Bruke referansestilen APA

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke APA-stilen.

English version: Using the APA reference style

Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og "Bruke og referere til kilder" 


APA-stil #

APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler:

 • Chicago-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humaniora
 • Harvard-stilen er brukt innenfor samfunnsfag, teknologi og naturvitenskap
 • Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi

Eksempler på bruk av APA-stil i referanselisten #

Eksemplene viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten ettersom hvilke materialtype du skal sitere.

 Se APA-eksempler 

APA-stilen på Norsk for EndNote #

Benytter du EndNote som referanseverktøy, og skriver på norsk, er det lurt å benytte norsk oversettelse av APA-stilen.

 Last ned norsk oversettelse

Referanseliste i APA-stil #

Når du skriver en referanseliste i APA-stil, må du huske:

 • Ordne listen alfabetisk etter etternavn
 • Bruke & før siste forfatter hvis det er to til sju forfattere
 • Når det er åtte eller flere forfattere, ta med de seks første etterfulgt av utelatelsestegn og legg til siste forfatter. Eksempel: Krishnan, K. J., Reeve, A. K., Samuels, D. C., Chinnery, P. F., Blackwood, J. K., Taylor, R. W., . . . Turnbull, D. M.
 • Bruke kursiv på:
  • navn på tidsskrift og volum
  • boktittel
 • Hengende avsnitt på andre og følgende linjer i en referanse
 • Referanselisten starter på en ny side. Bruk Referanseliste eller Litteraturliste som overskrift

APA-stil i løpende tekst #

Når du bruker APA-stilen i løpende tekst, må du huske:

 • Flere publikasjoner fra samme forfatter utgitt samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet. Eksempel: Hansen (1988a) og Hansen (1988b)
 • Hvis et arbeid ikke har en forfatter, eller hvis forfatteren er anonym, skal du oppgi de første ordene av tittelen og årstall. Tittel på artikkel, kapittel eller webside skrives med anførselstegn, mens tittel på bok, brosjyre eller rapport skrives i kursiv. Eksempel: Et enklere og mer rettferdig inntektssystem (1996)
 • Publikasjon med flere forfattere som blir referert til flere ganger:
  • 2 forfattere: oppgi begge forfatternes navn hver gang du siterer dem. Eksempel: Furseth og Everett (1997) – eller – (Furseth & Everett, 1997)
  • 3, 4 eller 5 forfattere: oppgi alle navnene kun første gang du siterer. Deretter bruker du kun etternavn på den første forfatteren etterfulgt av et al. Eksempel: Ramaekers, Berghausb, Laarc og Drummer (2004), deretter Ramaekers et al. (2004)
  • 6 eller flere forfattere: oppgi kun etternavn på første forfatter etterfulgt av et al. Eksempel: Cheng et al. (2004)
 • Når du bruker sekundærkilder, skal du navngi kilden din og oppgi sitat for sekundærkilden. Eksempel: Johnson og Peters studier (som sitert i Wagner, 1982)…
 • Bruke sidetall:
  • ved direkte sitat
  • for å vise til en spesifikk del av en kilde. Det hjelper leseren å finne den relevante delen i teksten

Henvisninger #

Eksempel: Forskere som Warwick (1992), Taylor og Smith (1994) og King et al. (1997) finner at…

Sitater #

Direkte sitater på mindre enn 40 ord integreres i teksten og markeres med anførselstegn. Sitater på 40 ord eller mer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

Eksempler

 • Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (Stene, 1999, s. 125).
 • Forfatterens navn er flettet inn i teksten: Stene (1999) definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenhengen sitatet brukes i” (s. 125).
 • Kilde med flere forfattere: ”Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall” (Furseth & Everett, 1997, s. 141).

Indirekte sitater (parafraser) #

Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten. 

Eksempel: Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra (s. 142).

Personlig kommunikasjon #

Personlig kommunikasjon kan være telefonsamtaler, eposter og liknende. Siden det ikke er mulig å gjenskape data fra denne kommunikasjonen, skal du ikke ta med personlig kommunikasjon i referanselisten. Henvis til personlig kommunikasjon kun i teksten, og innhent samtykke fra personen det gjelder. Eksempel: (T. K. Smith, personlig kommunikasjon, 18. april 2016)

Mer om APA-stilen #

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med APA-stilen er hentet fra nettstedet APA Style og fra American Psychological Association (2010). Veiledningen Litteraturhenvisninger etter APA, utarbeidet av Unni Knutsen, har eksempler på mange dokumenttyper.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. utg.). Washington, DC: Forfatter.

Kontakt #

1 Vedlegg
102599 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)