Digitaliseringsprogram NTNU

Hva er Digitaliseringsprogrammet? #

Digitaliseringsprogram ved NTNU (Digitaliseringsprogrammet) er tiltak og prosjekter som skal bidra til at universitetet er ledende på framtidsrettede digitale tjenester.

Digitaliseringsprogrammet skal fornye, forenkle og forbedre NTNUs tjenester og arbeidsprosesser. I tillegg, skal programmet realisere universitetets ambisjoner om anvendelse av gode digitale tjenester.

Tiltak og prosjekter | Tidligere tiltak og prosjekter 

Digitaliseringsprogrammets mandat

Illustrasjon av NTNU med digitaliseringsprogrammets logo

YouTube: Klikk på bildet over for å se en animasjonsfilm om Digitaliseringsprogrammet.

Hvorfor har NTNU et digitaliseringsprogram? #

Programmet oppstod som et resultat av UH-sektorens Digitaliseringsstrategi 2017-2021, som stiller krav til økt digitalisering i sektoren. Organisasjonsdirektør, Ida Munkeby, fikk tilslutning fra rektoratet om å etablere et digitaliseringsprogram, høsten 2017. Siden da, har Digitaliseringsprogrammet jobbet for å utvikle og modernisere det teknisk-administrative støtteapparatet, med brukertilpassede tjenester med riktig kvalitet.

Å utvikle og modernisere det teknisk-administrative støtteapparatet er ett av målbildene i NTNUs strategi, "Kunnskap for en bedre verden". Sammen har vi skapt gode digitale arbeidsflater, blant annet gjennom digital vurdering og digitale møterom, som Zoom og Teams.

Digitaliseringstiltak og -prosjekter #

Pågående tiltak og prosjekter #

Det gjennomføres en rekke tiltak og prosjekter i Digitaliseringsprogrammet. Listen over tiltak og prosjekter oppdateres månedlig, og inneholder en kort prosjektstatus.  

Oversikt over tiltak og prosjekter

Oversikt over tidligere tiltak og prosjekter

Hvordan prioriteres digitaliseringstiltak? #

Gjennom ulike utvalg og meldinger på både departements- og universitetsnivå er det kommet føringer på hvilke områder som skal prioriteres.

Digitaliseringsprogrammet vil gå over flere år, og listen over tiltak og prosjekter endres i takt med det som til en hver tid måtte være behov og føringer. I det ligger det ingen annen betydning enn at vi skal være i stand til å raskt tilpasse oss utviklingen i samfunnet, og benytte gode digitale tjenester.

Årsrapporter og tertialrapporter #

Hvert år produserer Digitaliseringsprogrammet en årsrapport som inneholder informasjon om programmets fremdrift og utvikling:

I tillegg, rapporterer Digitaliseringsprogrammet om fremdrift og status for pågående tiltak og prosjekter, ca. tre ganger i året. Disse rapportene sendes til organisasjonsdirektøren, som er programmets eier. I listen under finner du innsendte rapporter: 

Programsekretariat og organisering #

Ida Munkeby er Digitaliseringsprogrammets eier og er hovedansvarlig for å ivareta programmets mål og gjennomføring på vegne av virksomhetsledelsen, herunder at programmets gevinster blir realisert. 

Geir Nysetvold ble ansatt som programleder i 2019 og har ansvar for å styre planleggingen og gjennomføringen av Digitaliseringsprogrammet. Arne Fjerdrumsmoen er delprogramleder for leveranse. De sitter sammen med et programsekretariat som bistår de ulike tiltakene og prosjektene, samt svarer opp henvendelser. 

Sekretariatet består av:

Kommunikasjon #

9 Vedlegg
16158 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)