Utvalg og råd ved IE

Fakultetsstyret IE

(Videresendt fra Fakultetsstyret IME)

Gjeldende periode er 1. august 2017 til 31. juli 2021
Sekretær: dekan, professor Ingrid Schjølberg

Møteplan, innkallinger og referater

Medlemmer i fakultetsstyret #

Eksterne medlemmer #

  • Leder: Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge
  • Morten Dalsmo, SINTEF Digital
  • Arne Quist-Christensen, Telenor
  • Aslaug Hagestad Nag, Force Technology Norway

Vara eksterne medlemmer #

  • 1) Arne Rinnan, Kongsberg Seatex
  • 2) Kirsten Faugstad, Statnett

Fast vitenskapelig tilsatte #

  • Professor Letizia Jaccheri, IDI
  • Professor Lasse Natvig, IDI
  • Professor Poul Heegaard, IIK

Vara fast vitenskapelig tilsatte #

  • Førstelektor Bjørn Klefstad, IDI
  • Professor Thomas Tybell, IES

Midlertidig vitenskapelig tilsatte #

  • Stipendiat Tale Bakken Ulfsby 

Vara midlertidig vitenskapelig tilsatte #

  • Stipendiat Anders Eivind Bråten 

Teknisk/administrative tilsatte #

  • Rådgiver Harald Lenschow, Fakultetsadministrasjonen

Vara teknisk/administrative tilsatte #

  • Rådgiver Sølvi Bente Sønvisen, Fakultetsadministrasjonen

Studenter #

  • FTV Magnus Iben Holt
  • FTV Jakob Lønnerød Madsen
  • FTV Anzhelika Seliverstova (vara)
  • FTV Sofia Godø (vara)

Mandat #

3.2.2 Fakultets- og museumsstyrenes mandat 

Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

  • Strategi 
  • Årsplaner og handlingsplaner
  • Strategiske personalplaner
  • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
  • Forskningssatsinger og forskningsprofil
  • Studieprogram
  • Studiekvalitet
  • Virksomhet- og økonomirapportering
  • Intern organisering
  • Saker av prinsipiell betydning

Dersom det er uenighet mellom dekan og fakultetsstyret/styret om hvor beslutningsmyndigheten ligger, avgjøres spørsmålet av rektor.

Dokumenter fra tidligere møter #

Se denne siden for dokumenter fra 2013–2017. Kontakt Anne Kristin Bratseth for eldre dokumenter   

35 Vedlegg
15943 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)