Digital...

Feedback og digital feedback

Tips til hvorfor og hvordan du som underviser kan bruke feedback og digital feedback til å øke studentenes læringsutbytte.

Temaside om læringsstøtte-for undervisere

Feedback som læringsverktøy #

Feedback er nært knyttet til vurdering. Og i høyere utdanning har feedback ofte hatt funksjon  som summativ; det er en tilbakemelding på arbeid mot slutten av semesteret eller etter at et stykke arbeid er fullført.  

Samtidig er vurdering innen høyere utdanning også en viktig del av studentenes læringsprosess. Og feedback er igjen en viktig del av vurdering for læring- altså en formativ vurdering som skal hjelpe studentene til å prestere og bli bedre; til å ta stegene opp til et selvstendig læringsnivå.   

Da forståes feedback som noe mer enn tilbakemelding; det er statusmeldinger, framover-meldinger og dialog på og rundt arbeid og læreprosesser gjennom hele semesteret. Noen gevinster ved slik feedback kan være: 

 • Økt studentengasjement 
 • Mer aktiv læring  
 • Tettere kontakt mellom student og underviser, som igjen er knyttet opp til motivasjon og suksess for studentene 
 • Dypere læring 

High level and complex learning is best developed when feedback is viewed as a relational process that takes place over time, is dialogic, and is integral to the whole process of learning and teaching itself.

Kilde: Rethinking feedback in higher education: an assessment for learning perspective (Sambell, 2011) 

Feedback og motivasjon til egen læring #

Slik Carol Evans peker på i kunnskapsoppsummeringen (scoping review) Making Sense of Assessment Feedback in Higher Education, så finnes det etter hvert også mye forskning fra UH-sektoren, som løfter frem feedback som et viktig utgangspunkt for selvgående og motiverte studenter. Her pekes det på at feedback kan være en måte å trene studentene til å: 

 • Overvåke egen læring 
 • Evaluere egen læring 
 • Regulere egen læring 
 • Takle fremtidige yrker og læresituasjoner 

Feedback er da en arbeidsmetode som studentene bør kunne bruke på seg selv og andre, gjennom egenvurdering og vurdering av andres arbeid. Egenvurdering fungerer best om studentene samtidig får systematisk og god feedback fra eksperten (du eller andre undervisere) 

For studentene kan feedback blant annet si noe om: 

 • «Hvor skal jeg» - altså, hva er målet?
 • «Hvordan greier jeg meg?» - altså, hvordan ligger jeg an i å nå målet?  
 • «Hvordan kommer jeg videre?»- altså, hva bør jeg jobbe med for å oppnå god progresjon?  

Les mer i «The Power of Feedback» (Hattie og Timperley) 

Enkle tips til hvordan #

Det er også viktig at feedback kommer til rett tid og er konkret. Blir feedbacken for generell, kan det være vanskelig for studentene å skjønne hvor de står faglig og hva de må gjøre videre for å heve seg og bli selvstendige i sin læring.  

 • Unngå feedback av typen «dette var bra», «skriv mer akademisk» eller «du har mye å gå på». Slik feedback viser seg å forvirre mer enn å hjelpe.  
 • Det er heller ikke mengden feedback som avgjør om studentene lærer; mer feedback er ikke det samme som mer læring 
 • Feedback bør være konkret, gi informasjon om hvor studenten står og hva de må gjøre for å komme opp på neste nivå  

Digitalisert feedback  #

Digitalisert feedbacken er i seg selv ingen garanti for økt læringsutbyttet for studentene.  

 • Digital feedback må være en gjennomtenkt og bevisst del av undervisningsopplegget  
 • Du må ha en plan for hvordan, hvor ofte og hvorfor du vil bruke slik feedback  

Du kan gi feedback asynkront eller synkront, i grupper og til enkeltstudenter. Du kan gi det skriftlig, som lydfil eller som videorespons. Og du kan variere mellom enkel eller mer omfattende feedback. De vanligste digitale kommunikasjonsplattformene du vil trenge:  

Se også #

Henning Fjørtoft: Feedback og læring (PLU NTNU)

academia.edu: Feedback in Higher Education

Kontakt #

Har du spørsmål om innholdet på denne siden; kontakt artikkelforfatter Silje Belsvik Taftø

5 Vedlegg
7705 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)