Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad

English version: Thesis types: Collection of articles and monograph
Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad

En doktoravhandling kan enten leveres i form av en monografi eller en sammenstilling av flere, mindre vitenskapelige arbeider. Hva som er den beste avhandlingsformen for deg vil avhenge av tema for avhandlingen, fagfelt osv. og det er opp til deg, i samråd med veileder, å avgjøre hvilken avhandlingsform du skal benytte. Det anbefales at du avgjør dette tidlig i løpet.

Monografi #

En monografi er ganske enkelt en samlet tekst som utførlig beskriver et emne. En avhandling som skrives i form av en monografi er strukturert i ulike kapitler med en innledning og en konklusjon og kandidaten selv er eneforfatter for hele verket. Monografi var tidligere den mest foretrukne formen for doktorgradsavhandling og er det fortsatt innen noen fagmiljø.

Artikkelbasert avhandling #

Artikkelbaserte avhandlinger er nok den mest brukte avhandlingsformen ved NTNU i dag og det blir stadig mer vanlig også innen fagområder der monografien tidligere var rådende. Det er få absolutte krav når det gjelder artikkelbaserte avhandlinger og mye vil derfor avhenge av den enkelte avhandlingen og hva som er vanlig i fagmiljøet når det gjelder ting som antall artikler, lengde på sammenbindingsartikkelen osv.

Ved en artikkelbasert avhandling skal det redegjøres for sammenhengen mellom artiklene. Denne redegjørelsen kalles ofte en sammenbindingsartikkel eller en “kappe”.

Dersom noen av artiklene er skrevet sammen med andre må du følge normene for medforfatterskap som er allment akseptert innen fagområdet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsaklig består av artikler, skal du selv normalt være hoved- eller førsteforfatter på minst halvparten av artiklene. I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver din egen og medforfatternes innsats i hvert enkelt arbeid. Ditt eget selvstendige bidrag i arbeidet må kunne identifiseres.

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader (pdf) sier mer om hvordan bedømmelseskomiteen skal forholde seg til en artikkelbasert avhandling.

Lokale anbefalinger og retningslinjer #

Fakultet for arkitektur og design: Avhandlingen kan leveres som en monografi eller som en artikkelsamling. En artikkelsamling bør inneholde minst tre vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrift, hvor minst en artikkel med kandidaten som hoved- eller førsteforfatter skal være endelig akseptert. Kandidaten må være hoved- eller førsteforfatter på minst to artikler. Se utfyllende retningslinjer for mer informasjon.

Fakultet for medisin og helsevitenskap: Artikkelsamling består normalt av tre vitenskapelige artikler/manus publiserbare i internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering, hvorav minst én artikkel bør være endelig akseptert. Doktorgradskandidaten bør være førsteforfatter på minst to artikler/manus. Der kandidaten ikke er førsteforfatter, bør vedkommende ha bidratt vesentlig. Se utfyllende retningslinjer av forskriften for mer informasjon.

Humanistisk fakultet har utarbeidet egne anbefalinger for artikkelsamlinger.

Fakultet for ingeniørvitenskap: Artikkelsamling bør inneholde minst tre vitenskapelige artikler i anerkjente internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering, hvorav minst én artikkel med kandidaten som hoved- eller førsteforfatter må være endelig akseptert. Kandidaten må være hoved- eller førsteforfatter på minst to artikler.

Institutt for lærerutdanning: Veiledende retningslinjer for artikkelbasert ph.d.-avhandling

3 Vedlegg
27477 Visninger