Tilbake

Bestille tilganger til systemer og rom

Alle nye trenger en brukerkonto for å få tilgang til NTNU sine IT-systemer, bygg og rom. Ny ved NTNU kan være nyansatt,  gjester eller eksterne.

Disse forutsetningene må være oppfylt for å få opprettet brukerkonto:

 1. Signert arbeidsavtale for nye ansatte, eller tilgangsavtale for gjester, eksterne og andre uten arbeidsavtale. Rutiner rundt tilgangsavtalen er noe forskjellig ved de ulike enhetene ved NTNU. Ta kontakt med din lokale HR-kontakt dersom du har spørsmål.
 2. Registrer brukeren i HR-portalen PAGA. Husk alltid å registrere privat e-post, da det er det som utløser en automatisk e-post til alle nye brukere når PAGA-registreringen er fullført, for aktivering av brukerkonto. Denne sendes alle nye brukere, både ansatte, gjester og eksterne. Vær også nøye med å legge inn riktig ansattforholdkode, da koden påvirker videre automatikk rundt tilganger. 

Aktivering av brukerkonto:

 1. Brukeren må selv aktivere kontoen sin som gir basis IT-tilgang. Brukeren får beskjed om dette i velkomstmail.
 2. Har ikke brukeren aktivert kontoen sin, vis til siden for aktivere brukerkonto
  Aktivering av konto for ny utenlandsk medarbeider som befinner seg i utlandet? Se fanen for "ofte stilte spørsmål".
 3. Etter aktivering av konto, er brukeren forhåpentligvis operativ og i gang!
   

Tilganger utover basis-IT? 

 1. Trenger brukeren også tilgang til sentraladminstrative system, må disse bestilles i tillegg gjennom Tilgangsbestillingsskjema (TBS). Ler mer om dette under fanen "Hvordan benytte Tilgangsbestillingsskjema (TBS)". 

Basis IT-tilgang

 1. Etter ferdig registrering i PAGA er brukerkonto og basis IT-tilgang på plass; brukernavn, e-post, filområder, lagring etc. 
  Når den nyansatte har aktivert kontoen sin, er hen operativ. 
 2. KUN dersom vedkommende trenger tilganger utover basis IT, som f.eks til sentraladministrative system, må dette bestilles i tillegg gjennom Tilgangsbestillingsskjema (TBS). Gjør dette i god tid før oppstart! slik er du sikret at disse systemene er på plass når den nyansatte kommer. 

Sentraladministrative system som må tilleggsbestilles gjennom TBS tilgangsbestillingsskjema:

 1. Ephorte
 2. Studieadministrasjon (FS, Emner på nett, Timeplanlegging og romreservasjon, Blackboard (lokal administrator))
 3. Lønn/økonomi/personal og BDM
 4. BEVISST
TBS tilgangsbestillingsskjema skal altså IKKE benyttes til bestilling av brukerkonto/basis IT-tilgang. Dette opprettes automatisk ved registrering i PAGA .

Adgangskort

 1. Adgangskort forutsetter at brukeren er lagt inn i PAGA.
 2. Brukeren må ha aktivert sin brukerkonto.
 3. Adgangskort hentes ut ved å møte opp hos Adgangskontrollen med gyldig legitimasjon. Adgangskortet gir adgang til bygg og rom i henhold til den enheten (k-stedet) man er registrert på i PAGA.
 4. Skulle bruker ha behov for utvidede tilganger, må dette bestilles direkte hos Vakt og Service, gjennom leder.

Du trenger IKKE sende inn noen bestilling på adgangskort. Vakt og Service henter informasjon om brukeren fra Brukeradministrasjonssystemet (BAS). Adgangskortet kan hentes så snart brukerkontoen er aktivert. Husk legitimasjon.

Trenger den nyansatte nøkler? Nøkkelbestilling legges inn i NTNU hjelp, under kategori "Adgang, nøkler og vakthold". 

Les mer om adgangskort.

Tilgangsavtale – for gjesteforsker/gjester/eksterne

Du må enten ha en arbeidsavtale eller en tilgangsavtale for å kunne få tilgang til NTNU sine systemer. For gjest/ekstern uten arbeidsavtale, skal en tilgangsavtale opprettes.

En tilgangsavtale innhenter personinformasjon på en sikker måte, og utgjør samtidig en skriftlig avtale som viser hvem som skal ha tilgang, i hvilken periode, og for hvilket formål.

Link til tilgangsavtalen: https://innsida.ntnu.no/tilgang

Hvordan opprette en tilgangsavtale?

 1. Få inn opplysningene om den eksterne.
  • Kontaktperson ved NTNU (dette kan være både studiekonsulent, HR-medarbeider, kontorsjef osv) sender en e-post med denne lenken til personen som skal ha tilgang (fra lenken kommer man til skjemaet som skal fylles ut): https://innsida.ntnu.no/tilgang
  • Forslag til tekst på e-posten som man sender den eksterne (norsk og engelsk).
  • Gjesten/den eksterne fyller ut øverste del av skjemaet med info om seg selv, og trykker på "send skjema" helt nederst.
  • Kontaktpersonen mottar skjemaet ferdigutfylt tilbake (via en lenke på e-post) og kontrollerer opplysningene og fyller inn resterende kolonner nederst. Til slutt velges hvilken leder som skal godkjenne og man fyller inn seg selv i feltet for kontaktperson (finner du ikke deg selv i listen for kontaktperson? Kontakt orakeltjenesten).
  • Kontaktpersonen trykker til slutt på «send», og skjemaet sendes da til leder for endelig godkjenning. OBS: Kontaktperson og leder for godkjenning kan være samme person – men skjemaet må gjennom godkjenning slik at dette blir «logget» i systemet og påført skjemaet/avtalen en "signatur".
  • Den godkjente avtalen sendes nå automatisk til HR på fakultetet for registrering i PAGA. For kategorien sensorer, sendes avtalen direkte til Økonomiavdelingen (som ivaretar registrering).
 2. Registrere personaldata i PAGA.
  • Når tilgangsavtalen er utfylt sendes den til HR som legger informasjonen inn i HR portalen PAGA. Husk å registrere privat e-post!
  • Merk at utenlandske personer kan ha behov for fiktivt fødselsnummer.
  • For eksterne sensorer med kort oppdragsvarighet kan det være lurt å bestille et FS-Nummer generert av FShjelp (fshjelp@adm.ntnu.no).
  • NB! Tilgangsavtalen vil bli slettet fra systemet noe tid etter at de er godkjent og informasjon er registrert i HR-portalen. Tilgangsavtalen må derfor arkiveres i NTNUs arkiv ved først å "produsere" pdf-fil og deretter laste opp pdf i ePhorte i henhold til enhetens rutiner.
 3. Saksbehandler har to valg for videre bestilling.
  • Alternativ A: For gjester/eksterne som bare skal ha en vanlig IT-tilgang er du nå ferdig! Alle basistilganger kom på plass idet vedkommende ble registrert i HR-portalen. Da gikk det også ut en automatisk e-post til personens private e-post, om å aktivere kontoen sin. Om vedkommende ikke har fått aktivert enda, henvis til siden om å aktivere brukerkonto
  • Alternativ B: Om gjesten/den eksterne skal ha tilgang til ett eller flere sentraladministrative system, bestiller saksbehandler tilganger til disse via TBS - Tilgangsbestillingsskjema. Se forklaring i avsnittet "Hvordan benytte Tilgangsbestillingsskjema (TBS).

"Min" gjest/eksterne er utenlandsk statsborger som befinner seg i utlandet, og får derfor ikke aktivert brukerkontoen med verken minID, eller ved å møte opp på campus og legitimere seg. Hva gjør jeg som administrativ kontakt? 

 • Kontakt Orakel og si hva det gjelder.
 • Orakel sender deg en forhåndsutfylt kontrakt på e-post (med personinformasjon hentet fra PAGA/BAS).
 • Send kontrakten til personen det gjelder. Han eller hun må signere og returnere kontrakten.
  • Kontrakten bør ikke sendes på e-post. Bruk gjerne Filesender (krypteres automatisk under sending)
 • Varsle Orakel om at kontrakt er OK.
 • Orakel sender SMS til ekstern sensor/fagperson med passord for føregangspålogging på NTNUs systemer.

Hvordan benytte Tilgangsbestillingsskjema (TBS)

TBS skal benyttes til å bestille tilganger til ett eller flere av følgende system:

 1. Ephorte
 2. Studieadministrasjon (FS, Emner på nett, Timeplanlegging og romreservasjon, Blackboard (lokal administrator))
 3. Lønn/økonomi/personal og BDM
 4. BEVISST

TBS skal altså IKKE benyttes til bestilling av brukerkonto/basis IT-tilgang. Dette går i orden ved registrering i PAGA.

TBS skal heller IKKE benyttes til bestilling av adgangskort. Les mer om det under fanen "Adgangskort". 

Hvordan benytte Tilgangsbestillingsskjema (TBS)?

 1. En signert arbeidsavtale eller ledergodkjent tilgangsavtale må foreligge og vedkommende må være registrert i PAGA. .
  • For ansatte utenfor EU, vet man ofte ikke oppstartsdato (fordi det avhenger av når oppholdstillatelse blir gitt). Man kan da registrere vedkommende som gjest (og endre senere) fordi PAGA-registrering (som gir et ansattnummer) er nødvendig for å kunne bestille ytterligere tilganger.
 2. Du åpner TBS - tilgangsbestillingskjemaet. Får du ikke åpnet skjemaet? Kontakt orakel, og de legger deg til.
 3. TBS består av ett hovedskjema, og inntil fire tilleggsskjema:
  • Hovedskjema:
   • Fyll inn overordnet info om brukeren, rollen og ansattforholdet
   • Kryss av for hvilke sentraladministrative systemer vedkommende trenger tilgang til.
  • Kjenner du ansattnummeret, fyll ut dette. Kjenner du ikke ansattnummeret, kan feltet stå åpent.
  • Trykk på send/lagre nederst
 4. Det lages nå automatisk tilleggsskjema (ut fra hvilke system du som bestiller har krysset av for) hvor du må detaljere tilgangsbehovet:
  • Tilleggsskjema 1: Økonomisystemer og godkjenning som ny BDM
  • Tilleggsskjema 2: Studieadministrative systemer (FS, Emner på nett, Timeplanlegging og romreservasjon, lokal administrator av Blackboard).
  • Tilleggsskjema 3: Ephorte
  • Tilleggsskjema 4: BEVISST
 5. Du som bestiller får en automatisk e-post (med kopi til kontaktperson/leder) med link til de tilleggsskjemaene du skal fylle ut. Du kan også åpne tilleggsskjemaene direkte fra toppmenyen i bestillingsløsningen
 6. Om du ikke har fylt inn ansattnummer, sendes den samme automatiske e-posten til HR på fakultetet, som fyller inn dette. Etter at HR har bekreftet ansattnummer, hentes brukernavn og NTNU-epostadresse automatisk.
 7. Fyll ut tilleggsskjemaene og trykk lagre. Om du har bestilt tilgang til BEVISST og/eller brukeren skal ha rolle som BDM, går disse bestillingene nå til ledergodkjenning.
 8. Deretter sendes bestillingene til de ansvarlige enhetene (systemeierne) som administrerer tilgangene. Behandlingstid er ofte 4-5 dager, men vær oppmerksom på at det kan ta lengre tid om bruker skal ha tilgang til mange system
 9. Du som bestiller kan hele tiden følge med på status på bestillingene underveis i prosessen. Når systemeierne har tildelt/bekreftet tilgang oppdateres det inne i løsningen.
 10. Leder/kontaktperson mottar en kvittering når alle bestillinger er utført, og prosessen er ferdig.
 11. Det går ikke ut en egen e-post til bruker om å aktivere kontoen sin, dette ble automatisk utsendt da PAGA-registreringen ble fullført. Skulle vedkommende likevel ikke ha aktivert kontoen sin ennå (eller ikke mottatt e-posten), henvis til siden aktivere brukerkonto.
 12. Bruker får melding fra de enkelte systemeiere med informasjon om den tildelte tilgangen, innlogging, brukeropplæring etc..

Tilgang til Inspera for eksterne sensorer

For innmelding av eksterne sensorer og eksterne fagpersoner, slik at disse får tilgang til aktuelt system (f.eks. Inspera), se fullstendig beskrivelse på denne siden: Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

Endre tilganger for ansatte

TBS benyttes i hovedsak i forbindelse med ny-opprettelse av konto/tilganger/kort for en ny bruker. Det er for øvrig fint mulig å benytte TBS ved endringer i tilgang til ett av de sentraladministrative systemene, og da må dette gjøres ved å opprette et nytt TBS-skjema som følger samme prosess.

Endre periode

Er det ikke endringer i hvilke system den ansatte trenger tilgang til, men en ansatt som enten forlenger eller kutter sin kontrakt? Din HR-medarbeider kan korrigere sluttdato i PAGA uten ny tilgangsavtale. Datoen i PAGA styrer hvorvidt brukeren fortsatt har aktiv brukerkonto/tilgang. Men obs: Enhver aktiv tilgang til NTNU sine systemer skal være avtalebasert. Om den forlengede tilgangen ikke er basert på en annen skriftlig kontrakt/avtale, må du inngå en ny tilgangavtale. 

Dersom en ansatt går fra midlertidig til fast ansettelse, beholdes standard IT-tilgang som før, men det må søkes om ny tilgang til evt. administrative system. Dette fordi tilgang til de administrative systemene blir opprettet manuelt, og bruker registreres (som oftest) med utløpsdato tilsvarende den fra arbeidskontrakten. Dette oppdateres dessverre ikke automatisk selv om man har endret sluttdato i PAGA. For disse systemene må det derfor fylles ut et nytt TBS (med relevante tilleggsskjema), med kommentar om "lik tilgang som før, men endring av sluttdato" (eller fast ansettelse). En endring for en fastansatt vil i utgangspunktet ikke medføre slik endring, da det ikke er lagt inn en sluttdato i de ulike systemene.

Endre rolle

Dersom en ansatt endrer rolle og i den forbindelse trenger tilgang til nye systemer, må man fylle ut et nytt TBS. Vi jobber med å gjøre dette enklere.

Foreløpig har vi fått til forenkling for tilgang til BEVISST. Åpne linken til Tilgangsbestilling, og velg BEVISST i toppmenyen. Trykk så på "new item" og du får opp BEVISST-skjemaet med en gang.

Mer om tilknytningsforhold: Arbeidstager eller gjest/ekstern

Ofte stilte spørsmål

Hvem er systemeiere og administrerer tilganger til de ulike systemene?

 1. Bestillinger for Ephorte går til DOKU.
 2. Bestillinger for studieadministrative systemer går til FS-hjelp hos Studieavdelingen.
 3. Bestillinger for lønn, økonomi, personal (PAGA) går til Økonomiavdelingen.
 4. Bestillinger for BEVISST koordineres av IT-avdelingen, men tildeles av Virksomhetsstyring. Bestillinger for BEVISST må alltid godkjennes av leder (du fyller inn navn på leder i tilleggsskjemaet).
 5. Nye personer som skal fungere som BDM (budsjettdisponerings-myndighet) godkjennes av leder.

Trenger jeg virkelig ikke benytte TBS for alle nye brukere?

 • Nei, du trenger kun benytte TBS for bestilling av tilganger til ett av de administrative systemene nevnt over. Basis IT-tilgang og brukerkonto er på plass når brukeren er registrert i HR portalen. Da går det også ut en automatisk e-post til brukeren (på norsk og engelsk) om å aktivere kontoen sin.

Skal jeg benytte TBS for å bestille adgangskort?

 • Nei, du trenger IKKE sende inn noen bestilling på standard adgangskort, verken fra TBS eller på e-post. Vakt og Service henter informasjon om brukeren fra Brukeradministrasjonssystemet (BAS). Det betyr i praksis at bruker må være registrert i PAGA, og at vedkommende må ha aktivert brukerkontoen sin. Deretter møter bruker opp hos Adgangskontrollen med gyldig legitimasjon, for å få hentet ut kortet. Man får da grunntilgang i henhold til den enheten (k-stedet) man er registrert på i PAGA. Spesielle tilganger utover dette, må bestilles særskilt – av leder. Ta kontakt med Vakt og Service.

Jeg har en nyansatt/gjest/ekstern som er utenlandsk statsborger og som må aktivere brukerkontoen sin fra utlandet. Vedkommende kan følgelig verken bruker minID, eller møte opp på en av NTNUs campuser og legitimere seg. Hva gjør jeg? 

 • Kontakt Orakel og si hva det gjelder.
 • Orakel sender deg en forhåndsutfylt kontrakt på e-post (med personinformasjon hentet fra PAGA/BAS).
 • Send kontrakten til personen det gjelder. Han eller hun må signere og returnere kontrakten.
  • Kontrakten bør ikke sendes på e-post. Bruk gjerne Filesender (krypteres automatisk under sending)
 • Varsle Orakel om at kontrakt er OK.
 • Orakel sender SMS til ekstern sensor/fagperson med passord for føregangspålogging på NTNUs systemer.

Problemer?

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Nærmeste HR-medarbeider kan hjelpe deg om du har spørsmål angående avtale og registering i Paga.

IT-hjelp

Tilgang til Tilgangsavtalen og Tilgangsbestillingsskjema (TBS)

Lenke til tilgangsbestillingsskjema TBS.

Lenke til Tilgangsavtalen

Du må være autorisert for å ha tilgang til Tilgangsavtalen og TBS (du får feilmelding om du forsøker å åpne løsningen og ikke har tilgang). Kontakt orakel hvis du trenger hjelp eller ønsker å registrere nye personer for tilgang.

Spørsmål eller kommentarer til denne siden? Kontakt guro.vistad@ntnu.no. Sist oppdatert 27.03.20

7 Vedlegg
37874 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)