Tilbake

Eksamensinspektørenes oppgaver

Instruks for eksamensinspektører.

English version - Instructions to invigilators. Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Ved oppstart #

1. Den som har påtatt seg inspeksjon, må møte personlig. Meld forfall i god tid til Studieavdelingen (se utfyllende liste).

2. Overinspektør skal til enhver tid ha kontroll på eksamensoppgavene før eksamensstart.

3. Dersom ikke annet er oppgitt, starter skriftlig eksamen klokka 09.00. Inspektørene møter i god tid, minst 30 min. før eksamen starter. Man melder seg straks til overinspektør, og retter seg etter de instruksjoner som blir gitt.

4. Kandidater som møter for sent, skal henvises til Studieavdelingen på eksamensstedet.

5. Dersom inspektør ikke finner kandidaten på oppmøtelistene, skal overinspektør undersøke om kandidaten sitter på feil rom. Har kandidaten møtt i feil lokale, skal overinspektør om nødvendig kontakte Studieavdelingen. Kandidaten skal normalt følges av inspektør til riktig lokale.

6. Dersom kandidaten ikke står på noen av oppmøtelistene og dermed må ta eksamen med forbehold, skal kandidaten bli sittende. Overinspektør sørger for utfylling av skjema for eksamen med forbehold. Utfylt skjema for eksamen med forbehold vedlegges oppmøtelistene. Kandidaten flyttes til annet rom dersom det er nødvendig.

7. Inspektørene sørger for at kandidatene bare tar med mat, skrivesaker og tillatte hjelpemidler til plassene sine. Vesker og private eiendeler, også mobiltelefoner og andre elektroniske hjelpemidler som kan brukes til kommunikasjon, plasseres på anvist sted i lokalet. Mobiltelefoner skal være avslått.

8. Tillatte hjelpemidler, samt andre relevante opplysninger, står oppført på eksamensoppgavens forside.
Alle medbrakte hjelpemidler, kalkulatorer og ordbøker skal kontrolleres.

9. Overinspektør ber kandidatene legge fram gyldig legitimasjon med bilde og fødselsdato. Dersom kandidaten mangler gyldige papirer, informerer inspektør sin overinspektør, som i sin tur tar kontakt med Studieavdelingen for avklaring.
Overinspektøren opplyser om eksamenstidens lengde. Tillatte hjelpemidler og antall timer står oppført på eksamensoppgavens forside.

Under eksamen #

10. Hvis kandidatene har spørsmål som angår eksamensoppgaven, skal disse øyeblikkelig meldes til ansvarlig overinspektør, som deretter normalt kontakter faglærer.

11. Hvis kandidaten oppdager feil i eksamensoppgaven skal Studieavdelingen kontaktes.

12. Det er inspektørenes oppgave å sørge for ro og orden i eksamenslokalene.
All unødvendig snakk mellom inspektørene og alt som forstyrrer kandidatene, må unngås. Dersom det oppstår sjenerende støy under eksamen, må dette omgående meldes Studieavdelingen. Bruk av mobiltelefon, nettbrett, lesing av avis eller annet er ikke tillatt for inspektører.

13. Inspektørene skal være hjelpsomme og snarest mulig skaffe kandidatene det de har krav på.

14. En inspektør kan bare gå ut med én kandidat av gangen.
Inspektøren bør ikke innlede samtale med kandidaten. Det er opp til den enkelte kandidaten å velge om han/hun vil snakke eller ha ro og konsentrasjon. Enhver samtale om eksamensoppgaver og om eksamensfag skal unngås.
Kandidatene skal ikke under noen omstendighet kommunisere med hverandre eller andre utenforstående. Dette gjelder også ved toalettbesøk.
Det er forbudt å ta med seg en kandidat til butikk utenfor eksamensstedet eller telefon/mobiltelefon. Hvis en kandidat skal røyke, må inspektøren ta ham/henne med til egne røykeområder, vekk fra innganger, vinduer og friskluftinntak.

15. Ved brannalarm skal kandidater og inspektører straks forlate eksamenslokalet, og forholde seg til nærmere beskjed fra Studieavdelingen. Eksamenspapir skal ikke tas med ut av eksamenslokalet.

16. Gi tilbakemelding til Studieavdelingen dersom det oppstår situasjoner under eksamen som kan føre til klage på formelle feil ved eksamen. Dette kan være unødig støy, kalde lokaler, dårlig ventilasjon eller annet.

Mistanke om fusk #

17. Ved mistanke om fusk, er det viktig at dette behandles på en måte som ikke skaper unødig støy og uro i eksamenslokalet.

18. Dersom en inspektør blir, eller blir gjort oppmerksom på aktivitet som kan gi mistanke om fusk, må denne informasjonen bringes videre til overinspektør. Overinspektør kontakter umiddelbart Studieavdelingen.
Overinspektør skriver en rapport til Studieavdelingen om hendelsen. Rapporten skal inneholde emnekode og emnenavn, eksamensdato, hvilket rom kandidaten satt i, tidspunkt for beslaget, kandidatens navn, kandidatnummer og inspektørens navn og    telefonnummer.

19. Inspektør inndrar ikke-tillatte hjelpemidler og leverer dette videre til overinspektør. Det inndratte hjelpemiddelet merkes med kandidatens navn eller kandidatnummer, samt emnekode. Dette gjelder ikke bare bruk av ulovlige hjelpemidler, men også dersom det er mistanke om at kandidater kommuniserer med hverandre eller med andre.

20. Kandidaten gis mulighet til å fortsette med sin besvarelse.

Avslutning av eksamen #

21. Overinspektøren gir beskjed når det er 1 time igjen av eksamenstiden og når det er 15 minutter igjen av eksamenstiden. Når eksamenstiden er over, har kandidaten 15 minutter for klargjøring til innlevering. På dette tidspunktet skal all skriving på besvarelsen være avsluttet, og eventuelle overtredelser påpekes av inspektørene. Dersom kandidaten fremdeles fortsetter skrivingen, skal dette rapporteres til overinspektør.

22. Når en kandidat er klar til å levere sin besvarelse, skal inspektøren kontrollere at alle ark er nummerert fortløpende, påført dato og kandidatnummer, samt emnekode. Videre må inspektøren sjekke at det riktige antall ark og riktig kandidatnummer er påført omslagets forside.
Hvis tiden ikke strekker til for renskrivning og innføring, kan eventuell kladd leveres. Kladdearkene inngår da i antall leverte sider som noteres på omslaget.
Inspektøren signerer omslaget, og påser at kandidaten selv leverer besvarelsen til overinspektøren.

23. Alt ubrukt papir skal samles inn og innføringsarkene må kontrolleres for eventuell gjennomslag.

24. I avslutningen skal det være så rolig som mulig i eksamenslokalet av hensyn til andre studenter.

25. Innleverte besvarelser skal ordnes etter emne og stigende kandidatnummer, eventuelt i henhold til kommisjonslister. Hvert emne legges i konvolutter som påføres:
• Emnekode
• Eksamensdato
• Rom
• Antall besvarelser i konvolutten
• Aktuelle kandidatnummer
• Ansvarlig inspektørs signatur

De aktuelle kandidatnumrene kan føres på to måter: Enten bare første og siste kandidatnummer av konvoluttens inneholdende besvarelser, eller samtlige kandidatnummer.

Se også #

Nettside med nyttig informasjon for eksamensinspektører

0 Vedlegg
16759 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)