Eksperter i team

Eksperter i team - for landsbyledere


Her finner du en oversikt over arbeidsoppgaver, seminarer og viktige datoer for deg som landsbyleder i Eksperter i team.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for village supervisors


Hva er mitt ansvar som landsbyleder? #

Ditt ansvar som landsbyleder er å legge til rette for at studentene i en EiT-landsby skal utvikle samarbeidskompetanse, og at de skal få trening i å formidle og anvende egen fagkompetanse.

Dette innebærer at du planlegger og gjennomfører landsbydagene i samarbeid med læringsassistentene, og tilrettelegger for EiTs erfaringsbaserte læringsform.

Landsbyleders oppgaver foregår både i høstsemesteret (forberedelser) og i vårsemesteret (gjennomføringen av landsbydagene).


Hva er mine oppgaver som landsbyleder? #

 • gjøre deg kjent med emnebeskrivelsen (pdf)
 • utvikle et landsbytema og en nettpresentasjon som appellerer til studenter fra flere fagområder (les mer om landsbytema under og se hvordan du lager nettpresentasjon under)
 • delta på kurs og seminar som utvikler deg som landsbyleder (se oversikt under)
 • opprette og koordinere samarbeid med arbeidslivet
 • gjøre deg kjent med oppmøtereglene for studentene, og føre oppmøte (se oppmøtereglene på siden for studenter)
 • planlegge og gjennomføre landsbydagene sammen med læringsassistentene
 • være samtalepartner for læringsassistentene i arbeidet med å fasilitere gruppeprosessene
 • lede og være til stede i landsbyen, legge til rette for og veilede studentgruppene
 • informere studentene om emnets læringsmateriell (se oversikt på siden for studenter)
 • gi tilbakemelding på innleveringer underveis
 • legge til rette for gjennomføring av studentundersøkelsen
 • gjennomføre muntlige presentasjoner av prosjektarbeidene samt gjennomføring av perspektivsamtalene
 • gjennomføre referansegruppemøte(r) og sikre at skjema (EiT-referansegrupperapport) fylles ut (se prosedyre under)
 • skrive en emnerapport og distribuere denne til nåværende studenter i emnet, instituttleder, EiT-leder og studieprogramleder(e) (se prosedyre under)

Oppsummert er landsbyleders viktigste oppgave å legge til rette for at studentene i en EiT-landsby skal utvikle samarbeidskompetanse, og at de skal få trening i å formidle og anvende egen fagkompetanse. Dette innebærer at landsbyleder planlegger og gjennomfører landsbydagene i samarbeid med læringsassistentene, og tilrettelegger for EiTs læringsform som er erfaringslæring.

Hva er beregnet arbeidsmengde? #

Den totale arbeidsmengden er 240 timer. På høsten er det forventet at landsbyledere bruker om lag 80 timer på forberedelser og på våren om lag 160 timer på gjennomføring av landsbyen og sensurering.


Aktiviteter for høsten 2020 (info om rom/digitale seminar kommer) #

DatoHvaTidspunkt/sted
SeptemberFrist: Påmelding til todagersseminaret: Fasilitering og gruppesamspillDu vil motta e-post med påmeldingskjema
Senest 1. septFrist: Nettpresentasjonen av landsbyen din sendes fakultetskontakten. Publiseres 1. okt.
Sept/oktOppstartsmøte for landsbyledere
Trondheim: 30. sept. kl. 14.15-16.00
Ålesund: TBA.
Gjøvik: TBA
Rom: TBA
30. okt. eller 2. nov.Teoriseminar30. okt: 12.15-15.00. Rom: TBA
2. nov: 10.15-13.00. Rom: TBA
Perioden 12. -23. novemberTodagersseminar: Fasilitering og gruppesamspill. Starte samkjøring av fasilitatorteam. Pga. koronasituasjonen blir det i år sannsynligvis et opplegg hvor fasilitatorteamene møtes én dag fysisk og en halvdag digitalt.Dag 1: 09.00-16.00. Dag 2: 09.00-12.00. Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim
2. des.Sensurworkshop: Gjennomgang og utprøving av sensurkriterierTid: 9.00-11.00. Rom: TBA
26. novemberSeminaret «Prosjektdesign i praksis».Kl. 12.00-15.00 Rom: TBA
13. des.Du sender velkomstmelding i Blackboard til studentene i din landsby.

Følg lenkene i oversikten for mer informasjon om hvert arrangement/frist. NB! Noen av lenkene fører til siden for studentene eller læringsassistentene.


Hva er et landsbytema? #

Hver landsby i EiT har et overordnet tema, kalt landsbytema, og hver studentgruppe i landsbyen definerer selv et tverrfaglig prosjekt innenfor dette temaet de ønsker å arbeide med i EiT. Det er et mål at hver enkelt student på gruppa får anvendt sin fagkompetanse i prosjektet og at prosjektet skaper verdi for samfunnet. Landsbylederen definerer landsbyens tema, som altså gir studentene et overordnet rammeverk for prosjektarbeidet.

Landsbyens tema bør: 

 • Være åpent og tverrfaglig slik at det appellerer til studenter fra flere ulike fagområder 
 • Være relatert til aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv 
 • Knyttes til aktører i samfunnet som studentene kan forholde seg til underveis i prosjektarbeidet

Hva er landsbypresentasjonen på nett? #

Hver landsby skal presenteres på Eksperter i team sine nettsider på høstsemesteret. Denne presentasjonen danner grunnlaget for studentenes valg av landsbyønsker.

Nettpresentasjonen er derfor et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere studenter til landsbyen og den er ditt ansvar som landsbyleder.

Hvordan går jeg frem? #

Du fyller ut en mal for presentasjon av din landsby (.docx). Når denne er skrevet sender du dokumentet til din EiT-kontaktperson på fakultetet, som igjen sørger for publisering på nett (se kontaktinfo på hovedsiden for EiT). Siste frist for innlevering av presentasjonen til fakultetskontakten er 1. september.

Nettpresentasjonene gjøres tilgjengelige 1. oktober, og studentene har tiden frem til 1. november med å bestemme seg for hvilke landsbyer de skal søke seg til.

Utfylling av mal

Malen er utviklet for å standardisere prosessen med å utvikle og publisere nettpresentasjonene. Dette fordi et standardoppsett gjør det raskere for studentene å sammenligne landsbyer og publikasjonsprosessen blir mer strømlinjeformet.

Utforming av landsbytittel

Tittelen er viktig! Når studentene blir presentert for nettpresentasjonene vil de først få en liste med alle landsbytitlene, ca 80 stykker. Ved å klikke på hver enkelt av landsbytitlene kommer de inn på nettpresentasjonen. Derfor er landsbytittelen i stor grad avgjørende for om studentene i hele tatt leser nettpresentasjonen.

I EiT er det et mål at studenter skal få erfaring i å samarbeide med studenter fra andre fagretninger. For å oppnå dette er det en fordel om tittelen appellerer bredt, uten bruk av smal fagterminologi. Landsbytittelen bør også være kortfattet og vekke interesse for å lese mer om landsbyen.

Kort introduksjon på ca 100 ord

Under landsbytittelen skal du ha en tekst på ca 100 ord som sier mer om tema for prosjektarbeidet i landsbyen. Hensikten med denne er at studenten raskt skal få et innblikk i hvilke muligheter som ligger i landsbyen slik at de kan realisere sin egen kompetanse der. For å få flest mulig søkere kan det være en fordel å si noe om hvorfor, eventuelt hvordan, denne landsbyen er godt egnet for tverrfaglighet.

Relevant kompetanse

Det er et krav til høyest mulig grad av tverrfaglighet, og du bør få frem hvilken grad av tverrfaglighet som er relevant for denne landsbyen. Ved å være konkret og nevne hvilke type fagområder og ferdigheter som er relevante, vil du lettere treffe en målgruppe samtidig som du kan risikere en mindre grad av tverrfaglighet. Husk at det til syvende og sist er studentene selv som skal utforme sine prosjekter, på bakgrunn av sin gruppes samlede kompetanse og landsbytemaets rammer.

Øvrig informasjon om landsbyen

Her kan du skrive mer utdypende om landsbyen for den som vurderer å søke seg hit.

 • Mer om bakgrunn for landsbyen og landsbytemaet.
 • Eventuelle samarbeidspartnere fra næringslivet, forskningsmiljøet, konferanser, lenker til nettsider eller andre eksterne kontakter som forteller mer om temaet.
 • Mulighetene til å jobbe med spennende prosjekter.
 • Forventninger til studenter i landsbyen.
 • Eksempler på problemstillinger studentgruppene kan ta utgangspunkt i.

Bruk av bilder

Det kan være fint med illustrerende bilder i nettpresentasjonen. Dersom du har et bilde du ønsker å ha med i din nettpresentasjon sender du også dette til din kontaktperson på fakultetet. Dersom du ønsker det kan du skrive inn i malen hvor du ønsker at bildet skal plasseres (eksempelvis: «ønsker at bildet skal plasseres under ingressen»).

Husk å ha nødvendige godkjennelser før du publiserer et bilde, samt at fotografen skal krediteres.

Eksempelpresentasjoner #

Her er noen eksempler (NB: fiktive landsbyer) på utfylling av malen og hvordan informasjonen blir seende ut på nett etterpå.


Teoriseminar #

Teoriseminaret er en forberedelse til vårsemesteret hvor vi tar for oss grunnlaget for den delen av EiT som omhandler gruppeprosessen, med relevante begrep innen gruppedynamikk og fasilitering som pedagogisk metode. Vi ser på hvordan dere som fasilitatorteam (landsbyledere og læringsassistenter) kan legge til rette for at studentene gjennom EiT får økt forståelse for og ferdigheter i tverrfaglig samarbeid. Seminaret inkluderer både forelesning og diskusjon og fokuserer spesielt på ferdighetene som står beskrevet i læringsutbyttebeskrivelsen for EiT:

 • Studenten kan reflektere over hvordan de kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer.
 • Studenten kan gi tilbakemelding til andre i gruppa på konstruktive måter, og reflektere over tilbakemeldinger fra gruppa.
 • Studenten kan iverksette tiltak som stimulerer samarbeid, og kan endre samhandlingsmønstre om nødvendig.

Todagersseminaret for landsbyledere og læringsassistenter #

Mål med seminaret:

 • Bli samkjørt som landsbyledelse (landsbyleder og læringsassistenter)
 • Utvikle ferdigheter for å arbeide med og i grupper
 • Få økt innsikt i læringsmålene til EiT
 • Lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling

Seminaret er obligatorisk, og et bidrag til deg som landsbyleder i din planlegging av undervisningen i EiT landsbyen. Du blir kjent med dine to læringsassistenter som er dine nærmeste hjelpere i landsbyen. Du blir også kjent med andre landsbyledere, både nye og de som har erfaringer fra tidligere år. Dette er viktige kollegiale støttespillere. Seminarets innhold og arbeidsform støtter din videre konkrete planlegging og undervisningsoppstart.

Organisering av undervisningspersonalet
Landsbyleder og to læringsassistenter utgjør et fasilitatorteam som leder hver sin landsby. Dere samarbeider resten av studieåret.
Tre fasilitatorteam utgjør en klynge.
Til to klynger er det knyttet en undervisningsassistent fra EiT-fagseksjonen.
Både fasilitatorteamet og klyngen blir etablert på todagersseminaret.

Aktiviteter på seminaret
Seminaret veksler mellom øvelser og drøftinger i klyngene, samt seminarinnlegg og oppsummeringer i plenum ledet av kursledelsen. Denne erfaringsutvekslingen danner grunnlag for refleksjon og læring på seminaret og utgjør en viktig del av forberedelsene til EiT.
Deltakerne blir kjent med hverandre via øvelser og oppgaver som er relevante for det arbeidet som skal gjøres i landsbyene.
Undervisningsassistentene observerer og gir innspill til samspillet i klyngene. Deres viktigste oppgave er å mobilisere ressursene i klyngen. Hensikten er å øke bevisstheten hos landsbyleder og læringsassistenter omkring de arbeidsmåtene som blir brukt overfor studentgruppene i egen landsby.

Todagersseminaret bygger videre på teoriforelesningen.


Referansegruppe og referansegrupperapport #

I alle landsbyer skal det innhentes tilbakemeldinger fra studentene ved referansegrupper, i henhold til NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.

Landsbyleder har ansvar for å opprette en referansegruppe i landsbyen. En representant for hver studentgruppe og landsbyleder må delta. I tillegg kan læringsassistentene, undervisningsassistenten, en representant fra institutt/fakultet og en representant fra EiT-fagseksjonen forespørres om å delta.

Referansegruppen skal fremme forslag til tiltak for å forbedre studentenes læringsutbytte av EiT.

Det skal avholdes minst ett referansegruppemøte i løpet av semesteret/intensivperioden. Etter referansegruppemøtet har landsbyleder ansvar for at det fylles ut et skjema (EiT-referansegrupperapport) som alle signerer.

Her finner du en maler (.docx): EiT-referansegrupperapport (norsk) og Reference_group_template_EiT 2020.docx. I malene finner du også et forslag til prosedyre for gjennomføring av referansegruppemøtet og spørsmål som kan være utgangspunkt for diskusjon.


Evaluering av emnet (landsbyen) og utarbeidelse av emnerapport #

Som emneansvarlig skal du evaluere emnet (landsbyen) og dine evalueringer skal presenteres i en emnerapport. Rapporten sendes til nåværende studenter i emnet, instituttleder, EiT-leder og studieprogramleder(e).

Husk at emneevalueringen skal inneholde en studentevaluering. I EiT gjennomføres studentevaluering gjennom referansegruppemetodikk, noe som innebærer at referansegruppens rapport kan gjengis i sin helhet i emnerapporten eller den kan legges ved som et vedlegg.

Her finner du maler (.docx): EiT-emnerapport (norsk) og EiT course report (English).

Du kan lese mer om kvalitetssikring av utdanning ved NTNU, evaluering av emner for emneansvarlige og emnerapporter andre steder på innsida.


Kontakt #

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.

8 Vedlegg
35182 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)