Eksperter i team

Eksperter i team - for landsbyledere

Her finner du en oversikt over arbeidsoppgaver, seminarer og viktige datoer for deg som landsbyleder i Eksperter i team.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for village supervisors


Informasjon om landsbyvåren 2021  #

Denne nettsiden vil oppdateres jevnlig med aktuell informasjon. I tillegg vil landsbyledere fortsatt motta viktig informasjon på epost. Ved spørsmål, ta kontakt med Fagseksjon for Eksperter i team: kontakt@eit.ntnu.no

Oppstartsdato  #

De intensive landsbyene starter mandag 11. januar 2021, og de langsgående landsbyene starter onsdag 13. januar 2021.
Se også viktige datoer for intensive og langsgående landsbyer.  

Ressurser for virtuell fasilitering / virtuell landsbyledelse  #

Veiledning i Blackboard  #

Blackboard Collaborate er det anbefalte verktøyet for digitale landsbyer. På Innsida finner du Veiledning i Blackboard Collaborate og annen informasjon om Blackboard. 

Digital ressursbank #

Vi har laget en “BOX of Resources" med ressurser for gjennomføring av digital EiT-landsby. Nedenfor ser du det planlagte innholdet i BOXen. Mye av dette er allerede publisert der, og resten kommer i løpet av kort tid.  

Teknisk støtte - opplæringsvideoer: 

 • Introduksjon to Blackboard for EiT (kun på norsk) 
 • Virtuell fasilitering (kun på norsk) 
 • Digital undervisning i Blackboard Collaborate (kun på norsk) 
 • Å bruke Blackboard Collaborate til videokonferanser (norsk og engelsk) 
 • Videoer for å komme i gang med Blackboard (norsk og engelsk) 
 • Å sette opp landsbyens Blackboard-rom 

Øvelser fra EiT-boka oversatt til en virtuell kontekst: 

 • Strukturert mingling 
 • Spontanquiz - inkl. Levende kart 
 • Brainstorming 
 • Kompetansetrekant 
 • Samarbeidsavtale 
 • Innsjekk/utsjekk 
 • Grupperefleksjoner 
 • SITRA-øvelsen 
 • Ta plass, gi plass 
 • To pluss en 
 • Kafédialog 
 • SWOT-analyse 

Støtte til en digital oppstart: 

 • Technical Roll Call – en ny øvelse 
 • Verktøyanalyse: vurdering av digitale plattformer 
 • Forslag til struktur på en digital landsbydag  
 • Forslag til detaljerte kjøreplaner digital landsbydag 1 og 2 (en digital oversettelse av landsbyplanen i EiT-boka, s. 63–88) 
 • Powerpoint-presentasjoner for digital landsbydag 1 og 2 

Annet:

Undervisningsmateriell  #

I tillegg til hjelpemidlene nevnt ovenfor, er følgende sentrale ressurser for undervisningen i EiT: 

 • Eksperter i team 2021.Håndbok for landsbyledere og læringsassistenter («EiT-boka») EiT-boka er kun for landsbyledere og læringsassistenter. En digital versjon gjøres tilgjengelig i Blackboard primo januar 2021. 
 • Refleksjonsboka 2021
  Refleksjonsboka er for både studentene, landsbyledere og læringsassistenter. En digital versjon gjøres tilgjengelig i Blackboard primo januar 2021. 
 • EiT-kompendiet 
  Kompendiet er for studentene, og blir tilgjengelig i Blackboard i løpet av desember. 
 • Veiledning for studenter i Eksperter i team 
  Veiledningen er for studentene, og er tilgjengelig i Blackboard og på nettsiden for EiT-studenter.  
 • Powerpoint-presentasjoner til bruk i landsbyen 
  Presentasjonene er til bruk for landsbyledere og læringsassistenter, og ligger tilgjengelig i Blackboard.
 • Nettkurs
  Nettkurset som ble lansert for landsbyledere og læringsassistenter høsten 2020, vil bli gjort tilgjengelig i Blackboard. En studentversjon av nettkurset blir gjort tilgjengelig i Blackboard primo januar 2021. 
 • Annet på Blackboard  
  I Blackboard vil du også finne stoff om vurdering og sensur, fasilitering, refleksjonsskriving, studentundersøkelsen (som gjennomføres på landsbydag 4, 9 og 14) og samarbeidsindikatoren. Denne informasjonen ligger i mappen “For LL & LA”, som landsbyleder kan velge å skjule for studentene i Blackboard (noe vi anbefaler at du gjør). 

Studentfordeling og invitasjon til studentene  #

Studentfordelingen er klar, og landsbyleders institutt tar ut lister fra FS som viser studentenes studieprogram. En liste over studentene vil også vises i emnerommet på Blackboard, og på Studweb kan studentene se hvilken landsby de tilhører. 

Før jul sender landsbyleder en epost til sine studenter og inviterer dem til første landsbydag, og forteller hvor og når de skal møte. I denne eposten bør studentene også gjøres oppmerksom på hva som kreves av utstyr for digitalt oppmøte (PC med kamera og mikrofon, samt stabilt nettverk), samt bli bedt om å gi tilbakemelding på om de har planer om å reise på utveksling. Sistnevnte er viktig info når man skal sette sammen gruppene. 

Studentenes oppmøte  #

Det er obligatorisk oppmøte i Eksperter i team, og studentene må være til stede minst 80 prosent av tiden. Ved oppstart av fysiske samlinger i februar er vi imidlertid nødt til å lempe på kravet om fysisk tilstedeværelse. Studenter som har symptomer på luftveisinfeksjon eller som sitter i karantene, må holde seg hjemme, men landsbyleder må samtidig tilrettelegge for digital deltakelse dersom studentene er i form til det. For øvrig gjelder ordinære oppmøteregler.  

Vurdering og sensur   #

Det som er gitt i emnebeskrivelsen for Eksperter i team, vil ikke bli endret. Det er derfor ikke mulig f.eks. å endre vurderingsformen til bestått/ikke bestått.  

Landsbyledere som var i samme gruppe på det digitale todagersseminaret, skal, med noen unntak, sensurere studentgruppenes prosjektrapporter sammen. Oversikt over sensurpartnere blir sendt ut på epost.  

Les for øvrig om vurdering og sensur i EiT-boka s. 167-178. 

Teknisk hjelp  #

Fasilitatorteamene skal planlegge og gjennomføre undervisningen i landsbyen sammen. Det er viktig å understreke at læringsassistentene ikke skal gis oppgaven som tekniske hjelpere når emnet kjøres digitalt, og dermed frita landsbyleder for ledelse av landsbyen. Hvis nødvendig må dere lære opp hverandre. Det er en forutsetning at arbeidsdelingen og ansvar i fasilitatorteamet opprettholdes slik som beskrevet i EiT-boka (s. 17-19) også for en digital landsbygjennomføring.  

Ved spørsmål, ta kontakt med Fagseksjon for Eksperter i team: kontakt@eit.ntnu.no

Dersom du har tekniske spørsmål rundt Blackboard eller får behov for teknisk assistanse, kontakt Orakeltjenesten


Hva er mitt ansvar som landsbyleder? #

Ditt ansvar som landsbyleder er å legge til rette for at studentene i en EiT-landsby skal utvikle samarbeidskompetanse, og at de skal få trening i å formidle og anvende egen fagkompetanse.

Dette innebærer at du planlegger og gjennomfører landsbydagene i samarbeid med læringsassistentene, og tilrettelegger for EiTs erfaringsbaserte læringsform.

Landsbyleders oppgaver foregår både i høstsemesteret (forberedelser) og i vårsemesteret (gjennomføringen av landsbydagene).


Hva er mine oppgaver som landsbyleder? #

 • gjøre deg kjent med emnebeskrivelsen (pdf)
 • utvikle et landsbytema og en nettpresentasjon som appellerer til studenter fra flere fagområder (les mer om landsbytema under og se hvordan du lager nettpresentasjon under)
 • delta på kurs og seminar som utvikler deg som landsbyleder (se oversikt under)
 • opprette og koordinere samarbeid med arbeidslivet
 • gjøre deg kjent med oppmøtereglene for studentene, og føre oppmøte (se oppmøtereglene på siden for studenter)
 • planlegge og gjennomføre landsbydagene sammen med læringsassistentene
 • være samtalepartner for læringsassistentene i arbeidet med å fasilitere gruppeprosessene
 • lede og være til stede i landsbyen, legge til rette for og veilede studentgruppene
 • informere studentene om emnets læringsmateriell (se oversikt på siden for studenter)
 • gi tilbakemelding på innleveringer underveis
 • legge til rette for gjennomføring av studentundersøkelsen
 • gjennomføre muntlige presentasjoner av prosjektarbeidene samt gjennomføring av perspektivsamtalene
 • gjennomføre referansegruppemøte(r) og sikre at referansegrupperapport fylles ut (se prosedyre under)
 • skrive en emnerapport (se prosedyre under)

Oppsummert er landsbyleders viktigste oppgave å legge til rette for at studentene i en EiT-landsby skal utvikle samarbeidskompetanse, og at de skal få trening i å formidle og anvende egen fagkompetanse. Dette innebærer at landsbyleder planlegger og gjennomfører landsbydagene i samarbeid med læringsassistentene, og tilrettelegger for EiTs læringsform som er erfaringslæring.

Hva er beregnet arbeidsmengde? #

Den totale arbeidsmengden er 240 timer. På høsten er det forventet at landsbyledere bruker om lag 80 timer på forberedelser og på våren om lag 160 timer på gjennomføring av landsbyen og sensurering.


Aktiviteter for høsten 2020 (datoer for H21 kommer i starten av august) #

DatoHvaTidspunkt/sted
SeptemberFrist: Påmelding til todagersseminaret: Fasilitering og gruppesamspillDu vil motta e-post med påmeldingskjema
Senest 1. septFrist: Nettpresentasjonen av landsbyen din sendes fakultetskontakten. Publiseres 1. okt.
Sept/oktOppstartsmøte for landsbyledere
Trondheim: 30. sept. kl. 14.15-16.00
Ålesund: TBA.
Gjøvik: TBA
Digitalt møte
Perioden 12. -23. novemberTodagersseminar: Fasilitering og gruppesamspill. Starte samkjøring av fasilitatorteam. Pga. koronasituasjonen blir det i år et opplegg hvor fasilitatorteamene møtes én dag fysisk og en halvdag digitalt.Dag 1: 08.30-16.00. Dag 2: 08.30-11.30. Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim
f.o.m 30. nov. Teoridel - Nettkurs: Nettkurs med fokus på teori om læring, gruppedynamikk, fasilitering,  studentprosjekt og prosjektutvikling.Nettkurs åpnes 30. november. Lenke til nettkurs blir se på e-post. 
2. des.Sensurworkshop: Gjennomgang og utprøving av sensurkriterier2. desember, kl. 09.00-11.00, digital workshop på norsk.
3. desWorkshop om virtuelt læringsmiljø i EiT: Råd om hvordan digitale landsbydager kan gjennomføres, introduksjon av digitale ressurser, erfaringsdeling fra fjorårets VEiT-landsbyer og diskusjon.3. desember, kl. 13.00-15.00. Digital workshop. Innkalling sendt i Outlook 09. nov.
26. novemberSeminaret «Prosjektdesign i praksis» med fokus på studentprosjekt og prosjektutviklingKl. 12.00-14.00 Rom: Webinar
13. des.Du sender velkomstmelding i Blackboard til studentene i din landsby.

Følg lenkene i oversikten for mer informasjon om hvert arrangement/frist. NB! Noen av lenkene fører til siden for studentene eller læringsassistentene.


Hva er et landsbytema? #

Hver landsby i EiT har et overordnet tema, kalt landsbytema, og hver studentgruppe i landsbyen definerer selv et tverrfaglig prosjekt innenfor dette temaet de ønsker å arbeide med i EiT. Det er et mål at hver enkelt student på gruppa får anvendt sin fagkompetanse i prosjektet og at prosjektet skaper verdi for samfunnet. Landsbylederen definerer landsbyens tema, som altså gir studentene et overordnet rammeverk for prosjektarbeidet.

Landsbyens tema bør: 

 • Være åpent og tverrfaglig slik at det appellerer til studenter fra flere ulike fagområder 
 • Være relatert til aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv 
 • Knyttes til aktører i samfunnet som studentene kan forholde seg til underveis i prosjektarbeidet

Hva er landsbypresentasjonen på nett? #

Hver landsby skal presenteres på Eksperter i team sine nettsider på høstsemesteret. Denne presentasjonen danner grunnlaget for studentenes valg av landsbyønsker.

Nettpresentasjonen er derfor et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere studenter til landsbyen og den er ditt ansvar som landsbyleder.

Hvordan går jeg frem? #

Du fyller ut en mal for presentasjon av din landsby (.docx). Når denne er skrevet sender du dokumentet til din EiT-kontaktperson på fakultetet, som igjen sørger for publisering på nett (se kontaktinfo på hovedsiden for EiT). Siste frist for innlevering av presentasjonen til fakultetskontakten er 1. september.

Nettpresentasjonene gjøres tilgjengelige 1. oktober, og studentene har tiden frem til 1. november med å bestemme seg for hvilke landsbyer de skal søke seg til.

Utfylling av mal #

Malen er utviklet for å standardisere prosessen med å utvikle og publisere nettpresentasjonene. Dette fordi et standardoppsett gjør det raskere for studentene å sammenligne landsbyer og publikasjonsprosessen blir mer strømlinjeformet.

Utforming av landsbytittel #

Tittelen er viktig! Når studentene blir presentert for nettpresentasjonene vil de først få en liste med alle landsbytitlene, ca 80 stykker. Ved å klikke på hver enkelt av landsbytitlene kommer de inn på nettpresentasjonen. Derfor er landsbytittelen i stor grad avgjørende for om studentene i hele tatt leser nettpresentasjonen.

I EiT er det et mål at studenter skal få erfaring i å samarbeide med studenter fra andre fagretninger. For å oppnå dette er det en fordel om tittelen appellerer bredt, uten bruk av smal fagterminologi. Landsbytittelen bør også være kortfattet og vekke interesse for å lese mer om landsbyen.

Kort introduksjon på ca 100 ord #

Under landsbytittelen skal du ha en tekst på ca 100 ord som sier mer om tema for prosjektarbeidet i landsbyen. Hensikten med denne er at studenten raskt skal få et innblikk i hvilke muligheter som ligger i landsbyen slik at de kan realisere sin egen kompetanse der. For å få flest mulig søkere kan det være en fordel å si noe om hvorfor, eventuelt hvordan, denne landsbyen er godt egnet for tverrfaglighet.

Relevant kompetanse #

Det er et krav til høyest mulig grad av tverrfaglighet, og du bør få frem hvilken grad av tverrfaglighet som er relevant for denne landsbyen. Ved å være konkret og nevne hvilke type fagområder og ferdigheter som er relevante, vil du lettere treffe en målgruppe samtidig som du kan risikere en mindre grad av tverrfaglighet. Husk at det til syvende og sist er studentene selv som skal utforme sine prosjekter, på bakgrunn av sin gruppes samlede kompetanse og landsbytemaets rammer.

Øvrig informasjon om landsbyen #

Her kan du skrive mer utdypende om landsbyen for den som vurderer å søke seg hit.

 • Mer om bakgrunn for landsbyen og landsbytemaet.
 • Eventuelle samarbeidspartnere fra næringslivet, forskningsmiljøet, konferanser, lenker til nettsider eller andre eksterne kontakter som forteller mer om temaet.
 • Mulighetene til å jobbe med spennende prosjekter.
 • Forventninger til studenter i landsbyen.
 • Eksempler på problemstillinger studentgruppene kan ta utgangspunkt i.

Bruk av bilder #

Det kan være fint med illustrerende bilder i nettpresentasjonen. Dersom du har et bilde du ønsker å ha med i din nettpresentasjon sender du også dette til din kontaktperson på fakultetet. Dersom du ønsker det kan du skrive inn i malen hvor du ønsker at bildet skal plasseres (eksempelvis: «ønsker at bildet skal plasseres under ingressen»).

Husk å ha nødvendige godkjennelser før du publiserer et bilde, samt at fotografen skal krediteres.

Eksempelpresentasjoner #

Her er noen eksempler (NB: fiktive landsbyer) på utfylling av malen og hvordan informasjonen blir seende ut på nett etterpå.


Ressurser for undervisningen #

 • EiT-boka (kun for LL og LA)
 • Refleksjonsboka (LA, LL og studentene)

Blackboard #

 • Kompendiet (studentene)
 • Veiledning for studenter (studentene)
 • Powerpointer til bruk i landsbyen (LL og LA)
 • Nettkurs og materiell fra opplæringen i høst (LL og LA)
 • Generell informasjon, om vurdering og sensur, fasilitering, refleksjonsskriving, studentundersøkelsen (som gjennomføres på landsbydag 4, 9 og 14) og samarbeidsindikatoren (LL og LA)
 • Ressurser som støtter virtuell fasilitering / virtuell landsbyledelse

Fagseksjonen på kontakt@eit.ntnu.no eller la@eit.ntnu.no (for LA)


Teoridel - Nettkurs  #

Sammen med læringsassistentene skal du som landsbyleder legge til rette for at studentene får økt forståelse for og ferdigheter i tverrfaglig samarbeid. Dette nettkurset gir en innføring i sentrale begrep som ligger til grunn for EiTs pedagogiske plattform. Kurset inkluderer følgende tema som kan sees på uavhengig av hverandre:

 • Studentaktiv læring 
 • Studentprosjekt og prosjektutvikling  
 • Fasilitering som pedagogisk metode
 • Gruppedynamikk 

Seminar Prosjektdesign i praksis #

Dette seminaret bygger videre på teori om studentprosjekter og prosjektutvikling som har blitt presentert i EiT sitt nettkurs del I.

Seminaret gir mulighet til: 

 • mer dyptgående dialog og diskusjon om studentprosjekter i EiT og prosjektutvikling 
 • å prøve ut noen øvelser som har fokus på prosjekt og prosjektutvikling 
 • å dele erfaringer og idéer med andre EiT landsbyledere  
 • å stille spørsmål til EiT fagseksjonen og deltakere 

Todagersseminaret for landsbyledere og læringsassistenter #

Mål med seminaret:

 • Bli samkjørt som landsbyledelse (landsbyleder og læringsassistenter). 
 • Gi erfaring med erfaringslæring som er studentenes læringsform i emnet
 • Utvikle bevissthet og ferdigheter for å arbeide med og i grupper
 • Få økt innsikt i verktøy og læringsmål for emnet
 • Lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling

Seminaret er obligatorisk, og et bidrag til deg som landsbyleder i din planlegging av undervisningen i EiT landsbyen. Du blir kjent med dine to læringsassistenter som er dine nærmeste hjelpere i landsbyen. Du blir også kjent med andre landsbyledere, både nye og de som har erfaringer fra tidligere år. Dette er viktige kollegiale støttespillere. Seminarets innhold og arbeidsform støtter din videre konkrete planlegging og undervisningsoppstart.

Organisering av undervisningspersonalet
Hver landsby ledes av et fasilitatorteam, som vanligvis består av en landsbyleder (LL) og to læringsassistenter (LA). Fasilitatorteamet planlegger og gjennomfører undervisningen for studentene. 
Hvert fasilitatorteam bistås av en til to undervisningsassistenter (UA) som seg i mellom har oppfølgingsansvar for seks til åtte fasilitatorteam gjennom vårsemesteret. Den UA som bistår med fasilitering på 2D-seminaret vil ikke nødvendigvis være den samme som bistår fasilitatorteamet i vårsemesteret.


Aktiviteter på seminaret
På grunn av koronasituasjonen vil årets 2D-grupper bestå av to fasilitatorteam. Seminaret veksler mellom øvelser og drøftinger i 2D-gruppene, samt seminarinnlegg og oppsummeringer i plenum ledet av kursledelsen. Denne erfaringsutvekslingen danner grunnlag for refleksjon og læring på seminaret og utgjør en viktig del av forberedelsene til EiT.
Deltakerne blir kjent med hverandre via øvelser og oppgaver som er relevante for det arbeidet som skal gjøres i landsbyene.
Undervisningsassistentene (UA) observerer og gir innspill til samspillet i gruppene. Deres viktigste oppgave er å mobilisere ressursene i gruppene. Hensikten er å øke bevisstheten hos landsbyleder og læringsassistenter omkring de arbeidsmåtene som blir brukt overfor studentgruppene i egen landsby.

Todagersseminaret bygger videre på teoriforelesningen.


Referansegruppe og referansegrupperapport #

I alle landsbyer skal det innhentes tilbakemeldinger fra studentene ved referansegrupper, i henhold til NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.

Landsbyleder har ansvar for å opprette en referansegruppe i landsbyen. En representant for hver studentgruppe og landsbyleder må delta. I tillegg kan læringsassistentene, undervisningsassistenten, en representant fra institutt/fakultet og en representant fra EiT-fagseksjonen forespørres om å delta.

Referansegruppen skal fremme forslag til tiltak for å forbedre studentenes læringsutbytte av EiT.

Det skal avholdes minst ett referansegruppemøte i løpet av semesteret/intensivperioden. Etter referansegruppemøtet har landsbyleder ansvar for at det fylles ut en referansegrupperapport og at denne publiseres. Mer informasjon finner du her. 


Evaluering av emnet (landsbyen) og utarbeidelse av emnerapport #

Som emneansvarlig skal du evaluere emnet (landsbyen) og dine evalueringer skal presenteres i en emnerapport. Du kan lese mer om emnerapporten her.

Du kan lese mer om kvalitetssikring av utdanning ved NTNU, evaluering av emner for emneansvarlige og emnerapporter andre steder på innsida.


Kontakt #

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.

10 Vedlegg
41617 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)