Tilbake

Bestille tilganger til systemer og rom

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (17.6), Gå til siste versjon.)

Tilgangsadministrasjon #

Alle nyansatte, gjester og eksterne trenger en brukerkonto på NTNU, for å få tilgang til våre IT-systemer og/eller rom og bygg. For å få en brukerkonto, må noen forutsetninger være oppfylt:

 1. For nyansatte må det foreligge en signert arbeidsavtale. For gjester, eksterne og andre uten arbeidsavtale, skal det opprettes en tilgangsavtale. Rutiner for bruk og håndtering av tilgangsavtalen er noe forskjellig ved de ulike enhetene ved NTNU. Sjekk med din lokale HR-kontakt før dette tas i bruk.
 2. Vedkommende må være registrert i HR-portalen PAGA. Husk å alltid registrere privat e-post, og vær nøye med å legge inn riktig ansattforholdkode:
  • Ansattforholdkoden påvirker videre automatikk rundt tilganger.
  • Nytt fra nov. 19: Det sendes en automatisk e-post til alle nye brukere, så snart PAGA-registreringen er fullført. Dette gjelder alle nye brukere, både ansatte, gjester og eksterne. E-posten sendes til brukerens private e-postadresse, så denne må registreres i PAGA. E-posten inneholder informasjon både på norsk og engelsk om blant annet:
 3. Gjør dette i god tid før oppstart! Slik er du sikret at IT-tilgangene er på plass når den nyansatte kommer.

Basis IT-tilgang #

Etter ferdig registrering i PAGA er basis IT-tilgang på plass (brukernavn, e-post, filområder, lagring etc). Ved å aktivere kontoen sin, vil brukeren få nødvendige tilganger ut ifra sitt tilknytningsforhold til NTNU. Tilgangsbestillingssystemet (TBS) skal kun brukes for å bestille tilganger utover basis IT-tilgang. Se under for oversikt over tilganger som må bestilles gjennom TBS. 

Tilgang til administrative system #

Skal bruker også ha tilgang til ett av følgende sentraladministrative system?

 • Ephorte
 • Studieadministrasjon (FS, Emner på nett, Timeplanlegging og romreservasjon, Blackboard (lokal administrator))
 • Lønn/økonomi/personal og BDM
 • BEVISST

Da må du i tillegg til PAGA-registrering bestille tilganger gjennom Tilgangsbestillingsskjema (TBS). Bestillinger kan foretas av både leder, HR-medarbeider eller annen saksbehandler, dette praktiseres ulikt fra enhet til enhet. 

Adgangskort #

Du trenger IKKE sende inn noen bestilling på adgangskort. Vakt og Service henter informasjon om brukeren fra Brukeradministrasjonssystemet (BAS). Det betyr i praksis at bruker må være registrert i PAGA, og at vedkommende må ha aktivert brukerkontoen sin. Deretter må man møte opp hos Adgangskontrollen med gyldig legitimasjon, for å få hentet ut kortet. Man får da grunntilgang i henhold til den enheten (k-stedet) man er registrert på i PAGA. Skulle bruker ha behov for utvidede tilganger, må dette bestilles gjennom leder. Les mer om adgangskort

Hvordan benytte Tilgangsbestillingsskjema (TBS)?  #

 1. En signert arbeidsavtale eller ledergodkjent tilgangsavtale må foreligge og vedkommende må være registrert i PAGA.
  • For ansatte utenfor EU, vet man ofte ikke oppstartsdato (fordi det avhenger av når oppholdstillatelse blir gitt). Man kan da registrere vedkommende som gjest (og endre senere) fordi PAGA-registrering (som gir et ansattnummer) er nødvendig for å kunne bestille ytterligere tilganger.
 2. Du åpner TBS - tilgangsbestillingskjemaet. Får du ikke åpnet skjemaet? Kontakt orakel, og de legger deg til. 
 3. TBS består av ett hovedskjema, og inntil fire tilleggsskjema:
  • Hovedskjema:
   • Fyll inn overordnet info om brukeren, rollen og ansattforholdet. 
   • Hvis aktuelt: Kryss av for hvilke sentraladministrative systemer vedkommende trenger tilgang til. 
   • Kryss av for bestilling av adgangskort og evt. nøkler. 
  • Kjenner du ansattnummeret, fyll ut dette. Kjenner du ikke ansattnummeret, kan feltet stå åpent.
  • Trykk på send/lagre nederst.
 4. Om vedkommende bare skal ha adgangskort, er du som bestiller nå ferdig! Men om du krysset av for tilgang til ett eller flere administrative system, lages det automatisk tilleggsskjema hvor du må detaljere tilgangsbehovet:
  • Tilleggsskjema 1: Økonomisystemer og godkjenning som ny BDM
  • Tilleggsskjema 2: Studieadministrative systemer (FS, Emner på nett, Timeplanlegging og romreservasjon, lokal administrator av Blackboard).
  • Tilleggsskjema 3: Ephorte
  • Tilleggsskjema 4: BEVISST
 5. Du som bestiller får en automatisk e-post (med kopi til kontaktperson/leder) med link til de tilleggsskjemaene du skal fylle ut. Du kan også åpne tilleggsskjemaene direkte fra toppmenyen i bestillingsløsningen.
 6. Om du ikke har fylt inn ansattnummer, sendes den samme automatiske e-posten til HR på fakultetet, som fyller inn dette. IT legger inn brukernavn og NTNU-epostadresse. 
 7. Fyll ut tilleggsskjemaene og trykk lagre. Om du har bestilt tilgang til BEVISST, går denne bestillingen automatisk innom leder for godkjenning. 
 8. Nå sendes bestillingene til de ansvarlige enhetene (systemeierne) som administrerer tilgangene. Behandlingstid er ofte 4-5 dager, men vær oppmerksom på at det kan ta lengre tid om bruker skal ha tilgang til mange system. 
 9. Bestilling på adgangskort og nøkler sendes til Vakt og Service. 
 10. Du som bestiller kan hele tiden følge med på status på bestillingene underveis i prosessen. Når systemeierne har tildelt/bekreftet tilgang oppdateres det inne i løsningen.  
 11. Leder/kontaktperson mottar en kvittering når alle bestillinger er utført, og prosessen er ferdig.
 12. Det går ikke ut en egen e-post til bruker om å aktivere kontoen sin, dette ble automatisk utsendt sendt da PAGA-registreringen ble fullført. Skulle vedkommende likevel ikke ha aktivert kontoen sin ennå (eller ikke mottatt e-posten), henvis til siden aktivere brukerkonto.
 13. Bruker må selv møte opp hos Vakt og Service og hente ut adgangskort. Husk at brukerkonto må aktiveres før kortet kan hentes ut. 
 14. Ved bestilling av tilgang til ett eller flere av de administrative systemene, får bruker melding fra de enkelte systemeiere med informasjon om den tildelte tilgangen, innlogging, brukeropplæring etc..

Tilgangsavtale - for gjesteforsker/gjester/eksterne o.l. #

Du må enten ha en arbeidsavtale eller en tilgangsavtale for å kunne få tilgang til NTNU sine systemer. For gjest/ekstern uten arbeidsavtale, skal en tilgangsavtale opprettes. 

Link til tilgangsavtalen: https://innsida.ntnu.no/tilgang 

Hvordan opprette en tilgangsavtale? 

 1. Få inn opplysningene om den eksterne. 
  • Kontaktperson ved NTNU (dette kan være både studiekonsulent, HR-medarbeider, kontorsjef osv) sender en e-post med denne lenken til personen som skal ha tilgang (fra lenken kommer man til skjemaet som skal fylles ut): https://innsida.ntnu.no/tilgang
  • Forslag til tekst på e-posten som man sender den eksterne (norsk og engelsk).
  • Gjesten/den eksterne fyller ut øverste del av skjemaet med info om seg selv, og trykker på "send skjema" helt nederst.  
  • Kontaktpersonen mottar skjemaet ferdigutfylt tilbake (via en lenke på e-post) og kontrollerer opplysningene og fyller inn resterende kolonner nederst. Til slutt velges hvilken leder som skal godkjenne og man fyller inn seg selv i feltet for kontaktperson (finner du ikke deg selv i listen for kontaktperson? Kontakt orakeltjenesten).
  • Kontaktpersonen trykker til slutt på «send», og skjemaet sendes da til leder for endelig godkjenning. OBS: Kontaktperson og leder for godkjenning kan være samme person – men skjemaet må gjennom godkjenning slik at dette blir «logget» i systemet og påført skjemaet/avtalen en "signatur".
  • Den godkjente avtalen sendes nå automatisk til HR på fakultetet for registrering i PAGA. For kategorien sensorer, sendes avtalen direkte til Økonomiavdelingen (som ivaretar registrering).  
 2. Registrere personaldata i PAGA. 
  • Når tilgangsavtalen er utfylt sendes den til HR som legger informasjonen inn i HR portalen PAGA. Husk å registrere privat e-post! 
  • Merk at utenlandske personer kan ha behov for fiktivt fødselsnummer.
  • For eksterne sensorer med kort oppdragsvarighet kan det være lurt å bestille et FS-Nummer generert av FShjelp (fshjelp@adm.ntnu.no).
  • NB! Tilgangsavtalen vil bli slettet fra systemet noe tid etter at de er godkjent og informasjon er registrert i HR-portalen. Tilgangsavtalen må derfor arkiveres i NTNUs arkiv ved først å "produsere" pdf-fil og deretter laste opp pdf i ePhorte i henhold til enhetens rutiner. 
 3. Saksbehandler har to valg for videre bestilling:
  • Alternativ A: For gjester/eksterne som bare skal ha en vanlig IT-tilgang og IKKE adgangskort, er du nå ferdig! Alle basistilganger kom på plass idet vedkommende ble registrert i HR-portalen. Da gikk det også ut en automatisk e-post til personens private e-post, om å aktivere kontoen sin. Om vedkommende ikke har fått aktivert enda, henvis til siden om å aktivere brukerkonto.
  • Alternativ B: Om gjesten/den eksterne skal ha adgangskort, og/eller tilgang til ett eller flere sentraladministrative system, bestiller saksbehandler tilganger via TBS - Tilgangsbestillingsskjema. Se forklaring i avsnittet om TBS.   

Tilgang til Inspera for eksterne sensorer #

For innmelding av eksterne sensorer og eksterne fagpersoner, slik at disse får tilgang til aktuelt system (f.eks. Inspera), se fullstendig beskrivelse på denne siden: Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte 


Endre tilganger for ansatte #

TBS benyttes i hovedsak i forbindelse med ny-opprettelse av konto/tilganger/kort for en ny bruker. Det er for øvrig fint mulig å benytte TBS ved endringer, og da må dette gjøres ved å opprette et nytt TBS-skjema som følger samme prosess. 

Endre periode #

Er det ikke endringer i hvilke system den ansatte trenger tilgang til, men en ansatt som enten forlenger eller kutter sin kontrakt? Din HR-medarbeider kan korrigere sluttdato i PAGA uten nytt tilgangsskjema. Datoen i PAGA styrer hvorvidt brukeren fortsatt har aktiv brukerkonto/tilgang.  

Dersom en ansatt går fra midlertidig til fast ansettelse, beholdes standard IT-tilgang som før, men det må søkes om ny tilgang til evt. administrative system. Dette fordi tilgang til de administrative systemene blir opprettet manuelt, og bruker registreres (som oftest) med utløpsdato tilsvarende den fra arbeidskontrakten. Dette oppdateres dessverre ikke automatisk selv om man har endret sluttdato i PAGA. For disse systemene må det derfor fylles ut et nytt TBS (med relevante tilleggsskjema), med kommentar om lik tilgang som før, men endring av sluttdato (eller fast ansettelse). En endring for en fastansatt vil i utgangspunktet ikke medføre slik endring, da det ikke er lagt inn en sluttdato i de ulike systemene. 

Endre rolle #

Dersom en ansatt endrer rolle (eks. nye arbeidsoppgaver, gjest skal ha kontor eller labtilgang osv), må man fylle ut et nytt TBS. Vi jobber med å gjøre dette enklere.

Foreløpig har vi fått til forenkling for tilgang til BEVISST. Åpne linken til Tilgangsbestilling, og velg BEVISST i toppmenyen. Trykk så på "new item" og du får opp BEVISST-skjemaet med en gang. 

Mer om tilknytningsforhold #

Gjesteforsker/Gjest/Ekstern #

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Gjest+ved+NTNU
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Administrere+tilganger

Arbeidstaker #

https://innsida.ntnu.no/ansette-medarbeider
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Administrere+tilganger


Ofte stilte spørsmål #

 1. Hvem er systemeiere og administrerer tilganger til de ulike systemene? 
  • Bestillinger for Ephorte går til DOKU. 
  • Bestillinger for studieadministrative systemer går til FS-hjelp hos Studieavdelingen. 
  • Bestillinger for lønn/økonomi/personal går til Økonomiavdelingen. 
  • Bestillinger for BEVISST koordineres av IT-avdelingen, men eies av Virksomhetsstyring. 
  • Nye BDM'er godkjennes av leder. 
 2. Trenger jeg virkelig ikke benytte TBS for alle nye brukere? 
  • Nei, du trenger kun benytte TBS for bestilling av adgangskort, samt tilganger til ett av de administrative systemene nevnt over. Basis IT-tilgang og brukerkonto er på plass når brukeren er registrert i HR portalen. Da går det også ut en automatisk e-post til brukeren (på norsk og engelsk) om å aktivere kontoen sin. 

Problemer?  #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Nærmeste HR-medarbeider kan hjelpe deg om du har spørsmål angående avtale og registering i Paga.

IT-hjelp


Tilgang til TBS #

Lenke til tilgangsbestillingsskjema TBS.

Du må være autorisert for å ha tilgang til TBS.
Kontakt
orakel@ntnu.no hvis du trenger hjelp eller ønsker å registrere nye personer for TBS-tilgang.

Se TBS brukerveiledning for flere detaljer (krever tilgang til TBS).

Spørsmål eller kommentarer? Kontakt guro.vistad@ntnu.no. Sist oppdatert 05.01.20 

7 Vedlegg
38081 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)