Forvaltningsutval...

FUS - Sentrale dokumenter

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (3.7), Gå til siste versjon.)

Denne siden gir en oversikt over sentrale dokumenter for teknologimasterutdanningene ved NTNU, dvs sivilingeniørstudier (5-årige og 2-årige) og andre masterprogrammer innen teknologiområdet.

Oversikten er begrenset til dokumenter som inneholder spesikke bestemmelser knyttet til disse utdanningene. 

Oversikten er todelt:  Først kommer de styrende dokumentene og vedtakene, deretter relevante bakgrunnsrapporter.

I noen tilfeller er et styrende dokument i ettertid blitt supplert med et annet dokument (eller vedtak), som presiserer eller utfyller det første.  I slike tilfeller er begge dokumenter oppført på samme rad i tabellen for å angi at de hører sammen.

 

FUS - Styrende dokumenter og vedtak
Dokument/vedtak År Styringsnivå Stikkord Kommentarer
Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål 2016 Nasjonalt Opptak
Programdesign
Minimumskrav til opptakskrav og fagsammensetning for 5-årige og 2-årige sivilingeniør-programmer
Utfyllende regler til studieforskriften for 5-årige og 2-årige masterprogram i teknologi, herunder sivilingeniør-utdanningen 2016 NTNU Studieprogresjon
Masteroppgave
Vurdering
Vitnemål
 
Forskrift om opptak til studier ved NTNU, § 30-6

FUS-vedtak 71/2018

2016

2018

NTNU Opptak Opptakskrav for 2-årige masterprogrammer i teknologi

Spesifiserer hvordan «tilsvarende utdanning» i NTNUs opptaksforskrift §30-6 skal tolkes

Forskrift om opptak til høgre utdanning, §4-4 2018 Nasjonalt/NTNU Opptak §4-4 pkt 7 angir opptakskrav til 5-årige programmer, herunder karakterkrav i matematikk
Generisk studieplan master i teknologi/sivilingeniør 2014 NTNU Programdesign Generiske «emnevegger» for 5-årige og 2-årige siv.ing.-programmer
FUS-vedtak 70/2018 2018 NTNU Programdesign Retningslinjer for «ingeniøremne annet studieprogram»
Retningslinjer for K-emne-ordningen i sivilingeniør-utdanningen 2017 NTNU Programdesign  
5-årig integrert sivilingeniørutdanning ved NTNU 2015 NTNU Programdesign Inneholder bl.a. generiske læringsutbytte-beskrivelser for 5-årige og 2-årige siv.ing.-program
FUS-vedtak 73/2018 2018 NTNU Programdesign Områdeemner -- trer i kraft f.o.m. studieåret 2019/20
Retningslinjer for fordypningsordningen i sivilingeniørstudiet

Studieplanbrev 2013/14

2010

2012

NTNU Programdesign

Presisering av retningslinjene for fordypningsordningen
FUS-vedtak 84/2017 2017 NTNU Portefølje
Opptakskrav
Programdesign

 

FUS’ strategiske tanker om 2-årige masterprogram i teknologi
FUS-vedtak 5/2018 2018 NTNU Eksamen Åpning for å tillate bruk av en spesifikk kalkulator under eksamen i et emne
Praksisforskrift for sivilingeniør-utdanningen ved NTNU

FUS-vedtak 41/2018

2013

2018

NTNU Relevans

 

Begrepet «praksis» i siv.ing.-studiet erstattes av «arbeidslivserfaring»

Veiledning for studenter på master-oppgaver i sivilingeniør-studiet 2013 NTNU Masteroppgave Beskriver roller, ansvar og frister.  Standardavtale for student, veileder og institutt.
Forskrift om studier ved NTNU 2018 NTNU Grad
Tittel
§2-10 og §2-12 regulerer gradsbenevnelser samt bruk av sivilingeniørtittel og -ring
Rektorvedtak -- innføring av endret tekst på vitnemål -- tilleggsbetegnelsene sivilingeniør og siviløkonom 2018 NTNU

Vitnemål
Tittel
Ring

Ny tekst på vitnemålet:  "Kandidaten har rett til å bruke den beskyttede tittelen sivilingeniør"
Rektorvedtak -- innføring av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålet 2018 NTNU

Vitnemål

Tittel

Ring

Om innføringstidspunkt for sivilingeniør-tittel ved internasjonale program og ikrafttreden for ny bestemmelse om siv.ing.-ringen
Sammenligning -- sivilingeniørutdanning og mastergrad 2006 NTNU Grad Skriv som sier at engelsk oversettelse av 'master i teknologi' (og 'master i ingeniørfag') ved NTNU er 'master of science in engineering'

 

FUS - Bakgrunnsdokumenter

Dokument År Styringsnivå Stikkord Kommentarer
Vilje til forbedring -- virksomhetskomitéen for sivilingeniørstudiet ved NTH 1993 NTNU    Kalles gjerne VK1-rapporten
Teknologiutdanning med perspektiv –innhold, omfang og struktur for ikke-teknologiske emner i sivilingeniørstudiet 2003 NTNU    VK2-rapporten
Faglig integrasjon innen teknologi ved NTNU 2016 NTNU    Omfatter hele teknologistudieområdet ved NTNU etter fusjonen
Komplementære emner i sivilingeniør-utdanningen ved NTNU – sluttrapport 2016 NTNU    Gjennomgang av eksisterende ordning og forslag til tiltak
Strategisk utvikling av NTNUs sivilingeniørutdanning 2011 NTNU    Strateginotat fra FUS med vekt på Steinbach-evalueringen i 2008
NTNUs teknologiutdanninger 1993-2014 – Utdanningsledelse i et 20-årsperspektiv 2015 NTNU    Paper ved UHR MNT-konferansen 2015
Presentasjon i FUS-teknodekanmøte mai 2018 2018 NTNU    Se spesielt lysarkene 1—12 ang 3+2-løpet

Se også

Generelle lover og regler - studier

Kontakt

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningens sekretær: Nils Rune Bodsberg

6 Vedlegg
3236 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)