Eksamen - Ofte stilte spørsmål for studenter

Målgruppe: Studenter Tema: Eksamen

Her finner du oversikt over ofte stilte spørsmål om eksamen for studenter. Spørsmålene er tematisk inndelt i 1) oppmelding til vurdering, 2) eksamensgjennomføring, 3) digital eksamen, 4) tilrettelegging, 5) sensur, 6) klage og begrunnelse, 7) vitnemål og 8) annet.

English version - Frequently asked questions for students 

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Oppmelding til vurdering #

Hvordan melder jeg meg til eksamen? Meld deg til eksamen via Studentweb innen gjeldende frist

Jeg har ikke meldt meg til eksamen innen gjeldende frist. Hva gjør jeg? Du kan søke om etteroppmelding hvis du har en dokumentert grunn. 

Jeg har meldt meg til eksamen i feil emnekode. Hva gjør jeg? Ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no).

Hvorfor får jeg ikke meldt meg til eksamen? Det kan være ulike grunner til at du ikke får meldt deg opp:

  • Fristen har gått ut
  • Du har ikke studierett
  • Emnet har studierettskrav
  • Emnet krever godkjent undervisningsmelding
  • Eksamen er en utsatt eksamen som du ikke har adgang til
  • Du har brukt opp eksamensforsøkene dine i emnet

Jeg vil forbedre karakter. Kan jeg gjøre det på utsatt eksamen? Nei. Utsatt eksamen er kun for kandidater som har stryk, avbrutt (trekk under eksamen) eller gyldig forfall som resultat fra siste ordinære eksamen i emnet. Forbedring av karakter kan kun gjøres ved ordinær eksamen. 

Jeg har to eksamener som kolliderer. Hva kan jeg gjøre? Du kan få gyldig forfall til eksamen i det ene emnet som kolliderer. Dette gir adgang til utsatt eksamen. Det er en forutsetning at emnene som kolliderer ligger i utdanningsplanen din, og at emnene ikke er bestått tidligere. Ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no) hvis du oppfyller ovennevnte krav. 

Jeg har meldt meg til en eksamen, men er på utveksling. Hva gjør jeg? Så lenge emnet ikke er bestått tidligere og emnet ligger i utdanningsplanen din, kan du få gyldig forfall til eksamen på grunn av utvekslingsopphold. Dette gir adgang til utsatt eksamen, gitt at emnet har utsatt eksamen (sjekk emnebeskrivelsen). Ta kontakt på eksamen@adm.ntnu.no.

Jeg skal ta gjentak av eksamen. Må jeg gjennomføre obligatorisk aktivitet på nytt selv om jeg har det godkjent fra tidligere semester? Du slipper å ta obligatoriske øvinger om igjen med mindre øvingsopplegget er vesentlig endret. Sjekk emnebeskrivelsen eller ta kontakt med din studieveileder dersom du er usikker.

Kan jeg trekke en vurderingsmelding etter trekkfrist? Nei, du får ikke trukket deg fra eksamen etter at trekkfristen har gått ut. Dette vil telle som ett av tre eksamensforsøk.

Hvor mange ganger kan jeg avlegge eksamen i samme emne? Du kan i utgangspunktet ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og aller siste forsøk.

Eksamensgjennomføring #

Hvor finner jeg eksamensdatoen til et emne? Eksamensdato fremgår av emnebeskrivelsen under fanen «eksamensinfo». Når du er oppmeldt i et emne, vil datoen også framgå på Studentweb.

Jeg er usikker på om jeg har fått godkjent obligatorisk aktivitet. Hva gjør jeg? Ta kontakt med instituttet som administrerer emnet.

Jeg finner ikke min romplassering for eksamen i Studentweb. Hvorfor? Mangel på romplassering til eksamen skyldes som regel at du ikke er registrert med godkjent obligatorisk aktivitet i emnet. Ta kontakt med din studieveileder hvis du mener dette er feil. Hvis du har godkjent obligatorisk aktivitet, men likevel ikke er romplassert, ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no).

Kan jeg skrive med blyant ved skriftlig analog skoleeksamen? Nei, du må skrive med svart eller blå penn da det gjennomslagspapir du skriver på.

Jeg skal ta eksamen. Hvilke hjelpemidler kan jeg bruke på eksamen i mitt emne? Se eksamensinfo i emnebeskrivelsen for det emnet du skal ta eksamen i.  

Kan jeg avbryte eksamen underveis? Som eksamenskandidat har du muligheten til å (1) trekke deg under eksamen eller (2) levere en blank besvarelse. Ved å (1) trekke deg signerer du på trekk under eksamen og ingen besvarelse går til sensur. Du vil få resultatet Avbrutt eksamen på Studentweb. Leverer du en blank besvarelse, vil denne gå til sensur og du vil få resultatet F i Studentweb. Både (1) og (2) teller som et eksamensforsøk. Begge alternativer gir adgang til utsatt eksamen i de emnene som har dette. Merk: På digital eksamen velger du «Levere blankt» hvis du vil trekke deg under eksamen. 

Jeg (var syk og) kunne ikke møte til eksamen. Hva gjør jeg? Fyll ut søknad om gyldig forfall. Søknaden må framlegges senest en uke etter den første eksamenen sykefraværet gjelder for og skal inneholde opplysninger om hvilke eksamener søknaden gjelder. Husk å legge ved dokumentasjon på fraværet. Vi har dessverre ikke en elektronisk løsning for å søke om gyldig forfall til eksamen som ivaretar personvernhensyn. Siden legeattester og annen dokumentasjon ofte inneholder sensitive personopplysninger, kan vi dessverre ikke motta eller behandle disse søknadene per e-post.

Kan jeg avlegge eksamen i en annen NTNU-campusby enn den jeg studerer i (Trondheim, Ålesund, Gjøvik)? Nei. Av kapasitets- og ressurshensyn tilbys ikke eksamensavvikling på tvers av campusbyene. Eksamen arrangeres i den byen emnet tilhører.

Digital eksamen #

Jeg skal ha digital eksamen. Hva gjør jeg? Se temaside om eksamen for relevant informasjon og veiledninger. 

Jeg får ikke levert besvarelse på digital hjemmeeksamen. Hva gjør jeg? Ta umiddelbart kontakt med administrasjonen på instituttet som administrer emnet. 

Tilrettelegging #

Jeg har behov for tilrettelagt eksamen. Hva gjør jeg? Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse kan du søke om individuelt tilrettelagt eksamen. Både kroniske og midlertidige tilstander kan gi deg rett til ulike tilretteleggingstiltak og/eller hjelpemidler. Søk om tilrettelegging via søknadsskjemaet vårt innen gjeldende frist.

Kan jeg ettersende dokumentasjon til søknaden etter fristen? Ja. Fristen for dette er én måned etter søknadsfristen, dersom ikke annet er avtalt.

Søknadsfristen har gått ut. Kan jeg likevel søke? Har du akutt oppstått skade/sykdom, kan du fremdeles søke. Det må fremgå av dokumentasjonen at behovet for tilretteleggingen har oppstått etter søknadsfristen. Akuttsøknader kan innvilges så lenge tilretteleggingen er praktisk gjennomførbar, anslagsvis ved søknad mottatt innen en uke før eksamensdato.

Jeg har søkt om tilrettelegging. Når og hvordan får jeg svar? Du mottar kvittering på e-post når vi har mottatt søknaden din. Svar på søknaden sendes til din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sendes vedtaket som brev. Du får svar i god tid før eksamen. Innvilget tilrettelegging vil også fremgå på Studentweb.

Jeg skal ha digital eksamen og er innvilget PC som tilrettelegging. Skal jeg ta med egen PC til eksamen? Nei. Alle som er innvilget PC skal benytte NTNUs utstyr.

Hvordan blir mine tilretteleggingsbehov ivaretatt på eksamensdagen? Eksamensinspektørene har oversikt over hvem i eksamenslokalet som skal ha tilrettelegging og påser at alle får den tilretteleggingen de er innvilget. 

Må jeg ha med vedtaksbrevet på eksamensdagen? Du skal uansett få tilretteleggingen du er innvilget, men ta gjerne med vedtaksbrevet på eksamen i tilfelle det skulle dukke opp spørsmål vedtaket kan gi svar på.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får den tilretteleggingen jeg har blitt innvilget? Ta kontakt med Eksamenskontoret (eksamen@adm.ntnu.no) snarest mulig. Dersom feilen/mangelen oppdages først på eksamensdagen, be hovedinspektøren ta kontakt med Eksamenskontoret.

Kan jeg avlegge eksamen ved et annet lærested? Nei.

Sensur #

Når er sensurfristen i emnet jeg har tatt? Sensur skal normalt foreligge innen tre uker, justert for eventuelle helligdager i sensurperioden. Sensurfristen vises på Studentweb.

Sensurfristen har gått ut, men jeg finner ikke resultatet mitt i StudentwebSensuren skal være tilgjengelig for studentene i Studentweb senest første virkedag etter sensurfristen. Eksamenskontoret publiserer all mottatt sensur fra instituttene forløpende. Dersom du ikke har fått beskjed om at sensuren er forsinket, må du anta at sensuren vil bli publisert i dagene rundt sensurfrist. Dersom sensuren din er nevneverdig forsinket, anbefaler vi deg å ta kontakt med instituttet som eier emnet.

Jeg ønsker en karakterutskrift. Hvor får jeg tak i det? Du kan bestille karakterutskrift når som helst gjennom Studentweb. Hvis din studierett er utgått, kan du logge deg på Studentweb via ID-porten eller med fødselsnummer og PIN (ikke via Feide).

Klage og begrunnelse #

Kan jeg klage på karakteren jeg har fått? Ja, se nettsidene våre for nærmere informasjon.

Jeg har klaget på sensuren min. Når kan jeg forvente svar på klagen? Det er fakultetet/instituttene som behandler begrunnelses- og klagesaker. Ta kontakt med det instituttet som eier emnet hvis du har spørsmål i tilknytning til din begrunnelses-/klagesak.  

Vitnemål #

Når får jeg vitnemålet mitt? Vitnemålet ditt utstedes når utdanningsplanen din oppfyller kravet til graden. Som hovedregel produseres bachelorvitnemål i periodene juli/august/september og februar, og for øvrig på oppfordring (for enkeltstudenter) gjennom året. Mastervitnemål produseres fortløpende. I perioder med stor produksjon må det påregnes noen ukers ventetid. Inntil vitnemål foreligger, kan du be fakultetet ditt skrive en bekreftelse på oppnådd grad.

Hvor sendes vitnemålet mitt? Med mindre annet er avtalt, blir vitnemålet ditt sendt rekommandert til hjemstedsadressen du har oppgitt i Studentweb

Jeg har ikke fått vitnemål, hvorfor ikke? Det kan være ulike årsaker til at du ikke har fått vitnemål.

  • Utdanningsplanen din er ikke orden. Ta kontakt med fakultetet ditt
  • Du har oppgitt feil adresse på Studentweb, så vitnemålet har blitt sendt i retur til NTNU
  • Du har glemt å hente ut vitnemålsforsendelsen hos Posten, så vitnemålet har blitt returnert til NTNU

Er det mulig å utsette utsteding av vitnemål? Du har mulighet til å reservere deg mot å få bachelorvitnemål utskrevet i inntil to semestre etter fullført bachelorgrad for å forbedre karakterer på emner som inngår i graden. Dette vil du få nærmere beskjed om når graden er oppnådd. 

Jeg har mistet vitnemålet mitt. Hva gjør jeg? Vitnemål utstedes kun én gang. Dersom vitnemålet ditt er tapt, kan du søke om å få et duplikatvitnemål, men merk at NTNU har en restriktiv praksis på dette feltet. For øvrig anbefales bruk av Vitnemålsportalen.

Hva er Vitnemålsportalen? Vitnemålsportalen er en offentlig digital tjeneste som gjør det mulig å dele resultater på emner og oppnådd grad med arbeidsgivere og andre.

Kan jeg få kopi av vitnemålet mitt? Du kan be om å få kopi av vitnemålet ditt, men vær oppmerksom på at dette kan ta tid, og heller ikke alltid er mulig. 

Annet #

Jeg har fullført graden min og ønsker å forbedre karakter i noen emner. Hva gjør jeg? Studenter som har fullført og bestått en grad ved NTNU kan søke om emnestudierett som gir adgang til å ta åpne emner. For å få en emnestudierett må du søke via Søknadsweb

Jeg har mistet tilgang til emnene mine i Blackboard (undervisning). Hva gjør jeg? Ta kontakt med studieveileder på ditt institutt for hjelp.

Jeg ønsker tilgang til tidligere eksamensoppgaver. Hvor finner jeg det? Se om det er lagt ut (informasjon om) gamle eksamensoppgaver på Blackboard. Hvis du ikke finner noe der, ta kontakt med instituttet som eier emnet.

Jeg trenger en bekreftelser på studiepoeng/studieprogresjon som skal sendes til Statens Lånekasse, NAV eller andre instanser? Hva gjør jeg? NTNU rapporterer dine oppnådde studiepoeng til Lånekassen fortløpende (daglig). Eksamenskontoret kan gi deg bekreftelse på hvilke emner du er oppmeldt i inneværende semester. Trenger du mer detaljerte opplysninger om studieforløp/progresjon, ta kontakt med instituttet ditt.

Kontakt #

NTNU i Trondheim

Telefon: +47 73 59 66 00

E-post eksamen@adm.ntnu.no

Besøksadresse: Moholt campus, Jonsvannsveien 82, 3. etasje

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, postboks 8900, 7491 Trondheim

NTNU i Gjøvik - studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Besøksadresse: Studenttorget i G-bygget, NTNU i Gjøvik, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik

NTNU i Ålesund - Studentservice

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Besøksadresse: Hovedbygget, 1. etg., Larsgårdsvegen 2

Postadresse: NTNU i Ålesund v/ Studentservice, postboks 1517, 6025 Ålesund

0 Vedlegg
32100 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)