Student ved IE

Ekskursjon for studenter - IE

Informasjon og retningslinjer for hovedekskursjoner for studenter ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Kontaktperson ved IE-fakultetet er Kjersti Marie Bakken.

Ekstraordinære retningslinjer første halvår 2021 #

Disse retningslinjer utfyller og overstyrer de ordinære retningslinjene, når det gjelder følgende forhold:

Faglig innhold og reiserute:

 • Det tillates bare reiser innenlands i Norge.
 • Ekskursjonskomitéene oppfordres til å finne alternativ til den tradisjonelle ekskursjonsreisen til utlandet. Alternative ekskursjonsopplegg som ivaretar intensjonene bak ekskursjonsordningen når det gjelder faglig og sosialt utbytte, vil få støtte fra fakultetet på inntil kr 1500 per student som deltar. Dette gjelder selv om ikke alle krav i ekskursjonsreglementet kan oppfylles. Studenter som mottar slik støtte, vil ikke få støtte til ekskursjonsreise på et senere tidspunkt.
 • Det forutsettes at alle ekskursjonsopplegg planlegges og gjennomføres i henhold til de til enhver tid gjeldende smittevernregler fra myndighetene og NTNU.

Tidsrom:

 • Dersom det er hensiktsmessig, kan ekskursjonen utsettes til studieåret 2021-2022.

Søknadsfrist for å søke om støtte til ekskursjoner i første halvår 2021 settes til 1. februar 2021. Søknader blir behandlet fortløpende.

Frister #

Vårsemester/høstsemester (året før ekskursjon) – etablere ekskursjonskomité for påfølgende studieårs ekskursjon. Ekskursjonsleder(e) oppnevnes av fakultetet.

1. februar – frist for søknad om økonomisk støtte fra IE-fakultetet. Se budsjettmal.

14 dager før avreise  fullstendig program med budsjett, deltakerliste og reiserute leveres til fakultetet. Denne innleveringen skal inneholde økonomiansvarliges navn, fødselsdato, adresse og bankkontonummer. Ekskursjonsleder(e) skal signere dokumentet.

15. juni/15. november (etter ekskursjon) – etter at ekskursjonen er gjennomført, er ekskursjonsleder(e) og ekskursjonskomité ansvarlige for at rapport og regnskap for ekskursjonen blir utarbeidet og sendt fakultetet.

Tidsrom #

 1. Hovedekskursjon ved IE-fakultetet foregår for studenter i 3. eller 4 årskurs, avhengig av studieprogrammets oppbygging.
 2. For fakultetets 5-årige program i teknologi er hovedekskursjon lagt til 6. eller 8. semester, og 3-årige studieprogram har normalt ekskursjon i 5. eller 6. semester.
 3. Studenter på 2-årig masterprogram kan delta på ekskursjon sammen med det tilhørende 5- eller 3-årige programmet.
 4. Hovedekskursjonen skal foregå innenfor det tidsrommet som er fastsatt gjennom Studiekalenderen ved NTNU, dvs. siste undervisningsuke før påske.
 5. Gjennomføring av hovedekskursjon skal ikke gå utover ordinær undervisning. Dersom hovedekskursjonen kombineres med ferieopphold er dette for den enkelte students egen regning og risiko.
 6. Studenter kan kun delta én gang på hovedekskursjon selv om de skifter studieprogram.

Økonomi #

 1. Fakultetet bidrar med et fast beløp pr. student, p.t. kr 1500,- under forutsetning av at alle krav oppfylles.
 2. Ekskursjonsleder(e) får dekket dokumenterte reiseutgifter ved sitt institutt. Nattillegg og kostgodtgjørelse betales etter statens reiseregulativ.
 3. Ekskursjonen bør legges opp slik at den økonomisk sett er et reelt tilbud til alle studenter.

Etablering av ekskursjonskomité og oppnevning av ekskursjonsleder(e) #

 1. Ekskursjonskomitéene, bestående av ekskursjonsleder(ne) og valgte studenter, utarbeider i fellesskap forslag til reisemål og faglig innhold.
 2. Ekskursjonsleder(e) oppnevnes av fakultetet, og klassetillitsrepresentantene forestår valg av studentmedlemmer til ekskursjonskomitéene. For ekskursjoner inntil 50 deltakere er det nok med én ekskursjonsleder. Hvis det er flere enn 50 deltakere, skal det oppnevnes to ekskursjonsledere.
 3. Ekskursjonsleder(ne) skal normalt være tilsatt i fast vitenskapelig stilling ved fakultetet.

Studenters og ekskursjonsleders ansvar  #

 1. Studenter tillates ikke å opptre på vegne av NTNU når de søker bedrifter og institusjoner om økonomisk støtte til ekskursjoner (f.eks. ved annonsesalg). NTNUs brevpapir eller papir som kan forveksles med dette, kan ikke brukes. Ekskursjonsleder(e) skal ikke underskrive forespørsler om støtte.
 2. Alle studenter som deltar på reisen må ha egen reiseforsikring. NTNU er som statlig organ selvassurandør og kan ikke tegne forsikring for studenter. NTNU kan bli erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsregler dersom NTNU eller noen som NTNU hefter for (ansatte) har opptrådt uaktsomt, dvs. kan bebreides for den skade som har skjedd. NTNU har ikke noe ansvar for den eventuelle private delen av reisen. For ansatte gjelder særavtaler for reiser innenlands og utenlands for statens regning som har egne bestemmelser om forsikring. Se Statens personalhåndbok pkt. 9.2 og 9.3.
 3. Ekskursjonsleder(e) er ansvarlig for ekskursjonen og har ansvaret for at den blir gjennomført på en forsvarlig måte. Ekskursjonsleder(e) skal sørge for at deltakerne for nødvendig oppfølging dersom det skjer uforutsette hendelser (f.eks. sykdom/skade) og skal sørge for at egen enhet ved NTNU blir varslet. Alle deltakere skal ha ekskursjonsleders kontaktinformasjon tilgjengelig.
 4. Ekskursjonskomitéen leverer i god tid før avreise en plan med nøyaktig tidsangivelse for ankomster og avreiser for bedrifter og overnattingssteder. Videre kreves detaljert liste over deltakere med opplysning om nærmeste pårørende, telefon og adresse, i henhold til HMS-håndbokas retningslinjer for feltarbeid, feltkurs, tokt, befaring og ekskursjoner.
 5. Vil du vite mer? Se Feltarbeid for deg som ekskursjonsleder og Feltarbeid for deg som deltar som student. 

Faglig innhold og reiserute #

 1. Ved fastlegging av ekskursjonsmål skal det faglige utbyttet være bestemmende. Med faglig menes besøk ved bedrifter og/eller organisasjoner som gir innsikt i produksjon, undervisning, forvaltning, forskning, industrivirksomhet, markedsføring eller organisasjons-/bedriftskulturelle aspekter.
 2. Ekskursjonsleder skal godkjenne det faglige opplegget.
 3. Programmet skal normalt omfatte bedrifts- og/eller institusjonsbesøk på de fem virkedagene i ekskursjonsuka. Reiseruta legges opp med Trondheim som start- og endepunkt (evt. Gjøvik eller Ålesund om det er studenter som studerer der med på ekskursjonen).
 4. Studentene skal i samråd med ekskursjonslederne ha ansvaret for det praktiske opplegget for ekskursjonen med fastlegging av reiserute, bestilling av billetter, reservering av hotell-/hostelplass og andre praktiske arrangement.
 5. Reiseruta skal legges opp med Trondheim som start- og endepunkt (evt. Gjøvik eller Ålesund dersom det er studenter defra som er med på ekskursjonen).

Etterarbeid  #

Etter at ekskursjonen er gjennomført er ekskursjonskomiteen sammen med ekskursjonsleder ansvarlig for at det sendes rapport og regnskap for ekskursjonen til fakultetet snarest mulig. Last ned rapportmalen her.

Alternativ til hovedekskursjon  #

Fra 2018 er det krav om at det utarbeides et alternativt opplegg for de studentene som ikke drar på ekskursjon. Det alternative opplegget arrangeres av IE-fakultetet i samarbeid med Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og Fakultet for naturvitenskap (NV). Arrangementet legges til samme uke som hovedekskursjonen. Les mer om tilbudet her. 4 Vedlegg
29474 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)