Kvalitetssikring...

Evaluere semester på medisinstudiet

På medisinstudiet tilsvarer “semester” det som heter "emne" ved resten av NTNU. Her finner du roller og oppgaver knyttet til kvalitetssikring av semester ved MH.  English: Evaluating a semester in medical studies.

Ser du etter noe annet? Samleside om kvalitetssikring av utdanning | Sider merket med Utdanningskvalitet | Kvalitetssikring av utdanning ved MH

Roller og ansvar #

Studenter #

Medisinstudentene har de samme oppgavene som andre studenter ved NTNU og finner informasjon på siden om studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning

Undervisningsenheter (UE)  #

For hvert semester hvor UE har undervisning skal det evalueres om

 • Undervisningen har vært i samsvar med læringsmålene for faget
 • Læringsaktivitetene har vært hensiktsmessige for å oppnå læringsmålene
 • Spirallæringen fungerer optimalt for fagområdet

Evalueringen skal munne ut i en rapport med forslag til endringer, ansvar og frister. Denne sendes til de aktuelle semesterkoordinatorene og til egen instituttleder.

Emneleder (tidligere årleder eller semesterkoordinator) #

 • Opprette referansegrupper ved semesterstart
 • Innhente rapporter fra referansegrupper og undervisningsenhetene
 • Gjøre en egen vurdering av kvaliteten i semesteret
 • Fyll ut skjema for emne-/semesterrapport (docx) | (odt) | (pdf) med forslag til handlingsplan
 • Rapporten sendes til instituttleder
 • Når handlingsplan er vedtatt av instituttleder implementeres denne før neste gang semesteret undervises.   

Instituttleder #

Instituttlederne har personalansvaret for semesterkoordinatorene og for undervisningsenhetene. Dette innebærer at instituttleder er ansvarlig for at evalueringen som skal gjøres av undervisningsenhetene og av semesterkoordinator blir gjennomført, og at rapportene foreligger i henhold til frist.

I forbindelse med semesterevalueringen skal instituttlederne

 • Sende semesterrapportene fra semesterkoordinatorene til de rette instanser (programrådet, de andre instituttlederne og medlemmene av referansegruppa).
 • Vurdere undervisningsenhetenes og semesterkoordinatorenes forslag til endringer
 • Vedta handlingsplaner for videreutvikling av semestrene og fagområdene, eventuelt i samråd med programrådet for medisinstudiet
 • Lagre rapportene og vedtatte handlingsplaner i dokumenthåndteringssystemet

Se også #

Kontakt #

0 Vedlegg
12085 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)