Doktorgradsløpet...

Doktorgrad - gjennomføringsfasen

Ansvarsfordelingen under gjennomføringen av doktorgradsløpet.

English version: Responsibilities during the execution phase

Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Stipendiat/doktorgradskandidat #

 • Utarbeide og oppdatere forskningsplanen regelmessig.
 • Følge opp handlings- og framdriftsplaner. Levere fremdriftsrapport: doc | odt | pdf |
 • Melde fra til veileder om avvik eller forhold som gjør framdriften vanskelig.
 • Gjennomføre opplæringsdelen i tråd med planen.
 • Dokumentere forsøk, feltarbeid og lignende der det er aktuelt.
 • Utarbeide skriftlige grunnlag for veiledningsmøter og korte rapporter etter formelle veiledningsmøter når det er krav om det.
 • Arbeide kontinuerlig med oppgradering og vedlikehold av litteraturreferanser.
 • Bidra til planlegging av pålagt arbeid utover avhandlingsarbeidet, og gjennomføre eventuelt arbeid i henhold til avtale.

Veiledere #

Hovedveileder #

 • Faglig hovedansvar 
 • Skal holde seg orientert om fremdriften din 
 • Ansvar for å melde fra om avvik og bekymringsmeldinger
 • Koordinere veiledningen

Veilederne #

 • Bidra til at du integreres i fagmiljøet
 • Oppdatere om den nyeste forskningen
 • Bidra til at du knytter kontakt til relevante nasjonale og internasjonale miljø
 • Internasjonalisering i doktorgradsutdanningen
 • Bidra til at du publiserer avhandlingen i gode kanaler

Institutt #

 • Tilby deg gode arbeidsforhold i et attraktivt og inkluderende miljø, faglig og sosialt.
 • Se til at eventuelt pliktarbeid er i tråd med reglene og ikke hindrer gjennomføring av graden innen normert tid.
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler med samtlige stipendiater.
 • Motta og behandle bekymringsmeldinger og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med fakultetet.

Tiltak for faglig og sosial inkludering #

For å motvirke at du føler deg alene med doktorgradsprosjektet, kan fagmiljøene iverksette flere tiltak i denne fasen. Noen gode eksempler er:

 • Fagseminar ved instituttet om aktuelle problemstillinger, der stipendiatene inviteres.
 • Deltakelse i aktive forskningsgrupper.
 • Arbeidsplass i eller nær faglig miljø (faggruppe).
 • Etablere nettverk og samarbeid med relevant forskningsmiljø ved andreinstitusjoner/fagmiljøer.
 • Deltakelse i internasjonale forskergrupper (gjerne sammen med veileder).
 • Definere egnede assistentoppgaver tidlig i doktorgradsløpet (ved pliktarbeid).
 • Inkludere alle stipendiater på instituttets felles e-postliste.
 • Etablere faste møtepunkter, for eksempel månedlige doktorgradslunsjer, der stipendiatene får anledning til å ta opp aktuelle temaer og spørsmål med leder for doktorgradsprogram eller fakultetetsledelse og kan få informasjon om stipendiatenes tillitsvalgte på fakultetet.
 • Støtte opp om stipendiatforum, stipendiatsamlinger og lignende.

Fakultet #

 • Gode rutiner for økonomirapporter, permisjoner og sykefravær med mer.
 • Kontrollere fremdriften i samsvar med plan. Ellers utforme minst én årlig rapport og grundigere avaluering underveis i doktorgradsløpet.
 • Registrere avvik og bekymringer samt iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med institutt/veileder.
 • Har det overordnede ansvaret for internasjonalisering i doktorgradsutdanningen.
 • Iverksette tiltak for å viderutvikle veilederkompetansen
 • Kartlegge årsak og ha samtaler med deg dersom du vil avbryte doktorgradsutdanningen. Målet er å hindre avbrudd.

Prosjekt «høring» #

Dette er et eksempel på god praksis til inspirasjon for fakultetene:

Dette er et tiltak for kvalitetssikring og inkludering av doktorgradskandidaten i fagmiljøet gjennom å arrangere en "høring". Ved enkelte fakultet praktiseres dette i løpet av den første fasen av doktorgradsløpet.

Etter cirka et års arbeid skal du presentere prosjektet i åpent møte for fakultetet. Doktorgradsutvalget setter opp faste tider for dette hvert semester. Høringene kan vare 1,5 time for hver kandidat. En kort versjon av prosjektbeskrivelsen distribueres på forhånd, slik at deltakerne kan forberede seg. Veiledere må være til stede, og hovedveilederen kan holde en kort innledning om temaet. Kandidaten gir en kort presentasjon på 30 minutter, og mottar kommentarer og kritikk fra salen. Det kan utpekes en uformell opponent som har kunnskap om fagfeltet, og som kan forberede kommentarer.

Formålet med høringen #

 • Informere fakultetet om forskningen som pågår.
 • Gi doktorgradskandidatene erfaring i å presentere og motta kommentarer i et kritisk forskningsmiljø.
 • Høringen gir dessuten fakultetet mulighet for å vurdere kvalitet, framdrift og eventuelle behov for oppfølging.
3 Vedlegg
9779 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)