ErasmusPluss programmet 2014 til 2021

Samleside om Erasmus+, EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2021. Her finner du lenker til viktig informasjon om programmet samt oversikt over støtte fra NTNU og DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).

Information in English: ErasmusPlus Programme 2014 to 2021


Oversikt over Erasmus+ prosjekter #

Erasmus+ programmet har årlige utlysninger.

NTNUs internasjonale handlingsplan 2018-2021 vektlegger aktiv utnyttelse av virkemiddelapparatet i Erasmus+ programmet; her finnes gode muligheter for internasjonalt nettverkssamarbeid og utvikling av innovative prosjekter. 


Strategiske partnerskap #

Fleksible prosjekter for samarbeid med partnere fra andre land i Europa. Partnerskapene er av 2 eller 3 års varighet, og kan variere i størrelse fra enkle til større prosjekter med fokus på utvikling og utveksling av innovative resultater. 

Søknadsfrist:  24. mars 2020, klokka 12:00
DIKU-nettside: Strategiske partnerskap


Kapasitetsbygging #

Prosjekter som har som målsetting å heve kvaliteten på høyere utdanning i partnerland utenfor EU. Prosjektene skal ha fokus på kapasitetsbygging, enten på institusjonsnivå eller på systemnivå. 

Søknadsfrist: 5. februar 2020, klokka 17:00

DIKU-nettside: Kapasitetsbygging


Kunnskapsallianser #

Større prosjekter som skal styrke samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv. Innovasjon og entreprenørskap vektlegges sammen med utvikling av nye metoder for undervisning og læring.

Søknadsfrist: 26. februar 2020, klokka 17:00

DIKU-nettside: Kunnskapsallianser


Global mobilitet #

Fagmiljø på NTNU kan søke om støtte til mobilitet av studenter/ansatte fra samarbeidslæresteder utenfor EU. Det er også begrensede midler tilgjengelig for mobilitet ut fra Norge. 

Søknadsfrister og søknadsinformasjon: Wikiside om Global Mobilitet-midler

Søknadsprosedyrer: Søknad om midler koordineres og sendes av Internasjonal seksjon ved NTNU 


Erasmus Mundus Joint Master’s Degrees #

Opprettelse av fellesgrader. Graden må tilbys av et konsortium bestående av minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre programland.

Erasmus Mundus Joint Call EU-Japan:


Jean Monnet aktiviteter #

Aktuelt for fagmiljøer ved NTNU som har undervisning eller forskning innen europeisk integrasjon og bidrar til å introdusere en europeisk vinkling i utdanningen som tilbys ved NTNU. Man kan søke om støtte til blant annet undervisningsprogram/kurs og undervisningsstillinger innen europastudier.

Søknadsfrist: 20. februar 2020, klokka 17:00

DIKU-nettside: Jean Monnet aktiviteter


NTNUs interne søknadsprosedyrer for Erasmus+ søknader #

  • NTNUs PIC code: 999977851
  • NTNU’s Legal Representative: Prorektor Berit Kjeldstad
  • Declaration of Honour: skal signeres ved alle NTNU-koordinerte prosjekter
  • Mandat: skal signeres ved alle prosjekter hvor NTNU deltar som partner

Veiledning i søknadsskriving #

Søkerseminar med sandwich lunsj: Torsdag 28.11.2019. Sted: R3. Vennligst meld deg på her

Internasjonal seksjon skal holdes orientert om planlagte prosjektsøknader. Internasjonal seksjons EU-rådgivere veileder prosjektledere underveis i søknadsprosessen; våre rådgivere har kompetanse på føringer og prioriteringer i Erasmus+ programmet.

For søknader om sentraliserte tiltak (Kunnskapsallianser, Erasmus Mundus Joint Master eller kapasitetsbyggingsprosjekter) kan Internasjonal seksjon i tillegg til egen veiledning sette prosjektleder i kontakt med relevante rådgivere hos DIKU som har ekspertise på veiledning av slike prosjektsøknader.

Signatur ved NTNUs Legal Representative #

Alle Erasmus+ søknader skal signeres på rektornivå. Internasjonal seksjon er ansvarlig for overlevering av søknadene til NTNUs rektorat. For å kunne kvalitetssikre søknadene og sikre signatur i tide til prosjektets søknadsfrist er det avgjørende at Internasjonal seksjon holdes orientert om søknader som er under arbeid. Søknadene skal oversendes til Internasjonal i god tid før søknadsfristen.

Nyttige lenker #


Kontaktpersoner #

0 Vedlegg
13716 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)