Digital overføring av sensur

På denne siden finner du informasjon om hvordan du som innehar rollen hovedansvarlig, og som er administrativt ansvarlig for emner med digital eksamen, kan overføre sensur fra Inspera Assessment til FS.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside om digital eksamen | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

Digital overføring av sensur #

NTNU benytter digital overføring av sensur fra Inspera til FS, men vær oppmerksom på unntaket beskrevet under. Det er hovedansvarlig som foretar overføringen. Vurderingsprotokoller skal altså ikke skrives ut og sendes på papir.

Det er som hovedregel ikke nødvendig å varsle Eksamenskontoret om at sensur har blitt overført, men det kan forekomme feilmeldinger som krever innrapportering og videre oppfølging fra Eksamenskontorets side. Se nærmere informasjon om dette under feilmeldinger.

Eksamenskontoret tar ut daglig rapport fra FS over hvilke emner som er klare for overføring til protokoll. Man må altså påregne én virkedag fra sensuren overføres fra Inspera, til den er tilgjengelig for studentene på Studentweb.

Fremgangsmåte #

For å overføre karakterer, stå i Vurderingsfanen i Inspera og søk opp det aktuelle emnet.

Når prøven har status "ordinær vurdering fullført", er det klart for at karakterene kan overføres fra Inspera til FS.  

Det vises to valg; "Test overføring til FS..." og "Overfør til FS...":

Test gjerne overføringen først. Dette vil gi deg mulighet til å oppdage eventuelle avvik mellom eksamensverktøyet og FS. 

For å overføre karakterene til FS - trykk på "Overfør til FS...". 

Overføring per kommisjon for bachelor- og masteroppgaver #

Det er mulig å overføre sensur som er ferdig kommisjonsvis, når prøven er en avhandling av type bachelor eller master. Dette gjelder altså bachelor- og masteroppgaver som har flere kommisjoner på ett emne. Bakgrunnen er at frister med tilhørende sensurfrister kan være svært ulike på slike emner, og det er derfor fint å kunne overføre sensur uten å måtte vente på senere innleveringer.

Illustrasjon på kommisjonsvis overføring

Feilmeldinger  #

Ved overføring, får man ofte en feilmelding av typen "Følgende kandidater har ikke levert besvarelse og det vil ikke overføres resultat til eksternt system" og/eller "Noen kandidater ble ikke overført".

Årsakene til feilmeldingene er enten 

  • at kandidaten ikke har fått et resultat i Inspera. Det blir dermed ikke overført sensur til FS. Dette vil gjelde kandidater som ikke har møtt/levert (status "inaktiv" i Inspera) eller kandidater som har trukket seg (status "levert blankt" i Inspera). Disse er normalt allerede registrert med resultatstatus i FS ("ikke møtt" (I), "legeattest" (L), "avbrutt" (A), "manglende øving" (Ø) e.l.). Man trenger ikke rapportere om slike feilmeldinger til Eksamenskontoret.

eller

  • at kandidaten har fått resultat i Inspera, men dette blir ikke overført fordi det allerede er registrert resultatstatus på kandidaten i FS (f.eks. "manglende øving" (Ø) eller "ikke møtt" (I)). I slike tilfeller skal feilmeldingen rapporteres til Eksamenskontoret. Dette er viktig, da det f.eks. kan gjelde kandidater som skal ha eksamenen sin annulert, eller i verste fall kan være en indikasjon på at kandidaten har avlagt eksamen utenfor eksamenslokalene. Varsel sendes eksamen@adm.ntnu.no. Sett "Feilmelding i Inspera" i emnefeltet og oppgi hvilket emne og hvilket kandidatnummer feilmeldingen gjelder.

Merk at det ved andre vurderingsformer enn skriftlig skoleeksamen, hvor det ikke registreres oppmøte ut fra kandidatlister, vil kunne være kandidater som blir liggende uten resultat i FS. Disse vil generere feilmelding ("Følgende kandidater har ikke levert..") ved sensuroverføring. Slike kandidater kan instituttene selv registrere resultatstatus på direkte i Vurderingsenhet samlebilde som illustrert under. Dersom instituttene selv ikke har registrert noe resultat på kandidater som ikke har levert hjemmeeksamen/andre innleveringer i Inspera, vil Eksamenskontoret ta for gitt at disse skal ha resultatet "ikke levert".

Unntak #

Sensur som ikke skal synliggjøres

Dere som har sensur/delsensur som ikke skal publiseres, skal ikke overføre delsensur fra Inspera. Slike emner skal ikke være registrert med Inspera som digitalt sensursystem på vurderingsenheten i FS. Dersom dere oppdager feilregistreringer på deres vurderingsenheter, gi beskjed på digitaleksamen@sa.ntnu.no. Dette vil være tilfelle for en del emner på bl.a. sivilingeniørstudier med mappevurdering, hvor delresultater ikke skal synliggjøres på Studentweb.

Spørsmål #

Har du spørsmål, ta kontakt på e-post digitaleksamen@sa.ntnu.no eller telefonnummer 73 59 66 00.

7 Vedlegg
5586 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)