FS - Vurdering

FS - Registrere obligatorisk aktivitet

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt

Her finner du en beskrivelse av hvordan du registrerer obligatorisk aktivitet i FS. Merk at vårsemesteret 2020 er det utarbeidet egne rutiner for obligatorisk aktivitet som fullføres etter eksamen og der det er gitt fritak for obligatorisk aktivitet på emner. Se egen beskrivelse av hvordan dette skal registreres.

FS - Brukerveiledninger | Sider merket med FS

Godkjenning av obligatorisk aktivitet #

Alle emner som har obligatorisk aktivitet, skal registreres i FS uansett vurderingsform. Bildet Godkjenning av obligatorisk aktivitet finner du i modulen Vurdering > Bilder >.

Bildet er søkbart på emne, med vurderingskombinasjon og tid for vurdering. Øverst til høyre vises en trestruktur med hele vurderingskombinasjonen for emnet, men det er kun mulig å registrere resultat for kombinasjoner som er definert med Vurdkombtype OBLIG.

Bildet kan benyttes både for godkjenning av alle obligatoriske øvelser for emnet under ett, eller for godkjenning av enkeltvise aktiviteter. Hvilken eller hvilke aktiviteter du ønsker å registrere godkjenning for, velges i nedtrekksmenyen midt i bildet.

Godkjenningsliste #

Det er laget flere rapporter i FS som du kan bruke for å kontrollere om studentene har gjennomført de obligatoriske aktivitetene. Godkjenningslistene FS555.001 og FS555.002 kan sendes til og undertegnes av ansvarlig fagperson som papirbevis på at studentene har gjennomført obligatorisk aktivitet. Dette danner grunnlaget for registrering i FS. Samtidig gir rapportene også oversikt over de som allerede har fått registrert godkjent aktivitet. Dersom et emne har flere obligatoriske aktiviteter i et emne, bør det skrives ut liste for hver oblig.

Godkjenningslistene kan kjøres ut etter at oppmeldingsfristen er over, men vær oppmerksom på at studenter kan bli etteroppmeldt til emner, se regler for forsinket eksamensoppmelding. For at du skal være sikker på at godkjenningslistene inneholder alle som er oppmeldt til det aktuelle emnet, bør godkjenningslistene tas ut etter 1. november (høst) og 15. mars for (vår).

Har et emne 1 eller flere obligatoriske aktiviteter? #

Du må være oppmerksom på hvor i bildet du står når emnet du skal registrere obligèr i har flere obligatoriske aktiviteter knyttet til seg.

Hvis du skal registrere én oblig av gangen i et emne med flere obligèr?

 • Sett rullegardinen til å vise den aktiviteten du ønsker å jobbe med.
 • Du kan også navigere for å registrere på enkeltvise aktiviteter ved å bruke vurderingskombinasjonstreet til høyre i bildet. Dobbeltrykk i så fall på den aktiviteten du ønsker å jobbe med.

Vet du at alle studentene har fått godkjent alle oblig'er eller at det bare én oblig på emnet?

 • Sett rullegardinen til «Alle obligatoriske aktiviteter for …». Den blå teksten i den grå delen av bildet viser da at du jobber med Godkjenning av alle obligatoriske aktiviteter for emnet.

Registrere obligatorisk aktivitet #

Det skal registreres en hake på alle studenter for "Fritak", "Godkjennes nå" eller "Godkjennes ikke". Trykk på knappen «Registrering fullført» når all registrering er fullført i emnet. Marker deretter den eller de vurderingskombinasjoner som registreringen er fullført for, og deretter trykk «Registrèr». Da vil dato for sluttbehandlingen og saksbehandler-initialer bli registrert, slik at andre kan se at registreringen er ferdig.

Merk: På grunn av korona-situasjonen vårsemesteret 2020, skal det ikke registreres en hake på studenter der obligatorisk aktivitet fullføres etter eksamen og der det er gitt fritak for obligatorisk aktivitet på emner. Se egen beskrivelse av hvordan dette skal registreres.

Student som har fått godkjent aktivitet inneværende semester #

 • Klikk i kolonnen «Godkjennes nå» på den enkelte student.
 • Klikk KUN for de studenter som faktisk har fått godkjent aktivitet inneværende semester (studenter med tidligere godkjente aktiviteter og fritak registreres annerledes).
 • Tast enter når du har registrert en student eller flere for å lagre (ikke vent for lenge med å lagre), du kan risikere at bildet oppdateres i mellomtiden slik at du mister den jobben du har gjort.

Student med godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester #

 • Studenter med godkjent aktivitet fra tidligere semestre som fremdeles er gyldig ligger ferdig registrert i bildet.
 • Semesteret oblig'en ble godkjent står ytterst til høyre.
 • Du skal ikke registreres resultat for dem som har tatt oblig fra før, og ikke tar den på nytt.
 • Studenter som tar og får godkjent oblig'en på nytt, registreres med ny godkjenning.

Skal student ha fritak for obligatorisk aktivitet? #

 • Klikk på feltet i kolonnen «Fritak» for den studenten det gjelder.
 • Legg inn begrunnelse for fritaket i meldingsvinduet som kommer opp.
 • Legg inn hvilken termin fritaket gjelder fra i meldingsvinduet som kommer opp.

Når en student har fritak for den obligatoriske aktiviteten ser man det ved at det er en hake i feltet Fritak, hake i feltet OK og at det står Fritak på studenten.

Når man trykker på registrer, genererer fritaket automatisk en godkjenningssak i Godkjenningssak samlebilde. Selve forekomsten vil legge seg i bildet: Godkjenningssak samlebilde og arkfanen Fritak vurdkomb (Godkjenningssak/Bilder).

Mangler det en student i bildet? #

Ved å hake av for «Inkludèr trekk» vil du finner studenter som har fått godkjent obligatorisk aktivitet, men som har trukket seg fra eksamen før du begynte registreringen. Ved å hake av for «Inkludèr undervisningsmeldte» får du frem studenter som kun er undervisningsmeldt i emnet men som ikke er vurderingsmeldt. Du kan også legge til studenter ved å trykke på knappen «Legg til student» oppe til høyre i bildet. Du kan søke fram på navn eller fødselsnummer. Dersom du bruker navn må du være sikker på at du legger til riktig person.

Skal obligatorisk aktivitet i emnet fullføres etter eksamen (kun vårsemesteret 2020)? #

 • Feltene "Fritak", "Godkjennes nå" og "Godkjennes ikke" skal stå åpen for alle studentene i emnet. Ikke send ut brev via rutinen FS555.010. Disse studentene må få en annen melding om hva som gjelder for emnet denne våren. Rutinen FS515.002 Oppdater resultatstatus» skal kjøres før eksamen. Se beskrivelsen av hva som må gjøres for studenter som fullfører obligatorisk aktivitet etter eksamen.

Skal emnet ha fritak fra obligatorisk aktivitet (kun vårsemesteret 2020)? #

 • Såfremt studentene i emnet har fritak fra ett eller flere obligatoriske aktiviteter, skal det ikke registreres noe på de delene det gjelder. Feltene "Fritak", "Godkjennes nå" og "Godkjennes ikke" skal stå åpen. Ikke send ut brev via rutinen FS555.010 til denne studentgruppen. Disse studentene må få en annen melding om hva som gjelder for emnet denne våren. I de tilfeller der det er fritak fra alle oblig’er i emnet, skal rapport «FS515.002 Oppdater resultatstatus» ikke kjøres. MERK: Send e-post til eksamen@adm.ntnu.no hvis det er fritak på noen oblig’er men ikke alle i et gitt emne. Eksamenskontoret vil manuelt registrere «Manglende obligatorisk aktivitet» (Ø) som resultatstatus. Er derimot ALLE registrert med godkjent (på de oblig’er som skal gjennomføres), trenger eksamenskontoret ikke ha beskjed.

Send brev/e-post #

Send brev til de studentene som ikke har fullført obligatorisk aktivitet. Trykk på overgangsknappen «Brev». Du kommer nå til FS555.010 Brev til studenter – manglende obligatoriske aktiviteter. Bruk brevtype: FS STUDOBL 1 – Manglende øvinger. Rapporten skriver ut liste over alle vurderingsmeldte studenter i hvert emne som mangler den nødvendige godkjenningen. For å se brevet i forhåndsvisning klikker du på arkfanen Brev og ikonet Rapport. For å bla i brevene kan du bruke pil-ikonene «Forrige» og «Neste». Merk at du har mulighet til å sende ut brev via digital postkasse i FS. Når utplukket er definert og kontrollert, trykker du på ikonet «Skriv», og deretter «Skriv ut/send meldinger». Teksten ivaretar kravene etter forvaltningsloven på enkeltvedtak. Du finner mere informasjon om hvordan du sender ut brev via FS i våre brukerveiledninger.

FS515.002 Oppdater resultatstatus #

Til slutt kjører du rutine FS515.002 Oppdater resultatstatus, slik at de studentene som ikke har fått godkjent obligatorisk aktivitet blir registrert med «Manglende obligatorisk aktivitet» (Ø) som resultatstatus på vurderingsmeldingene sine. Legg inn emnekode, korrekt eksamenstermin og hak av for "Oppdater drgradskandidater". Kjør Rapport første gang uten oppdatering, og kontroller utvalget. Hvis alt ser korrekt ut så hak av "Ja" for Oppdatèr database.

Rutinen gjøres for å unngå at 1) studenter blir romplassert til skriftlig skoleeksamen uten at de er kvalifisert til å avlegge eksamen, og 2) at studenter får registrert «Ikke møtt» eller «Ikke levert» og dermed tellende eksamensforsøk, når de egentlig skal ha registrert «Manglende obl» (Ø). Har du registrert feil, må du rette opp feilen i bildet "Godkjenning av obligatorisk aktivitet". Deretter kjører du rutinen FS515.002 på nytt. I emner der alle studentene er godkjent, trenger du ikke kjøre denne rutinen.

Rutinen FS515.002 Oppdater resultatstatus kan IKKE kjøres på emner dersom:

 • obligatorisk aktivitet er knyttet til kun 1 vurderingskombinasjon av flere i ett gitt emne.
 • vurderingskombinasjoner går over 2 eller flere semester.

I følgende tilfeller må du gi beskjed til eksamen@adm.ntnu.no for manuell oppfølging.

Studenter som fullfører obligatorisk aktivitet etter eksamen (kun for vårsemesteret 2020) #

Denne studentgruppen vil stå med «Manglende obligatorisk aktivitet» (Ø) som resultatstatus på eksamen, men skal sensureres som normalt. Sensuren blir dermed sperret for publisering.

Når obligatorisk aktivitet er godkjent, skal følgende gjøres for at sensuren kan bli publisert:

 • registrer student med «Godkjennes nå» i bildet «Godkjenning av obligatorisk aktivitet». Har et emne flere obligatoriske aktiviteter må du være oppmerksom på hvor i bildet du står når du registrerer aktivitetene.
 • kjør rutinen FS515.002 Oppdater resultatstatus på nytt. Rutinen vil fjerne Ø-er for de som nå har bestått den obligatoriske aktiviteten. Vær oppmerksom på at det ikke er alle emner som rutinen kan kjøres på (emner med 1 oblig knyttet til en delvurdering av flere i et gitt emne, og emner som går over 2 eller flere semester).
 • gi beskjed til eksamen@adm.ntnu.no når rutinen over er kjørt, og for hvilket emne dette gjelder.
 • eksamenskontoret publiserer sensuren.

Kontakt #

Send e-post til kontakt@sa.ntnu.no hvis du har spørsmål til innholdet på denne siden. Har du behov for brukertilgang til FS, kan du lese mere om hvordan du søker her

4 Vedlegg
2980 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)