EVU - Finansiering

Målgruppe: Medarbeidere
Tagger: evu

Temaside om etter- og videreutdanning | Alle sider tagget med evu

 

Etter- og videreutdanning kan finansieres på fire måter:

1. NTNU

Studiepoenggivende utdanning som er gratis for studenter, finansieres av rammebevilgningen som NTNU får over statsbudsjettet. 

Leveransemodeller: Gratis for studenten og NTNU Drive-modellen.

 

2. Oppdrag

Oppdragsgiver dekker alle kostnader pluss margin for fortjeneste (oppdrag er økonomisk aktivitet). NTNU kan tilby både etter- og videreutdanning som oppdrag. Oppdragsgiver bestemmer hvem som skal delta. Oppdrag reguleres av BOA-regelverket, rundskriv F-07-13.

Leveransemodeller: Videreutdanning som oppdrag og Etterutdanning som oppdrag.

 

3. Bidrag

Bidragsyter kan finansiere hele eller deler av tilbud med eller uten studiepoeng. Bidrag er ikke-økonomisk aktivitet og reguleres av BOA-regelverket, rundskriv F-07-13. Merk at bidragsyter ikke bestemmer hvem som deltar. For kurs som ikke gir studiepoeng, må tilbud som er bidragsfinansiert være gratis for deltager. For studiepoenggivende utdanning, kan bidrag kombineres med studentbetaling hvis unntak b eller c i egenbetalingsforskriften er oppfylt (se under).

Leveransemodeller: Videreutdanning som bidragsprosjekt og Etterutdanning som bidragsprosjekt.

 

4. Egenbetaling fra student/deltaker

Hovedregel: Utdanning som fører fram til en grad eller yrkesutdanning skal som hovedregel være gratis ("gratisprinsippet")

Unntak:egenbetalingsforskriften § 3-2 (1) finnes unntak for studietilbud rettet mot enkeltstudenter. Egenbetaling fra deltaker/student kan kreves:

a) for kurs (uten studiepoeng)

b) for fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning

c) for erfaringsbaserte masterstudier

d) av studenter som fyller opp ledige plasser på oppdragsfinansiert videreutdanning

Egenbetalingen reguleres av statsstøtteverket som skiller mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet.

  • Økonomisk aktivitet: Studenten betaler alle kostnadene pluss margin for fortjeneste.
  • Ikke-økonomisk aktivitet: NTNU betaler hovedparten (minimum 51 %) av kostnadene.

Tabellen under oppsummerer handlingsrommet definert av egenbetalingsforskriften og statsstøtteregelverket. Det lenkes til aktuell leveransemodell for unntak a, b, og c. For mer utfyllende informasjon om handlingsrommet, se kapittel 4 i Reitan-utvalgets rapport.

 

 

Ikke-økonomisk aktivitet

Økonomisk aktivitet

Egenbetaling (studentbetaling)

Kurs (uten studiepoeng) 

 

  X 100 % av totale kostnader pluss margin for fortjeneste
b) Fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning X X Kan velge enten inntil 49 % av totale kostnader (ikke-økonomisk aktivitet) eller 100 % av totale kostnader pluss margin for fortjeneste (økonomisk aktivitet).
c) Erfaringsbaserte mastergradsstudier X X Kan velge enten inntil 49 % av totale kostnader (ikke-økonomisk aktivitet) eller 100 % av totale kostnader pluss margin for fortjeneste (økonomisk aktivitet).
d) Studenter som fyller opp ledige plasser på studieprogram eller fag/emner som er oppdragsfinansiert   X 100 % av totale kostnader pluss margin for fortjeneste

 

Alle leveransemodeller

 

Hvordan beregne kostnadene?

Etterutdanning (uten studiepoeng)

Bruk TDI-modellen for utdanning. Det gjelder både for kurs mot egenbetaling og kurs som tilbys som oppdrag.

Videreutdanning (med studiepoeng)

Kostnader beregnes basert på satsene i Kunnskapsdepartementets finansieringskategorier for programmet som emnet tilhører. 

  • For ikke-økonomisk aktivitet skal disse satsene alltid benyttes. Egenfinansieringsprosent skal også fastsettes for programmet. Dette gjelder både tilbud mot egenbetaling og bidrag.
  • For økonomisk aktivitet skal satsene normalt benyttes. Dette gjelder både tilbud mot egenbetaling og oppdrag. Egenfinansieringsprosenten settes lik null. Merk at i unntakstilfeller der faktisk kostnad for et tilbud er mye lavere enn Kunnskapsdepartementets satser, kan TDI-modellen for utdanning benyttes også for studiepoenggivende utdanning som er økonomisk aktivitet. Det må imidlertid legges på tillegg for forskningstid som ikke er inkludert i TDI-modellen. Dekan ved fakultetet skal godkjenne slike unntak.

For å beregne pris og egenfinansieringsprosent basert på Kunnskapsdepartements satser, bruk simuleringsverktøy for videreutdanning ved beregning av egenbetaling fra student/avtalepris oppdrag (excel) (satser 2020).

Verktøy

 

Utfyllende om regelverket for finansiering av EVU

Se

0 Vedlegg
358 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)