Eksamen - Ofte stilte spørsmål for studenter

Målgruppe: Studenter Tema: Eksamen

Her finner du oversikt over ofte stilte spørsmål om eksamen for studenter. Spørsmålene er tematisk inndelt i 1) oppmelding til vurdering, 2) eksamensgjennomføring, 3) digital eksamen, 4) tilrettelegging, 5) sensur, 6) klage og begrunnelse, 7) vitnemål og 8) annet.


Nederst på siden finner du en samling av ofte stilte spørsmål knyttet spesifikt til koronasituasjonen høsten 2020.


English version - Frequently asked questions for students 

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Oppmelding til vurdering #

Hvordan melder jeg meg til eksamen? Meld deg til eksamen via Studentweb innen gjeldende frist

Jeg har ikke meldt meg til eksamen innen gjeldende frist. Hva gjør jeg? Du kan søke om etteroppmelding hvis du har en dokumentert grunn. 

Jeg har meldt meg til eksamen i feil emnekode. Hva gjør jeg? Ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no).

Hvorfor får jeg ikke meldt meg til eksamen? Det kan være ulike grunner til at du ikke får meldt deg opp:

  • Fristen har gått ut
  • Du har ikke studierett
  • Emnet har studierettskrav
  • Emnet krever godkjent undervisningsmelding
  • Eksamen er en utsatt eksamen som du ikke har adgang til
  • Du har brukt opp eksamensforsøkene dine i emnet

Jeg vil forbedre karakter. Kan jeg gjøre det på utsatt eksamen? Nei. Utsatt eksamen er kun for kandidater som har stryk, avbrutt (trekk under eksamen) eller gyldig forfall som resultat fra siste ordinære eksamen i emnet. Forbedring av karakter kan kun gjøres ved ordinær eksamen. 

Jeg har to eksamener som kolliderer. Hva kan jeg gjøre? Du kan få gyldig forfall til eksamen i det ene emnet som kolliderer. Dette gir adgang til utsatt eksamen. Det er en forutsetning at emnene som kolliderer ligger i utdanningsplanen din, og at emnene ikke er bestått tidligere. Søk om gyldig forfall grunnet eksamenskollisjon ved å fylle ut dette skjemaet

Jeg har meldt meg til en eksamen, men er på utveksling. Hva gjør jeg? Så lenge emnet ikke er bestått tidligere og emnet ligger i utdanningsplanen din, kan du få gyldig forfall til eksamen på grunn av utvekslingsopphold. Dette gir adgang til utsatt eksamen, gitt at emnet har utsatt eksamen (sjekk emnebeskrivelsen). Ta kontakt på eksamen@adm.ntnu.no.

Jeg skal ta gjentak av eksamen. Må jeg gjennomføre obligatorisk aktivitet på nytt selv om jeg har det godkjent fra tidligere semester? Du slipper å ta obligatoriske øvinger om igjen med mindre øvingsopplegget er vesentlig endret. Sjekk emnebeskrivelsen eller ta kontakt med din studieveileder dersom du er usikker.

Kan jeg trekke en vurderingsmelding etter trekkfrist? Nei, du får ikke trukket deg fra eksamen etter at trekkfristen har gått ut. Dette vil telle som ett av tre eksamensforsøk.

Hvor mange ganger kan jeg avlegge eksamen i samme emne? Du kan i utgangspunktet ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og aller siste forsøk.

Eksamensgjennomføring #

Hvor finner jeg eksamensdatoen til et emne? Eksamensdato fremgår av emnebeskrivelsen under fanen «eksamensinfo». Når du er oppmeldt i et emne, vil datoen også framgå på Studentweb.

Jeg er usikker på om jeg har fått godkjent obligatorisk aktivitet. Hva gjør jeg? Ta kontakt med instituttet som administrerer emnet.

Jeg finner ikke min romplassering for eksamen i Studentweb. Hvorfor? Mangel på romplassering til eksamen skyldes som regel at du ikke er registrert med godkjent obligatorisk aktivitet i emnet. Ta kontakt med din studieveileder hvis du mener dette er feil. Hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet, men likevel ikke er romplassert, ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no).

Kan jeg skrive med blyant ved skriftlig analog skoleeksamen? Nei, du må skrive med svart eller blå penn da det gjennomslagspapir du skriver på.

Jeg skal ta eksamen. Hvilke hjelpemidler kan jeg bruke på eksamen i mitt emne? Se eksamensinfo i emnebeskrivelsen for det emnet du skal ta eksamen i.  

Kan jeg avbryte eksamen underveis? Som eksamenskandidat har du muligheten til å (1) trekke deg under eksamen eller (2) levere en blank besvarelse. Ved å (1) trekke deg signerer du på trekk under eksamen og ingen besvarelse går til sensur. Du vil få resultatet Avbrutt eksamen på Studentweb. Leverer du en blank besvarelse, vil denne gå til sensur og du vil få resultatet F i Studentweb. Både (1) og (2) teller som et eksamensforsøk. Begge alternativer gir adgang til utsatt eksamen i de emnene som har dette. Merk: På digital eksamen velger du «Levere blankt» hvis du vil trekke deg under eksamen. 

Jeg (var syk og) kunne ikke møte til eksamen. Hva gjør jeg? Grunnet koronasituasjonen, vil NTNU våren 2021 godta egenmelding ved fravær fra eksamen. Det vil si at du ikke trenger dokumentasjon fra lege ved sykdomsfravær. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du her.

Kan jeg avlegge eksamen i en annen NTNU-campusby enn den jeg studerer i (Trondheim, Ålesund, Gjøvik)? Nei. Av kapasitets- og ressurshensyn tilbys ikke eksamensavvikling på tvers av campusbyene. Eksamen arrangeres i den byen emnet tilhører.

Tilrettelegging #

Jeg har behov for tilrettelagt eksamen. Hva gjør jeg? Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler. Søk om tilrettelegging via søknadsskjemaet vårt innen gjeldende frist.

Kan jeg ettersende dokumentasjon til søknaden etter fristen? Ja. Fristen for dette er én måned etter søknadsfristen, dersom ikke annet er avtalt.

Søknadsfristen har gått ut. Kan jeg likevel søke? Har du akutt oppstått skade/sykdom, kan du fremdeles søke. Det må fremgå av dokumentasjonen at behovet for tilretteleggingen har oppstått etter søknadsfristen. Akuttsøknader kan innvilges så lenge tilretteleggingen er praktisk gjennomførbar, anslagsvis ved søknad mottatt innen en uke før eksamensdato.

Jeg har søkt om tilrettelegging. Når og hvordan får jeg svar? Du mottar kvittering på e-post når vi har mottatt søknaden din. Svar på søknaden sendes til din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sendes vedtaket som brev. Du får svar i god tid før eksamen. Innvilget tilrettelegging vil også fremgå på Studentweb.

Jeg skal ha digital eksamen og er innvilget PC som tilrettelegging. Skal jeg ta med egen PC til eksamen? Nei. Alle som er innvilget PC skal benytte NTNUs utstyr.

Hvordan blir mine tilretteleggingsbehov ivaretatt på eksamensdagen? Eksamensinspektørene har oversikt over hvem i eksamenslokalet som skal ha tilrettelegging og påser at alle får den tilretteleggingen de er innvilget. 

Må jeg ha med vedtaksbrevet på eksamensdagen? Du skal uansett få tilretteleggingen du er innvilget, men ta gjerne med vedtaksbrevet på eksamen i tilfelle det skulle dukke opp spørsmål vedtaket kan gi svar på.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får den tilretteleggingen jeg har blitt innvilget? Ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no) snarest mulig. Dersom feilen/mangelen oppdages først på eksamensdagen, be hovedinspektøren ta kontakt med Eksamenskontoret.

Kan jeg avlegge eksamen ved et annet lærested? Nei.

Sensur #

Når er sensurfristen i emnet jeg har tatt? Sensur skal normalt foreligge innen tre uker, justert for eventuelle helligdager i sensurperioden. Sensurfristen vises på Studentweb.

Sensurfristen har gått ut, men jeg finner ikke resultatet mitt i StudentwebSensuren skal være tilgjengelig for studentene i Studentweb senest første virkedag etter sensurfristen. Eksamenskontoret publiserer all mottatt sensur fra instituttene forløpende. Dersom du ikke har fått beskjed om at sensuren er forsinket, må du anta at sensuren vil bli publisert i dagene rundt sensurfrist. Dersom sensuren din er nevneverdig forsinket, anbefaler vi deg å ta kontakt med instituttet som eier emnet.

Jeg ønsker en karakterutskrift. Hvor får jeg tak i det? Du kan bestille karakterutskrift når som helst gjennom Studentweb. Hvis din studierett er utgått, kan du logge deg på Studentweb via ID-porten eller med fødselsnummer og PIN (ikke via Feide).

Klage og begrunnelse #

Kan jeg klage på karakteren jeg har fått? Ja, se nettsidene våre for nærmere informasjon.

Jeg har klaget på sensuren min. Når kan jeg forvente svar på klagen? Det er fakultetet/instituttene som behandler begrunnelses- og klagesaker. Ta kontakt med det instituttet som eier emnet hvis du har spørsmål i tilknytning til din begrunnelses-/klagesak.  

Vitnemål #

Når får jeg vitnemålet mitt? Vitnemålet ditt utstedes når utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden. Som hovedregel produseres bachelorvitnemål i periodene juli/august/september og februar, og for øvrig på oppfordring (for enkeltstudenter) gjennom året. Mastervitnemål produseres fortløpende. I perioder med stor produksjon må det påregnes noen ukers ventetid. Inntil vitnemål foreligger, kan du be fakultetet ditt skrive en bekreftelse på oppnådd grad.

Hvor sendes vitnemålet mitt? Med mindre annet er avtalt, blir vitnemålet ditt sendt rekommandert til hjemstedsadressen du har oppgitt i Studentweb

Jeg har ikke fått vitnemål, hvorfor ikke? Det kan være ulike årsaker til at du ikke har fått vitnemål.

  • Utdanningsplanen din er ikke orden. Ta kontakt med fakultetet ditt
  • Du har oppgitt feil adresse på Studentweb, så vitnemålet har blitt sendt i retur til NTNU
  • Du har glemt å hente ut vitnemålsforsendelsen hos Posten, så vitnemålet har blitt returnert til NTNU

Er det mulig å utsette utsteding av vitnemål? Du har mulighet til å reservere deg mot å få bachelorvitnemål utskrevet i inntil to semestre etter fullført bachelorgrad for å forbedre karakterer på emner som inngår i graden. Dette vil du få nærmere beskjed om når graden er oppnådd. 

Jeg har mistet vitnemålet mitt. Hva gjør jeg? Vitnemål utstedes kun én gang. Dersom vitnemålet ditt er tapt, kan du søke om å få et duplikatvitnemål, men merk at NTNU har en restriktiv praksis på dette feltet. For øvrig anbefales bruk av Vitnemålsportalen.

Hva er Vitnemålsportalen? Vitnemålsportalen er en offentlig digital tjeneste som gjør det mulig å dele resultater på emner og oppnådd grad med arbeidsgivere og andre.

Kan jeg få kopi av vitnemålet mitt? Du kan be om å få kopi av vitnemålet ditt, men vær oppmerksom på at dette kan ta tid, og heller ikke alltid er mulig. 

Annet #

Jeg har fullført graden min og ønsker å forbedre karakter i noen emner. Hva gjør jeg? Studenter som har fullført og bestått en grad ved NTNU kan søke om emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. For å få en emnestudierett må du søke via Søknadsweb

Jeg har mistet tilgang til emnene mine i Blackboard (undervisning). Hva gjør jeg? Ta kontakt med studieveileder på ditt institutt for hjelp.

Jeg ønsker tilgang til tidligere eksamensoppgaver. Hvor finner jeg det? Se om det er lagt ut (informasjon om) gamle eksamensoppgaver på Blackboard. Hvis du ikke finner noe der, ta kontakt med instituttet som eier emnet.

Jeg trenger en bekreftelser på studiepoeng/studieprogresjon som skal sendes til Statens Lånekasse, NAV eller andre instanser? Hva gjør jeg? NTNU rapporterer dine oppnådde studiepoeng til Lånekassen fortløpende (daglig). Eksamenskontoret kan gi deg bekreftelse på hvilke emner du er oppmeldt i inneværende semester. Trenger du mer detaljerte opplysninger om studieforløp/progresjon, ta kontakt med instituttet ditt.

Koronarelaterte spørsmål #

Hvordan blir eksamen våren 2021? For å sikre forutsigbarhet for både studenter og faglærere, har rektor besluttet at det ikke skal avholde skriftlig skoleeksamen på campus vårsemesteret 2021. Denne bestemmelsen er endelig, uavhengig av om smittesituasjonen utover våren skulle bedre seg. Rektor kan i helt spesielle tilfeller innvilge unntak fra bestemmelsen. Fakultetene har frist til 15. februar med å melde inn endringer i vurderingsform. Endringer registreres fortløpende. Alle endringer skal være registrert innen utgangen av februar. Oppdatert eksamensinformasjon er/blir å finne på Studentweb (hvis du er oppmeldt i emnet) og på emnesidene

Kommer muntlig og praktisk eksamen til å gå som planlagt? Prøving av praktiske ferdigheter, hvor det er nødvendig med fysisk oppmøte, kan gjennomføres hvis det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn. Muntlig eksamen kan gjennomføres med fysisk oppmøte hvis smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig. Muntlig eksamen kan alternativt bli arrangert digitalt. Du vil få nærmere informasjon fra institutt/faglærer.

Ved å bruke hjelpemiddelkode A på hjemmeeksamen, hva er ikke tillatt? Hjelpemiddelkodene er laget for skoleeksamen, og ikke så godt tilpasset hjemmeeksamen. På hjelpemiddelkode A er dette tillatt: «Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler. Alle kalkulatorer.» Dette inkluderer også digitale kilder. Alt annet, for eksempel diskusjon med medstudenter og utveksling av svar, er ikke tillatt, med mindre faglærer har opplyst noe annet. 

Kan det foretas kontroll av hjelpemidler ved eksamen som avlegges hjemme? NTNU har ikke mulighet til å kontrollere bruk av hjelpemidler når eksamen avlegges hjemmefra. Ved hjemmeeksamen vil alle hjelpemidler være tillatt, men eksamen skal være et individuelt, selvstendig arbeid. Ureglementert kommunikasjon med andre om eksamensoppgaver og utveksling av svar er å anse som juks. Alle besvarelser blir kontrollert for plagiat. Ved digital muntlig eksamen, må du være forberedt på å måtte vise fram legitimasjon med bilde, samt filme rommet du sitter i for å vise at du er alene. For nærmere informasjon og retningslinjer for muntlig eksamen, se Digital muntlig eksamen - for studenter.

Hva skjer hvis jeg blir tatt for juks på eksamen? Juks på eksamen kan medføre både annullering av gjeldende eksamen og utestenging fra NTNU, samt fratagelse av retten til å gå opp til eksamen ved andre institusjoner underlagt universitets- og høyskoleloven i inntil ett år. For mer informasjon, se Juks på eksamen.

Blir det tilpassede eksamensoppgaver siden det er hjemmeeksamen? Det er opp til faglærer å lage eksamensoppgavene og bestemme hvordan oppgavene blir utformet. For en del eksamener kan oppgavene bli annerledes enn hva de har vært tidligere år. Uansett vil oppgavene være tilpasset pensum og læringsmålet i faget. Har du lest pensum og deltatt i forelesningene, skal du være godt forberedt uansett hvordan oppgavene blir.

Kommer campus til å holde åpent? Vil det f.eks være lov å bruke biblioteket under eksamen? Så lenge campus er åpen, kan du avlegge eksamen fra bibliotek, lesesaler og grupperom i henhold til gjeldende regler for romreservasjon.

Hvilke lesesaler har drop-in og hvilke må bookes? Finnes en oversikt? Alle lesesaler på bibliotekene har drop in. Alle andre må bestilles via TP. Der velger man dag, tidspunkt og en oversikt over hva som er ledig. 

Jeg har en funksjonsnedsettelse/sykdom som gjør at jeg trenger tilrettelegging av eksamen som følge av koronasituasjonen - hva gjør jeg? Ta kontakt med Eksamenskontoret. For generell informasjon om tilrettelegging av studier og eksamen, se NTNU tilrettelegging.

Får jeg utvidet tid på hjemmeeksamen hvis jeg allerede har innvilget utvidet tid ved skriftlig skoleeksamen? Har du innvilget utvidet tid på skriftlig skoleeksamen, får du tilsvarende utvidet tid på hjemmeeksamener med ordinær varighet inntil 6 timer. På hjemmeeksamener med lengre varighet, er det instituttet som innvilger eventuell ekstratid.

Kan karakterskalaen i et emne bli endret? Dersom et emne har endret vurderingsform, har fakultetet fullmakt til å endre karakterskalaen i emnet fra bokstavkarakterer til bestått/ikke bestått. I mange emner vil bokstavkarakter likevel bli opprettholdt.

Hvilken karakter får jeg hvis jeg går opp for å forbedre karakteren når emnet har endret karakterskala?  Hvis du går opp til eksamen for å forbedre en karakteren, vil du få den karakterskalaen som gjelder for emnet når du tar eksamen på nytt. Hvis du på grunn av endret karakterskala ikke ønsker å gå opp på nytt, kan du trekke deg fra eksamen og heller vurdere å gå opp på nytt hvis emnet senere får bokstavkarakter. Trekkfristen er 14 dager før eksamensdato. Hvis du går opp til eksamen og får "ikke bestått", vil den bokstavkarakteren du hadde tidligere bli stående.

Min eksamen er gjort om fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått. Hva er «bestått»? Bestått/ikke-bestått skal vise at studentene har nådd et akseptabelt nivå i emnet. Det er ingen sammenheng mellom bokstav-skalaen og bestått/ikke-bestått-skalaen. Det er derfor ikke mulig å si hvilken karakter en bestått tilsvarer. Det er faglærer som bestemmer hvilket nivå som er godt nok i et emne. 

Hvordan påvirker bestått/ikke bestått beregning av karaktersnitt? Bestått/ikke-bestått regnes ikke med i karaktersnittet.

Hva skjer hvis jeg må avlegge hjemmeeksamen fra en annen tidssone? NTNU planlegger ikke eksamen ut fra andre tidssoner. Kandidater som befinner seg i utlandet, må følgelig avlegge eksamen samtidig som kandidater i Norge, uavhengig av når på døgnet dette er der kandidaten befinner seg.

Vil Safe Exam Browser nedlåsing bli brukt ved hjemmeeksamen? Nei, hjemmeeksamen blir gjennomført uten noen form for nedlåsing, i din normale nettleser.

Jeg skal ha hjemmeeksamen i et emne med mye beregninger - kan jeg skrive for hånd? Faglærer kan velge å legge opp til mulighet for håndtegninger/beregninger. Kandidatene må selv digitalisere disse, f.eks. ved bruk av mobilkamera, og levere digitalt i Inspera Assessment. Les mer om håndtegninger på hjemmeeksamen her.

Kontakt #

NTNU i Trondheim

Telefon: +47 73 59 66 00

E-post eksamen@adm.ntnu.no

Besøksadresse: Moholt campus, Jonsvannsveien 82, 3. etasje

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, postboks 8900, 7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik - studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Besøksadresse: Studenttorget i G-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund - Studentservice

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Besøksadresse: Hovedbygget, 1. etg., Larsgårdsvegen 2

Postadresse: NTNU i Ålesund v/ Studentservice, postboks 1517, 6025 Ålesund

0 Vedlegg
72096 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)