Råd og utvalg ved...

Fakultetsstyret ved MH

Tagger: råd og utvalg mh

Sakspapirer

Sakspapirer fra og med 2017 finnes her (Utvalgsnavn: "MH-Fakultetsstyret").

Sakspapirer for perioden 2013 - 2016 finnes her.

Representanter

Fakultetsstyret ved MH i perioden 01.08.2017 - 31.07.2021 har følgende representanter:

Eksterne representanter (valgperiode 4 år)

Vararepresentanter i rekkefølge:

 • Magnus Mathisen, rådmann Gjøvik kommune (fast møtende vara)
 • Vigdis Harsvik, direktør Trøndelagskontoret til Innovasjon Norge

Studentrepresentanter (velges hvert semester)

Interne representanter i følgende grupper

Fast ansatt i vitenskapelig stilling (valgperiode 4 år)

Vararepresentanter i rekkefølge: 

Midlertidig ansatt i vitenskapelig stilling (valgperiode ett år, 2020-2021)

Ansatt i teknisk eller administrativ stilling (valgperiode 4 år)


Mandat

Fakultetsstyrets mandat er fastatt i styringsreglementet pkt. 3.2.2:

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat
Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.  

Sammensetning

Fakultetsstyret har 11 medlemmer slik:

 • Styreleder (ekstern)
 • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder
 • 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte
 • 2 studentrepresentanter
 • 1 representant for teknisk-administrativt ansatte

For hver gruppe velges/oppnevnes et tilsvarende antall rekkefølge-vararepresentanter.

Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett. 

0 Vedlegg
11102 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)