Råd og utvalg -...

Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen

(Videresendt fra Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim)

Fakultetsstyret var NTNU Handelshøyskolens høyeste organ og har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer. Fakultetsstyret er nå erstattet med et instituttstyre.

Alt om råd og utvalg

For møter i 2017, se Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen.

Fakultetsstyremøter 2016 #

Møtekalender høst 2016 #

16. desember #

Innkalling

Protokoll

V-sak 17-2016 Studieplan Master i ledelse av teknologi

Vedlegg Studeiplan MLT2017-2019

V-sak 18-2016 Studieplan Master of Public Administration 2018-2020

Vedlegg 1 Studieplan MPA 2018-2020 

Vedlegg 2 Emnebeskrivelser MPA

V-sak 19-2016 Medvirknings- og medbestemmelsesordninger

Vedlegg 1 Medvirksnings- og medbestemmelsesordninger ved fakultet og institutt

Vedlegg 2 NTNUs styringsreglement

D-sak 5-2016 Revisjonsutdanning

O- sak 27-2016 Status økonomi

Vedlegg Regnskap pr. 30.11.2016

Notat 1 Bevilgning i 2017 og langtidsperioden

Notat 2 Etablering av fakultetsnivået

Notat 3_finansiering av fakultetsnivå

Notat 4 Nøkkelinformasjon per enhet og for økonomifakultetet

O-sak 28-2016 Faglig integrasjon

O-sak 29 Administrativ organisering

Vedlegg 1 Bemnningsplan Fakultet for økonomi

Vedlegg 2 Oversikt - innplassering

O-sak 30-2016 Orientering om bygg-lokalisering

11. november #

Innkalling 

Protokoll

V-sak 11-2016 Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon 2017-2020

Vedlegg V-sak 11-2016 Studieplan BØA 2017-2020

V-sak 12-2016 Studieplan Bachelor i regnskap og revisjon 2017-2020

Vedlegg V-sak 12-2016 Studieplan BRR 2017-2020

V-sak 13-2016 Studieplan Master i økonomi og administrasjon 2017-2019

Vedlegg V-sak 13-2016 Studieplan MØA 2017-2019

V-sak 14-2016 Studieplan Master i ledelse av teknologi 2017-2019

Vedlegg V-sak 14 Studieplan MLT 2017-2019

V-sak 15-2016 Studieplan Master of Public Administration 2017-2019

Vedlegg V-sak 15-2016 Studieplan MPA 2017-2019

O-sak 24-2016 Status økonomi

Vedlegg 1 O-sak 24-2016 Regnskap pr. 30.09.16 - Handelshøyskolen i Trondheim

Vedlegg 2 O-sak 24-2016 Regnskapsrapport HHiT pr. 300916

O-sak 25-2016 Opptakstall - MPA

7. oktober

Innkalling

Protokoll

D-sak 3-2016 Adminstrativ organisering

Vedlegg S-sak 47/16 NTNUs styre

D-sak 4-2016 Faglig integrasjon

O-sak 21-2016 Økonomi tertial 1 og tertial 2

Vedlegg 1 O-sak 21-2016 Fungerende dekans tertialrapportering 1. tertial 2016 - HHiT

Vedlegg 2 O-sak 21-2016 HHiT Dekanens tertialrapportering 2. tertial 2016

O-sak 22-2016 Orientering om campusprosjekter ved NTNU

Vedlegg 1 O-sak 22-2016 Sak fra NTNU Innsida 27.09.2016

Vedlegg 2 O-sak 22-2016 Høringssvar om campusplan, kvalitetsprogram og overordnet lokalisering

7. september

Innkalling

Protokoll

O-sak 18-2016 Status organisering NTNU

Vedlegg 1 Protokoll LOSAM 12.08.16

Vedlegg 2 Protokoll fra NTNUs styremøte 25.08.16

D-sak 2-2016 Faglig integrasjon

Vedlegg 1 Rektors ekspd.- og best.skriv i hht S-42-2016-vedtaket

Vedlegg 2 Høring - Sluttrapport EiT

O-sak 19-2016 Økonomi og rekruttering - Status og scenarier

7. oktober

11. november

16. desember

#

Møtekalender vår 2016    #

3. juni

Innkalling

Protokoll

O-sak 14-2016 Tertialregnskap HHiT

Vedlegg Tertialregnskap HHiT

O-sak 15-2016 Status organisering NTNU

Fakultet for økonomi- Utredning om institutt struktur
http://www.ntnu.no/documents/1262755726/1269209541/fak-g-sluttrapport-instituttstruktur.pdf

Administrativ organisering 2017- Sluttrapport med alternative forslag fra Børresen-utvalget
https://www.ntnu.no/documents/1262755726/1265772389/Borresenutvalget_rapport3_REV.pdf/5faadf6c-ad4b-4652-945e-b2969a8bc0f3

O-sak 16-2016 Møtekalender høst 2016

28. april - sirkulasjonssak

V-sak 6-2016 Uttalelse fra fakultetsstyret – Ny instituttstruktur

Uttalelse om instituttstruktur fra fakultetsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Protokoll

22. april 

Innkalling 22.04.2016

Protokoll 

V-sak 5-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

O-sak 7-2016 Regnskap pr. 31.03.2016

Vedlegg Handelshøyskolen i Trondheim - Regnskap pr. 31.03.2016

O-sak 8-2016 Foreløpig budsjettramme 2017

O-sak 9-2016 Nedbygging av akkumulert beholdning

O-sak 10-2016 Videre arbeid med bemanningsplan

O-sak 11-2016 Faglig integrasjon

O-sak 12-2016 Status organisering NTNU

11. mars (ekstraordinært)

Innkalling

Protokoll

V-sak 3-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

V-sak 4-2016 Anvendelse av økonomisk ramme

Vedlegg 1 Budsjett 2106 med månedlig prognose (Unntatt offentlighet med hjemmel i §23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd)

Vedlegg 2 Regnskap januar 2016

D-sak 1-2016 Strategisk bemanningsplan

19. februar

Innkalling

Protokoll

V-sak 1-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste

O-sak 1-2016 NTNUs styringsreglement

Vedlegg NTNUs styringsreglement

O-sak 2-2016 Organisering av NTNU

O-sak 3-2016 Resultatregnskap 2015

Vedlegg Resultatregnskap 2015

O-sak 4-2016 Revidert budsjett 2016

Vedlegg 1 Revidert budsjett 2016 for HHiT

Vedlegg 2  Revidert langtidsbudsjett 2017-2018 for Handelshøyskolen i Trondheim

O-sak 5-2016 Oppfølging av strategisk plan

V-sak 2-2016 Anvendelse av økonomisk ramme

Vedlegg O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer

Medlemmer #

Eksterne medlemmer: #

Ingrid Spjekavik - Senter for statlig økonomistyring (Styreleder)

Bertil Halsen

Vara: Stein Ole Eide

Vitenskapelig ansatte #

Kari Nyland

Anders Berg Olsen

Stein Frydenberg

Hilde Fjellvær

1. vara: Trond Kristoffersen. 2. vara: Synnøve Hitland

Teknisk/administrativt ansatte #

Frøydis Søbstad

Vara: Mona Vanvikmyr

Studentrepresentanter #

Kristian Birgirsson (leder i STØH)

Eline Sanne (fagutvalget)

Minh Nguyen (masterrepresentant)

Vara: Elise Lundamo (nestleder)

Dekan er sekretær for styret.

Sammensetning #

Sammensetning av fakultetsstyret

Mandat #

Mandat for fakultetsstyret

Valg og oppnevning #

Medlemmene er oppnevnt for perioden 01.08.2011–31.07.2015 med forlengelse til 01.01.2017.

Representant for teknisk-administrativt ansatte er valgt for perioden 18.09.2015–01.01.2017.

Valg og oppnevning av fakultetsstyret

Forretningsorden #

Forretningsorden for fakultetsstyret

Kontakt #

Administrativ koordinator Randi Leikvold

103 Vedlegg
9977 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)