Digitaliseringsprogram NTNU

Digitaliseringsprogrammet ved NTNU er tiltak og prosjekter som skal gjøre NTNU ledende på framtidsrettede digitale tjenester.

Visjon #

Digitaliseringsprogram ved NTNU er tiltak og prosjekter som skal bidra til å nå visjonen om at NTNU skal være ledende på framtidsrettede digitale tjenester.

Mål #

Programmet skal fornye, forenkle og forbedre NTNUs tjenester og arbeidsprosesser. I tillegg til å realisere NTNUs ambisjoner om anvendelse av gode digitale tjenester.

Hva mener vi med digitalisering? #

Digitalisering handler i stor grad om å utnytte teknologi til fornying, forenkling og forbedring av tjenester.
 
Digitaliseringsprogram ved NTNU er et stort løft for organisasjonen hvor ett av målene er å få realisert gevinster fortløpende gjennom "smidig" tankegang. Det vil si at forbedringer lanseres kontinuerlig inntil det definerte målet for tiltaket/prosjektet er nådd. (Tradisjonelt har man ventet til alle forbedringer er utført og lansert alt til samme tid.) Ansatte og studenter ved NTNU vil merke dette gjennom små og store forbedringer i den daglige arbeidsflyten hvor digitalisering forenkler arbeidsoppgavene.

Tiltak og prosjekter #

Listen over tiltak og prosjekter oppdateres fortløpende.

Blackboard videreutvikling #

 • Sikre utvikling av plattformen både administrativt og i takt med endrede undervisningsformer gjennom å tilby ny funksjonalitet som støtter dette.
  Planlagt oppstart er april 2018.

Brukerreisen #

 • Formalisere prosessen med innhenting av tilbakemeldinger fra brukere av NTNU IT sine tjenester for økt kvalitet og effektivitet.
  Prosjektet er i etableringsfasen.

Digitalt sikkerhetsdatablad for lab. og verksted #

 • Enkel tilgang til digitaliserte sikkerhetsdatablad som alltid er oppdatert iht. lovkrav, slik at sikkerheten på lab'en bedres og at berørte arbeidsprosesser forbedres og effektiviseres. Forventet pilotfase er våren 2018.

Digital vurdering #

 • Prosjektet skal digitalisere vurderingsprosessen ved NTNU slik at kvaliteten i vurdering og saksbehandling økes; prosesser og løsninger effektiviseres og standardiseres; vurdering ved NTNU moderniseres. 

Digital støtte til forbedring av Bevisst PBO #

 • Prosjektet skal gi bedre både ledelsesinformasjon, analyser og plan- og budsjettverktøy. Dette skal sikre at virksomheten styres i henhold til gjeldende visjon og føringer for NTNU. 
  Egen delaktivitet i digitaliseringsprogrammet er opprettet i samarbeid med hovedprosjektet.

Digital støtte til forbedring av Rekruttering av vitenskapelig ansatt #

 • Redusere tiden fra vedtak til faktisk tilsetting av vitenskapelig ansatt. Målet er å standardisere, forenkle og profesjonalisere prosessen, utvikle de digitale prosesstøtteverktøyene og frigjøre administrative ressurser.
  Tiltaket er i planleggingsfasen.

Digital støtte til forbedring av studieplanprosessen #

 • Målet for prosjektet er å forenkle, standardisere og digitalisere studieplanleggingsprosessen med fokus på planlegging og utvikling av studieprogram og portefølje. Dette omfatter blant annet effektivisering av utviklingsprosessen, bedre studietilbud og én sentral datakilde.
  Prosjektet er i planleggingsfasen.

Helhetlig internkontroll #

 • Beskrivelse kommer

IT infrastruktur for sensorteknologi i smarte bygg #

 • Tiltaket skal bidra til uttesting og implementering av ny teknologi i eksisterende og fremtidig bygningsmasse. NTNU IT ønsker å se på hvordan sensorteknologi og infrastruktur kan bidra til en sikrere og mer effektiv utnyttelse av bygningsmassen. 
  Tiltaket er i konseptfasen.

Interaktive læringsareal - Tverrcampusløsning #

 • Koble sammen undervisningsrom og samhandlingsplattformer på tvers av geografiske lokasjoner slik at samhandlingundervisning er uavhengig av campus-lokasjon. 
  Tiltaket er i konseptfasen.

Kompetanseprofil for legemiddelhåndtering #

 • Utvikle digital løsning og involvere smartteknologi i 3-årig sykepleierutdanning ved NTNU slik at studentens progresjon og kompetanseutvikling følges. Løsningen skal hjelpe studenten til systematisk og målrettet læring innen legemiddelhåndtering i kliniske praksisstudier.

Krisehåndtering CIM beredskapsvakt #

 • Støtte Vakt og service med "å hente hjem" drift og bemanning av beredskapstelefon som i dag ligger eksternt.

Laboratoriesystem - LIMS #

 • Forskningsmiljøene etterspør et felles laboratoriesystem (LIMS) for hele NTNU. Dette skal bidra til å standardisere prosesser ved bruk av laboratorier, redusere lisenskostnader og fjerne dagens situasjon hvor det anvendes ulike systemer.
  Tiltaket er i konseptfasen.

Lagringsløsning for sensitive forskningsdata #

 • Tilby en sikker og robust løsning for lagring av sensitive forskningsdata ved NTNU for å redusere risiko og tilfredstille GDPR (ny personvernlov). 
  Tiltaket er i konseptfasen.

NTNU Servicesenter #

 • Brukere av NTNUs tjenester skal ha ett sted å henvende seg for alle typer behov for støtte, enten det er for å melde feil, hjelp til bruk, bestille endringer, etc. Dette skal skje ved bruk av en selvhjelpsportal som benytter digitale mekanismer for analyse og dialog med brukeren.
  Prosjektet er i planleggingsfasen.

Nettbutikk for NTNU #

 • Felles nettbutikk gir alle studenter, ansatte og eksterne kunder muligheten til å kjøpe eller bestille varer og tjenester på en moderne, brukervennlig og effektiv måte. 
  Løsningen er i pilotfase våren 2018.

PraksisWeb #

 • Forbedre ILU sin prosess for praksisplanlegging ved å tilby en egen modul for dette. I tillegg skal rutiner for drift, brukerstøtte og videreutvikling av modul for visning av praksisinformasjon etableres.
  Prosjektet er i gjennomføringsfasen.

Robotteknologi og Maskinlæring #

 • Automatisering av utvalgte prosesser ved dokumentsenteret og eventuelt andre avdelinger ved NTNU. Roboter tar over repeterende arbeidsoppgaver som har blitt løst manuelt og frigjør dermed ressurser som kan benyttes på andre kjerneoppgaver.
  Prosjektet er i gjennomføringsfasen.

Støtte til forskningsprosjekter #

 • Prosjektet skal levere en løsning som samler administrative data om forskningssøknader. Gevinster er spart tid ved elektronisk godkjenning samt bedre oversikt over forskningssøknader som er sendt.
  Prosjektet er i gjennomføringsfasen.

Støtte til ph.d.-utdanningen #

 • Målet er en mer effektiv PhD-saksbehandling gjennom etablering av et felles standard IT-verktøy. Verktøyet skal gi kandidatene god administrativ oppfølging i studiet.
  Prosjektet befinner seg i konseptfasen.

Økt digital kompetanse #

 • Utvikling og gjennomføring av kurs og opplæringsprogram skal bidra til at ansatte går fra å være passive forbrukere av digitale tjenester til å kunne bidra inn i digitaliseringsarbeidet. 
  Tiltaket er i konseptfasen.

Tidsplan #

Gjennom ulike utvalg og meldinger på både departements- og universitetsnivå er det kommet føringer på hvilke områder som skal prioriteres. Digitaliseringsprogrammet vil gå over flere år og listen over tiltak og prosjekter endres i takt med det som til en hver tid måtte være behov og føringer. I det ligger det ingen annen betydning enn at man skal være i stand til å raskt tilpasse seg utviklingen i samfunnet forøvrig (se visjon) og benytte gode digitale tjenester (se mål).

Sekretariat #

Ved starten av mars '18 jobber mellom 15-20 personer med Digitaliseringsprogram ved NTNU. Programmet har etablert et eget sekretariat som bistår de ulike tiltakene/prosjektene samt svarer opp henvendelser fra organisasjonen forøvrig.

Sekretariatets kontaktperson er Eva Johanne Klevstuen.

Organisering #

Kontakt #

Arve Bremseth, kommunikasjonsrådgiver

1 Vedlegg
1596 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)