Bestilling under kr 100 000

Ser du etter noe annet? Temaside bestilling | Sider merket bestille

Anskaffelser med en anslått verdi under 100.000 kroner ekskl. mva. er unntatt fra anskaffelsesregelverket, jf. anskaffelseslovens § 2. Ved slike anskaffelser er det likevel viktig at oppdragsgiver opptrer ansvarlig, slik at alle har tillit til at det offentlige gjennomfører alle anskaffelser på en hensiktsmessig måte, og sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse. Det kan være fornuftig å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon.

Det skal på forhånd alltid sjekkes om det finnes en rammeavtale på området.

 Grunnleggende for alle typer kjøp er derfor: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Definere innkjøpsbehov #

For alle bestillinger må det utarbeides en spesifikasjon. Dette må den som rekvirerer bestillingen lage.

  • Hva er behovet/ytelsen?
  • Beskriv ønskede egenskaper ved varen/tjenesten.
  • Er det mulig, oppgi mulige leverandører - minimum tre.

Fyll ut e-rekvisisjon som sendes til bestiller. Skjemaet må inneholde kontering - k.sted, prosjekt- og analysenummer.

Utarbeide forespørsel #

Etter å ha mottatt forespørsel-/kjøpsskjema, skal bestiller utarbeide forespørsel.

  • Ønsker du å benytte maler for en slik forespørsel, bruk malene for anskaffelse mellom 100.000-500.000.
  • Sette tilbudsfrist
  • Om nødvendig, gjennomføre leverandørsøk
  • Sende forespørsel til minimum tre leverandører

Valg av leverandør #

Etter å ha mottatt tilbud fra leverandørene, skal rekvirent og bestiller evaluere tilbudene ut i fra spesifikasjonene i bestillingen.

Valget av leverandør tas etter en vurdering av beskrevet behov i forespørselen.

Sett opp kortfattet begrunnelse av valg av leverandør.

NB: Sjekk eventuelle habilitetskonflikter for bestiller og rekvirent.

Forhandlinger #

Det kan være aktuelt å gjennomføre forhandlinger. Dette skal eventuelt rekvirent og bestiller gjennomføre. Forhandlingsresultat noteres skriftlig. Forhandlingsnotatet skal arkiveres.

Tildeling av kontrakt #

Sende beskjed om valg av leverandør til valgt leverandør og avslag til de andre leverandørene. Avslaget skal inneholde en kort begrunnelse.

Bestille vare/tjeneste i bestillingssystemet #

Bestiller skal lage anmodning i bestillingssystemet. Forespørsel og tilbud legges ved bestillingen. Dokument om valg av leverandør og de øvrige tilbud legges ved som interne dokumenter.

Relatert #

Oversikt over rammeavtaler

Kontakt #

For spørsmål, kontakt din bestiller

1 Vedlegg
19110 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)