Doktorgradsadministrasjon ved IV

(Videresendt fra Doktorgradsadministrasjon ved IVT)
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Doktorgrad

Saksbehandlere på fakultetet #


Elin Steen: IBM, EPT, KT, IVB
Runa Nilssen: IGP, IMT,MTP, IHB


Hvem legger inn hva i ephorte

Ph.d.-forskrift med administrative bestemmelser for IV

Ph.d.-forskrift med administrative bestemmelser for IV (english)

Forskrift for integrert PhD utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift for stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold (gjelder kun stipendiater som er ansatt ved NTNU)

Før opptak #

Dersom en kandidat ikke har fått opptak til ph.d.-programmet før fristen for å melde seg til eksamen (1. februar / 15. september), oppfordres de til å melde seg opp til enkeltemner for det aktuelle semester. De må betale semesteravgift for det semesteret, men de vil få tilgang til både studentweb og It’s Learning. Fakultetet har ikke mulighet til å undervisnings- og eksamensmelde kandidater som ikke er tatt opp til ph.d.

Kandidatene melder seg opp via søknadsweb:
Norsk: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=ntnu
Engelsk: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf

Opptak #

Opptakssøknad (Norsk) | Opptakssøknad (Engelsk)

Det er fakultetet som oppretter kandidatmappene i ephorte. Når søknaden er fylt ut, og alle vedleggene er med, sendes søknaden til fakultetet for behandling.

Dokumentasjon på at veileder er aktiv forsker skal legges ved i søknaden. Det skal være publikasjonsliste for de siste 5 årene for både hoved og medveileder. Dersom noen av veilederne er ekstern (ikke ansatt på NTNU), skal det legges ved CN i tillegg til publikasjonsliste. 

Når en kandidat er tatt opp til integrert ph.d.-løp skal det inn en ekstra tekst i avtalen. Mal på tekst finner du her. 

Avtale skal signeres av kandidat og instituttleder (Del A), kandidat og veiledere (Del B) og kandidat og ekstern samarbeidspartner (Del C) før den sendes til fakultetet. Seksjonsleder signeres og avtalen blir lagt i ephorte av fakultetet.

Integrert ph.d. #

Vanlig søknadsskjema skal brukes for opptak til integrert ph.d. del 1.

For mer informasjon om integrert ph.d., se her.

Når masteroppgaven er sensurert må kandidaten søke om opptak til integrert ph.d. del 2. Da skal det sendes inn eget skjema, og fullstendig karakterutskrift skal vedlegges dersom vitnemålet ikke er ferdig enda.

Søknad om opptak til integrert ph.d. del 2 (norsk)

Søknad om opptak til integrert ph.d. del 2 (engelsk)

Gjennomføring #

Søknad om endring i fagplanen ( Norsk) | Søknad om endring i fagplanen (Engelsk)

Søknaden legges inn i ephorte av saksbehandler på instituttet som N-notat, eller sendes til fakultetet. Skal underskrives av kandidat og veileder.

Søknad om utsettelse på innlevering av avhandling skal skrives av kandidat og signeres av kandidat og veileder før den sendes til fakultetet (kan sendes på e-post eller legges i ephorte av instituttet). I søknaden skal det stå foreslått ny dato for innlevering og en framdriftsplan for kandidaten. Det samme gjelder søknad om dispensasjon fra makstid.

Avslutning #

Før disputas
Mal på oppnevning av bedømmelseskomité

Instituttet sender begrunnet forslag på tre sakkyndige til bedømmelseskomité til fakultetet, hvor begge kjønn er representert (jf. § 14 i forskriftene). Komiteens sammensetning skal begrunnes med hensyn til hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt.

Husk at det skal bekreftes at kandidaten ikke har hatt noen samarbeid med noen av opponentene. Viser til at Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6, jf. § 10 gjelder for komiteens medlemmer. Dette er noe vi ønsker skal skrives inn av instituttet slik at det også er sjekket opp få forhånd av instituttet. Skal eventuelt også foreligge en kommentar om hvorfor det ikke er kvinnelige medlemmer i komiteen. Oppnevningsbrevet kan legges direkte i ephorte, trenger kun elektronisk signering.
Som vedlegg til oppnevning av bedømmelseskomité skal det ligge:

Administrator #

 Etter disputas:

Innberetning av sensur etter disputas (norsk) | (engelsk)


Møtedatoer for doktorgradsutvalget og frist for innsending av saker #

Høst 2019:

Fredag 18. oktober 2019
- Frist for å sende inn saker: 1. oktober

Onsdag 4. desember 2019
- Frist for å sende inn saker: 18. november 


38 Vedlegg
17393 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)