Budsjettere Nærings-PhD

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap


En nærings-ph.d er ansatt i en bedrift, og det er bedriften som søker og mottar midler fra Forskningsrådet. Det stilles av Forskningsrådet krav om at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon (NTNU) i løpet av doktorgradsutdanningen, noe som også er i samsvar med NTNUs krav i ph.d.-forskriften.

Økonomisk håndtering #

Nærings-ph.d.-prosjekter kan klassifiseres som bidragsforskning, og det er dermed mulig for UH-institusjonen å gå inn med egenfinansiering som kan dekke alle slags kostnader i prosjektene. Prosjektet må da opprettes i Maconomy.

Finansiering #

I avtalen med bedriften bør det avklares hvem av partene som skal finansiere de ulike kostnadene knyttet til stipendiaten.

UHR arbeidsgruppe har kommet fram til følgende anbefaling for finansiering av kostnader:

- Veiledningskostnader finansieres av UH-institusjon som en del av veileders forskningstid.
- Eventuelle leiestedskostnader finansieres av bedrift.
- Indirekte kostnader kan fordeles etter en enkel fordelingsnøkkel (prosentmessig) mellom UH-institusjon og bedrift.

Bedriften dekker alle andre kostnader selv (personal, indirekte kostnader for bedriften og andre driftskostnader).

Budsjettering og beregning av kostnader #

Totalkostmodellen (TDI) skal benyttes ved beregning av NTNUs kostnader, og disse gjelder:

Indirekte kostnader #

Kandidaten lønnes av bedriften, men indirekte kostnader må tas med som del av NTNUs kostnader ettersom kandidaten oppholder seg ved NTNU deler av utdanningen. Indirekte kostnader skal kun beregnes for den perioden kandidaten oppholder seg ved NTNU. I budsjettmal for bidragsprosjekter finnes medarbeiderkategori "Nærings-phd" som kun beregner indirekte kostnader.

Veiledningstid #

Det skal budsjetteres med veiledning for kandidaten. Timepris for professor legges til grunn i beregningen. Kostnader for veiledning beregnes ut fra et normert omfang på 75 timer per år à 12 mnd i tre år.

Driftsmidler #

Det skal budsjetteres med eventuelle driftsmidler (reiser etc.). Det må også vurderes om det er andre direkte kostnader som bør hensyntas.

Leiested/lab. #

Eventuelle kostnader knyttet til bruk av lab/leiested må tas med i beregningen. Mange laboratorier/spesialrom ved fakultetene har nå fått beregnet priser. Der leiestedspris ikke foreligger, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av kostnaden knyttet til bruken.

Regnskapsføring av indirekte kostnader #

Indirekte kostnader må regnskapsføres ved manuell ompostering da det ikke ligger lønnsposteringer til grunn for beregningen. Belast BOA-prosjektet med art 9115 og godskriv tilsvarende enhetens 79-prosjekt (avregningsprosjekt) med art 9015.

Bakgrunn #

Etter innspill fra Forskningsrådet opprettet UHR i juni 2015 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på beregning av kostnader for veiledning og opphold ved gradsgivende UH-institusjon for nærings-ph.d.-ordningen og tilsvarende ordninger, samt vurdere kostnadsfordeling mellom UH-institusjon og bedrift/enhet. Rapporten fra arbeidsgruppen er nå offentlig.

  #

Mer informasjon #

Budsjettmal for bidragsprosjekt

Se programside fra Forskningsrådet

Les mer om leiested

Les mer om TDI-modellen

Kontakt #

Har du spørsmål? Send epost til kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
22150 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)