Blackboard - God praksis i nettbaserte økter

Denne siden skal gi noen nyttige tips om god praksis i nettbaserte økter, som for eksempel webinarer. 

English version - Recommended practice in Collaborate 

Når du skal gjennomføre nettbaserte økter, som for eksempel et webinar, er det noen aspekter som er viktig å huske på. Vi har valgt å dele disse inn i forberedelser i forkant av økten, i løpet av økten og til slutt etterarbeid av materialet som skal publiseres for deltakerne. 

Forberedelser til nettbaserte økter #

Godt faglig innhold bør kombineres med fremførelse som engasjerer og gir klarhet. Webinar-formen stiller noen krav til presentasjonsteknikk som ikke er like aktuelle ved fysisk oppmøte, eller faller mindre naturlig å ta i bruk ved fravær av ansikt-til-ansikt kommunikasjon.

Det er lurt å bruke tid i planlegging og forberedelser av en nettbasert økt. Vi har her valgt å dele dette inn i tekniske og faglige forberedelser:

Tekniske forberedelser #

 • Sende påminnelse (e-post/kunngjøring e.l.) til deltakerne før økten. Dette er en god måte for å få kontakt med deltakerne, og sende ut nødvendig informasjon som:
  • dato og klokkeslett
  • informasjon om tema/innhold
  • nødvendige tekniske og faglige forberedelser
  • lenke til økten
  • anbefalt nettleser eller programvare (dersom det er behov for å laste ned egen programvare)
  • kontaktinformasjon ved behov for assistanse, dette vil Orakeltjenesten ved NTNU kunne bistå med
 • Test webkamera og mikrofon i god tid før planlagt økt - sørg for å oppfordre alle deltakerne til å gjøre det samme for å begrense antall henvendelser fra deltakere som sliter med lyd/bilde når økten pågår.
 • Sørg for å ha god nettverkstilknytning, fortrinnsvis kablet nett
 • Det er alltid lurt å gjennomføre en testøkt i forkant, dersom du ikke har prøvd denne formidlings- og kommunikasjonsformen før:
  • test presentasjonsvisninger og verktøy
  • alliér deg med en kollega som kan gi deg tilbakemeldinger i en testøkt
 • Tilrettelegging for tidlig pålogging
  • Det kan være lurt å ha en presentasjon med enkel brukerstøtte og bakgrunnsmusikk som vises/høres i økten når deltakerne logger seg på. Mange logger seg på før økten begynner, og trenger bekreftelse på at de er i riktig rom, og at de kan se og høre innhold.

NB! Sentrale støtteenheter er ikke rigget for å kunne yte teknisk støtte i øktene. Dersom du har behov for dette, må du selv sørge for å finnen noen (f.eks. kollega, læringsassistent, student etc.) som underveis i økten kan bistå med teknisk bistand og oppfølging av chat.

Faglige forberedelser #

De faglige forberedelsene er den viktigste suksessfaktoren for gjennomføring av en nettbasert økt:

 • Innhold/fagstoff
  Det er lurt å bruke nok tid på å lage presentasjonen visuell, dette er et godt virkemiddel for å holde på oppmerksomheten til deltakerne. Dette blir særlig viktig når den fysiske tilstedeværelsen mangler i nettbaserte økter. Mengden av virkemidler som vanligvis kunne vært benyttet i tradisjonelle undervisningssituasjoner blir svært redusert i nettbaserte økter.
 • Presentasjon, aktiviteter og samhandling
  For å kompensere for at deltakere gjerne sitter alene foran en PC, med mulige distraksjoner og uten den ekstra aktiviseringen av at andre er til stede, trengs mer målrettet, fokusert og energisk presentasjon enn i klasseromsundervisning:
  • 1001-1002-1003
   Husk å gå god nok tid til å stille - og svare, på spørsmål. Man snakker gjerne om «3 magiske sekund» i ordinær undervisning, for å gi deltakere nok tid til å svare, før man svarer på spørsmålet selv. Det vil kunne være behov for litt mer tid i nettbaserte økter, blant annet fordi det tar litt tid å skrive inn spørsmål i chat. Ha derfor også litt lengre pauser mellom setninger enn naturlig.
  • Snakk tydelig, og gi deg tid underveis, de fleste snakker trolig raskere enn de tenker, og det er ikke like enkelt å føle seg fram på tempo på samme måte som i en fysisk undervisningssituasjon.
  • Hold fokus igjennom presentasjonen. Utenomsnakk blir tydeligere i webinar-form enn ved fysisk tilstedeværelse, og det er vanskeligere for deltakere å skille relevant og ikke-relevant innhold uten deg fysisk til stede.
  • Aktivisér deltakerne for å holde på oppmerksomheten. Planlegg gjerne aktiviteter i forkant av økten for å øke engasjementet blant deltakerne.
  • Vis med peker på skjermen når du skal vise til viktig informasjon i en figur e.l. 
 • Tid for spørsmål og svar
  Det anbefales å dele presentasjonen i flere ulike bolker avhengig av lengden på økten, med en spørsmål-og-svar runde etter hver bolk. Dette gjør at deltakerne klarer å holde på konsentrasjonen bedre i løpet av økten i tillegg at dette gir en anledning for deltakere å samle opp eventuelle spørsmål. Gjør deltakerne oppmerksom på at en slik spørsmålsrunde vil dukke opp etter hver bolk. Spørsmålene gir også deltakerne en mulighet for å ta en liten pause fra en ellers kontinuerlig informasjonsstrøm.

Gjennomføring av en økt #

Roller og rollefordeling #

I noen tilfeller vil det være aktuelt å ha både presentatør(er) og tekniske fasilitatorer/moderatorer som samarbeider om gjennomføringen av en nettbasert økt. For å avlaste presentatør, kan tekniske fasilitatorer bidra med problemløsning og oppfølging av spørsmål underveis i chat. Avklar eventuell rollefordeling i forkant dersom flere skal være med å lede en nettbasert økt. Dersom man har eksterne brukere inne som presentatører, vil det også være fint å ha en vert/vertinne, som bidrar i den praktiske gjennomføringen.

Praktiske råd #

 • Sørg for at det som vises via webkameraet ditt ikke tar oppmerksomheten bort fra det faglige innholdet
 • Merk dør med Ikke forstyrr, opptak pågår eller liknende for å ikke bli avbrutt av besøkende etc.underveis i en økt 

Tips for økt tilstedeværelse og kontakt #

Studenters tilslutning til nettbaserte undervisningsløsninger har vist seg å henge betydelig sammenheng med opplevelsen av sosial tilstedeværelse fra fagpersoner, og hvorvidt de får positive og spesifikke tilbakemeldinger [1] . Under er det samlet noen tips til hvordan du kan bidra til opplevelsen av sosial tilstedeværelse og nærhet i nettbaserte økter.

 • Hvem er du/dere? Bruk en egen slide med bilder og kort info om presentatør(er) og moderator(er). Alle introduserer seg selv via mikrofon.
 • Introduser deg gjerne live via kamera, eller ved å bruke  et «profilbilde» av deg selv.
 • Våg være litt personlig for å skape «nærhet».
 • Ha en «ice breaker» klar mens man venter på flere deltakere.
 • Bruk passende humor om du er komfortabel med det.
 • Visualiser at du har deltakere/lyttere –snakk til dem som om de var i rommet.
 • Bruk navn til deltakere der dette er mulig.
 • Gi deltakere oppmerksomhet og gi positive kommentarer. Med få deltakere kan du gjerne begynne med dette når deltakere logger på («Nå ser jeg at …. har logger seg på, velkommen til dagens økt»)
 • Vær bevisst på hvor man hviler blikket, henvend deg til kamera, unngå å flytte blikket ned på et utskrift av manus.

Slik kan du skape engasjement #

For mange vil det å følge med på en presentasjon på skjerm uten nødvendigvis å ha andre fysisk til stede gjør det utfordrende å opprettholde konsentrasjon og motivasjon over tid. I mangel på fysiske gester, er stemmen det du som presenterer har å jobbe med for å hjelpe gi «farge» til presentasjonen din.

 • Snakk med energi!
 • Varier toneleie og stemmebruk: Intonasjon, volum, tempo, og trykk.
 • Benytt virkemiddel som humor, pauser og henvendelser til deltakerne.
 • Øv på forhånd. Det kan kjennes unaturlig ut å prate som om noen er til stede i starten.
 • Stå og smil når du presenterer. Du blir da ofte både mer komfortabel selv, og andre kan høre det på stemmen din.
 • Unngå passiv deltakelse!
  • Webinar-formatet gjør det både mer nødvendig og mer praktisk å benytte studentaktive læringsformer. Konkrete råd til aktivisering av deltakere finner du under neste seksjon Aktivisering av webinar-deltakere.
  • En god tommelfingerregel er at det ikke bør gå mer enn 6 minutter uten noen form for interaksjon.
  • Legg inn tid til spørsmål, erfaringsutveksling og diskusjon i plenum og smågrupper.
  • Tenk igjennom på forhånd om alt innhold i temaet er nødvendig å gjennomgå som enveisforelesning.

Aktivisering av webinar-deltakere #

Med webinarer har du gode muligheter til å benytte varierte og studentaktive læringsformer. Her presenteres noen løsninger med bruk av Blackboard Collaborate Ultra-funksjoner alene, eller i kombinasjon med eksterne verktøy. Andre videokonferanseløsninger har lignende funksjoner som Collaborate.

Deltakere som presentatører #

Du (som moderator) kan endre rettighetene til deltakere underveis i en økt. Deltakere kan gjøres til presentatører, Slik at de får mulighet til å dele/presentere innhold i en økt. 

Samarbeidsgrupper i Collaborate #

Ved bruk av Samarbeidsgrupper i Collaborate, vil alle deltakerne i en gruppe automatisk ha presentatør-rolle. Slik kan studenter presentere filer (ppt; ppt; pdf; bilder), skjermbilder og digital tavle. Samarbeidgrupper har egen lyd, video, presentasjonsflate og deling uavhengig av plenumsøkten. Deltakere kan fordeles til samarbeidsgrupper ved tilfeldig tildeling, manuelt, eller de kan melde seg inn i grupper selv, dersom man velger å «tillat brukere å bytte gruppe» når man aktiverer Samarbeidsgrupper.).

Interaksjon i Collaborate #

Collaborate og lignende verktøy har flere funksjoner som kan brukes til å skape interaksjon og gi feedback. 

 • Rekk opp hånda-funksjonen tilsvarer håndsopprekking i fysiske møter, og kan benyttes av deltakere til å angi at de har en innspill/spørsmål, eller for eksempel til å ta raske undersøkelser av typen «hvem her deltar også i emnet ...?».
 • Tilbakemeldings-funksjonen i Collaborate gir webinar-deltakere mulighet til å raskt gi uttrykk for sin opplevelse av økten ved å angi status som «raskere», «saktere»,  «enig, «uenig» m.m.
 • Moderatorer, presentatører og deltakere kan alle delta i tekst-samtaler (chat) enten i plenum eller i samarbeidsgrupper. Du kan også åpne for én-til-én samtaler.
 • Avstemning-funksjonen kan brukes til å holde raske spørreundersøkelser med opptil fem alternativer. Du velger selv om deltakere skal se fordelingen av svar eller ikke. Visning av resultater fra avstemning kan for eksempel brukes til å stimulere videre diskusjon («Hvorfor tror dere at så mange mener at ?». Avstemningen legger som et lag over delt innhold i presentasjonsvinduet. Det er derfor lurt å tenke på plassering av spørsmål og alternativer i innholdet som deles i presentasjonsvinduet. 

Dele applikasjoner for samarbeid i eksterne verktøy

 • Samarbeid i eksterne verktøy som Padlet, Mentimeter, OneNote, Word m.m. kan enkelt integreres med en videokonferanseløsning ved å dele applikasjoner på skjerm samt lenke for deltakerne i chat.
  • Mentimeter kan brukes til å gjennomføre en test i løpet av eller i forkant av en undervisningsøkt. Underviser kan så bruke noe ekstra tid på innhold som det er tydelig fra rapport over besvarelser at trenger forklaring/utdypning.
  • Padlet er en «digital korktavle» som kan brukes parallelt med Collaborate til samling og presentasjon av tekst, video og mer. Alternativ kan være digitale tavler som Whiteboardfox.
  • En felles OneNote (tilgjengelig for alle studenter og ansatte gjennom Office 365-pakken) «notatbok» kan brukes av grupper som deltar på et webinar til å oversiktlig samle informasjon på ett sted. Komme i gang med OneNote
  • Word (tilgjengelig for alle studenter og ansatte gjennom Office 365-pakken) kan benyttes som samskrivingsverktøy under gruppeøkter i Collaborate. Resultater fra samskrivingsøkten kan presenteres for de andre gruppene i Collaborate som et pdf-dokument eksportert fra Word, eller ved å dele skjermbilde. Læringsstøtte - Verktøy for interaksjon og samarbeid: Samskriving

Etterarbeid #

 • Deling av filer og annet materiell fra økten
 • Redigering, teksting og publisering av eventuelle videoopptak
 • Eventuell oppfølging i etterkant til deltakere (påminnelser, brukerundersøkelser, neste webinar etc.)

Kontakt #

Kontakt læringsstøtte via Orakeltjenesten dersom du har spørsmål om å gjennomføre webinar.

0 Vedlegg
5854 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)