ved St. Olavs hospital. Utvalget har et spesielt ansvar for å jobbe for økt integrasjon av forskning og innovasjon mellom de to organisasjonenene.

Felles forskningsutvalg må være godt forankret i ledelsen i begge organisasjoner. Ledelse for utvalget går på omgang mellom de to organisasjonene. Leder sitter for ett år av gangen. MH-fakultetet har permanent ansvar for sekretariat, som bistår med administrativ støtte til utvalget og for løpende kontakt og oppfølging mellom møtene.

Mandat

Felles forskningsutvalg er et underutvalg av Felles ledermøte mellom dekan ved MH og adm. dir. ved St. Olavs hospital.
Utvalget skal gi råd og rapportere til Felles ledermøte i saker som angår forskning og innovasjon.
Utvalget har et spesielt ansvar for å jobbe for økt samarbeid innen forskning og innovasjon mellom de to organisasjonene.
Utvalget forvalter øremerkede resultatbaserte midler fra Helse Midt-Norge RHF til forsknings- og innovasjonsformål, i tråd med føringer gitt av dekan ved MH og adm. dir. ved St. Olavs hospital
Utvalget skal samarbeide med Felles Utdanningsutvalg (FUU) slik at beslutninger og tiltak harmoniseres.

Organisering / arbeidsform

Felles Forskningsutvalg avholder tre-fire møter per år.

FIU-direktør ved Det integrerte universitetssykehus leder utvalget.

MH-fakultetet har permanent ansvar for sekretariat, som bistår med administrativ støtte til utvalget og for løpende kontakt og oppfølging mellom møtene.

Det føres referat fra møtene som gjøres tilgjengelig for ansatte i de to organisasjonene.

 

Har du fått tildeling fra Felles Forskningsutvalg?

Om økonomiforvaltning:

 • Hvis vertsinstitusjon er ved NTNU/MH:
  • Det skal opprettes et eget prosjektnummer for midlene når tildelingsbrevet mottas. Prosjektøkonom ved vertsinstitusjonen fører eget regnskap over forbruk. 
  • St. Olavs hospital HF forvalter økonomien på vegne av Felles forskningsutvalg, og skal faktureres for midlene i henhold til påløpte kostnader. Det faktureres inntil tre ganger årlig, med frister 10. januar, 31. mai, og 30. september. Kopi av tildelingsbrevet og prosjektregnskap skal være vedlagt faktura. 
 • Hvis vertsinstitusjon er ved St. Olav:
  • Midlene fra Felles Forskningsutvalg forvaltes av St. Olavs hospital og overføres til prosjektet etter forbruk.
  • Det skal opprettes et eget prosjektnummer for midlene når dette tildelingsbrevet mottas. Prosjektnummer (WBS) opprettes av sentral stab. Tilskuddet inntektsføres på art 332000 i takt med kostnadene.
 • Det er ikke nødvendig å søke om overføring av midler fra ett år til neste innenfor prosjektperioden, men dersom det er behov for forlengelse utover den angitte perioden må det søkes om forlengelse via søknadsskjema på Helse Midt-Norge RHFs nettsider: https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning/forskningsmidler/for-deg-som-har-fatt-midler 
 • Ubenyttede midler ved prosjektperiodens slutt skal tilbakeføres til Felles forskningsutvalg.

 

Har du fått tildelt prosjektmidler fra Felles Forskningsutvalg, og har behov for å gjøre endringer?

All informasjon og søknadsskjema for endringer finner du på Helse Midt-Norge RHF sine nettsider

 

Vedr. publikasjoner og adressering:

Se informasjon hos Helse Midt-Norge: https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning/forskningsmidler/for-deg-som-har-fatt-midler#publikasjoner-og-adressering. Samme regler for adressering gjelder også for FFU. 

 

Tidligere tildelinger:

2021: Tildelinger fra Felles forskningsutvalg for 2021-2023 (pdf)

2020: Tildelinger fra Felles forskningsutvalg for 2020-2022 (pdf)

2019: Tildelinger fra Felles Forskningsutvalg for 2019-2020 (pdf)

2018: Tildelinger fra Felles forskningsutvalg for 2018 (pdf)

2017: Tildelinger fra Felles forskningsutvalg for 2017 (pdf)

2016: Tildelinger til korttidsprosjekt og forskerstillinger (pdf)

 

12 Vedlegg
29129 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)