Tilbake

Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte

IT-info: brukerstøtte Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen

Denne siden inneholder veiledninger for deg som ønsker å bruke automatisk vurderte oppgavetyper i Inspera Assessment. 

English version: - Automatic graded question typens in Inspera
Digital eksamen | Sider merket med eksamen 

 Logg inn i Inspera

Felles for de automatisk rettede oppgavetypene #

 • Oppgavene rettes automatisk basert på innstillinger og forhåndsdefinerte riktige svar. Det er mulig å overstyre de automatiske poengene som gis under sensur. 
 • For de fleste automatisk rettede oppgavetypene er det mulig å inkludere flere like element i samme oppgave. Dette kan i flere tilfeller gjøre oppgaven mer kompleks, da det kreves mer for å få riktig svar på oppgaven. Dette gjøres ved å trykke på knappen "sett inn" i høyre hjørne i oppgaveeditoren                                                                                                                              

Poenggivning - tilpasset poeng per alternativ #

På alle flervalgsoppgavetypene i Inspera (flervalg med ett eller flere svar, nedtrekk og sant/usant) kan man tilpasse poenggivningen per alternativ hvis man som forfatter vil at noen alternativer skal gi mer eller mindre uttelling.

For å bruke denne funksjonen, huk av for Tilpasset poeng per alternativ i Poeng-fanen i menyen til høyre. Dette vil gjøre poengreglene for riktig og galt svar som allerede er satt overflødige (disse boksene blir ikke lenger klikkbare).

For å sette poengvektingen per alternativ, klikk i ruta med alternativer. Ved hvert alternativ, under haken/prikken som indikerer hvilke(-t) alternativ(-er) som er riktig(-e) har det nå dukket opp et tall. Ved å klikke på tallet kan man definere hvor mange poeng hvert alternativ skal gi. Man kan også her sette negative poeng og bruke inntil to desimaler.

Poenggivning ved flere oppgaveelementer i samme oppgave #

Dersom man som forfatter setter inn flere oppgaveelementer i samme oppgave, f.eks. flere flervalgsoppgaver, så vil dette gi noen utslag i poenggivningen. Innstillingen "Poeng for ubesvart" fungerer på oppgavenivå, IKKE på oppgaveelementnivå. Det betyr at hvis én av fem oppgaveelementer er besvart så teller oppgaven som helhet som besvart. Resten av oppgaveelementene vil da regnes som feil. Hvis du som forfatter ønsker å gi kandidatene 0 poeng for ubesvart og negative poeng for feil, men samtidig ha flere oppgaveelementer i samme oppgave bør du legge inn et ekstra alternativ som heter «Ubesvart»/ «Ønsker ikke å svare»/ «Vet ikke» som vektes til 0 poeng (se Tilpasset poeng per alternativ).

Multiple choice-oppgave, med ett riktig svar  #

Skriv inn oppgaveteksten du ønsker over alternativene. Klikk på svarruten, og du får opp følgende bilde, og kan legge inn de alternative svarene i lista:

Alternativene kan være enten i form av tekst, LaTex eller bilder. Dette velger du fra den øverste nedtrekksmenyen. Fra menyen under kan du velge om alternativene skal vises stående eller liggende for kandidaten.

Hvis man velger å ha bilder som alternativer får man denne muligheten:

Klikk på Erstatt bilde for å laste opp et bilde fra din egen datamaskin.

Det går å legge til flere alternativer, klikk i så fall på «Legg til svaralternativer». Det går også å ta bort alternativer ved å klikke på krysset ved det alternativet som skal fjernes. 

MERK! Det alternativet som er merket med grønn ring, blir registrert i Inspera som det riktige svaret! Standard er at riktig svar er lagt på Alternativ 1.

Alternativene ligger som standard inne som randomiserte. Under «Innstillinger» Kan man huke av for at alternativene skal komme i randomisert rekkefølge.

For å angi antall poeng oppgaven, klikk på «Poeng» på høyre side av oppgaveruta: 

Man kan poeng-gi både riktige og feil svar, ved å bruke positive og negative poengsummer. 

Flervalgsoppgave, flere svar kan være riktige  #

Skriv inn oppgaveteksten du ønsker over alternativene. Klikk på svarruten og du får opp følgende bilde, og kan legge inn de alternative svarene i lista:

Det går å legge til flere alternativer, klikk i så fall på «Legg til svaralternativer». Det går også å ta bort alternativer ved å klikke på krysset ved det alternativet som skal fjernes.

Alternativene kan være enten tekst, LaTex eller bilder. Dette velger du fra den øverste nedtrekksmenyen. Fra menyen under kan du velge om alternativene skal vises stående eller liggende for kandidaten.

MERK! De alternativene som er merket med grønt avkrysningsfelt, blir registrert i Inspera som de riktige svarene! Standard er at riktige svar ligger på Alternativ 2 og 3.

Under «Innstillinger» kan man huke av for at alternativene skal komme i randomisert rekkefølge, og man kan også bestemme hvor mange alternativer kandidaten kan huke av. 

Som ved oppgavetype over, vil flervalgsoppgaven gi mulighet til automatisk retting, man må da gå inn på «poeng» og legge inn ulike poeng for de ulike svarene. 

Fyll inn tekst  #

Kandidaten skal fylle inn et ord eller en kort setning i et tekstfelt. Riktig svar kan være ett ord eller flere ord i riktig rekkefølge.

Ved å klikke på svarruta vil oppgaveforfatter få opp en meny på høyre side av oppgaveboksen:

Under «Riktige svar» legges det/de riktige svaret/svarene inn. Man kan legge inn flere alternative riktige svar, det er viktig å legge inn synonymer for riktig svaralternativ, om det skulle være aktuelt.

Tips

 • Det er lagt inn som standard at eksamenssystemet ser bort i fra om det mellomrom i svaret. Dette kan skrus på under «Innstillinger». I innstillinger kan en også skru på om systemet skal se bort i fra skillet mellom små og store bokstaver
 • Dette kan være en vanskelig oppgave å lage, da det kan være utfordrende å på forhånd si hva du ville godkjent av riktige svar dersom eksamen skulle blitt rettet manuelt. Bruk derfor litt tid på å diskutere med kollegaer, eller tenke over hvilke sva som kan komme, og på hvilken form. Eventuelt kan du skrive hvilken form du ønsker svaret i dersom det er aktuelt. Dette vil gjøre at du unngår at studentene svarer noe, elle på en form som det ikke er predefinert at er riktig, og da må oppgavene til studentene måtte gås gjennom manuelt under sensuren. 

Fyll inn tall  #

Kandidaten skal fylle inn et tall i et tekstfelt, riktig svar kan være et bestemt tall, eller et tall i et forhåndsdefinert intervall, f.eks fra 10 til 20. 

Inspera har ikke en matematikkmotor i bunn, og forstår derfor ikke at 1/2 og 0,5 er det samme svare. Denne oppgaven fungerer derfor best dersom det ikke er noen mulighet for at det kan være noe annet en et spesifikt tall, elle rinnenfor et intervall som ikke kan skrives på en annen måte. Dersom en ønsker at svaret kan gis som eksempelvis brøk må dette også legges inn som alternativer som godtas. 

Fyll inn matematikk #

Denne oppgaven er lik oppgaven over («Fyll inn tall»). Her er det de samme utfordringene og fallgruvene det er viktig å unngå. 

Svaret i denne oppgaven legges inn som LaTeX-kode, men vil kompileres med en gang, slik at kandidaten ser formel på riktig måte.

Nedtrekksoppgave #

I denne oppgavetypen får kandidaten presentert flere svaralternativer i en nedtrekksmeny, hvor kun et alternativ er riktig. Forskjellen fra «Flervalgsoppgave» er derfor kun visuell. En eller flere nedtrekksoppgaver kan plasseres i en løpende tekst, slik at korrekte svar gjør hele setningen korrekt eller logisk. Som for de forestående oppgavene kan man ha flere element inn i oppgaven, man velger da «Sett inn element». Man legger inn poengsum på samme måte som for oppgavetypene over.  

Tips

 • Denne oppgavetypen fungerer spesielt godt dersom man legger inn flere "sett inn"-elementer som kan danne en setning. Her vil da studenten måtte bruke mer tid på å besvare oppgaven, og oppgaven blir mer kompleks da studentene må gjennom en rekke "veivalg" for å få alt riktig på oppgaven. Som nevnt tidligere på denne siden gjøres dette ved å trykke "sett inn" i høyre hjørne                                              
 • Et eksempel på hvordan en slik oppgave kan se ut: 
 • Her kan det være nyttig å vurdere hvorvidt det skal gis minuspoeng for feil svar, eller ikke

Sant/usant  #

I denne oppgavetypen får kandidaten to svaralternativer, hvorav ett av dem er riktig. For innstillinger til oppgavesvaret, klikk på svarruten. Det vil da komme opp en meny på høyre side hvor du legger inn alternativene. På samme måte som i flervalgsoppgavene forklart over

Tips

 • Dette kan lett bli en lite kompleks oppgave som dårlig skiller mellom kandidatene. Den bør derfor brukes for basiskunnskap. Ofte kan en flervalgsoppgave dekke dette behovet på en bedre måte, da flere distraktorer vil øke kompleksiteten
 • Denne oppgaven vil kunne gjøres mer kompleks ved å kombinere flere like elemet. Som nevnt gjøres dette ved å trykke på "sett inn" i høyre hjørne. 

Paring  #

Paringsoppgaver består av en tabell vist i bildet under. Her skal kandidatene matche riktig alternativ i radene med riktig alternativ i kolonnene.

Oppgaveteksten legges inn over selve tabellen. Ved å klikke på tabellen, kommer det opp en meny på høyre side:

Under Instruksjon får forfatter mulighet til å legge inn en alternativ tekst til «Finn de som passer sammen»

Kolonner og Rader gir forfatter mulighet til å legge til eller fjerne kolonner og rader om ønskelig. Alternativene som skal pares kan være enten tekst, bilder eller en kombinasjon.

Under «Innstillinger» kan forfatter bestemme om alternativene skal komme i tilfeldig rekkefølge

Dra og slipp #

I denne oppgaven skal kandidatene svare ved å dra og slippe et antall dra-elementer til forhåndsdefinerte slipp-felt.

Dra-elementene kan være bilder og/eller tekst. Slipp-feltet kan være bilde eller et felt. Oppgaven opprettes ved å legge til bakgrunn, dra-område og slipp-område, og relasjonen mellom dsise feltene opprettes ved å klikke på dra-elementet, og deretter klikke på slipp-elementet som hører til.

Klikk på svarruta, da vil en ny meny komme opp på høyre side:

Under «Instruksjon»  kan forfatter endre tekst i svarruten, der det default står «Velg ett alternativ»

Under «Bakgrunn» kan man legge inn bakgrunnsbilde

Under «Draområder» og «Slippområder» legges disse områdene til, man kan ta bort eller legge til flere områder.

Under «Innstillinger» kan man definere flere innstillinger som påvirker både kandidaten og forfatter. For en nærmere forklaring på disse innstillingene, les mer på Insperas egne hjelpesider.

Poeng legges til i «hovedmenyen» på oppgaven, der kan også illustrasjon eller pdf-dokument legges inn som del av oppgaveteksten.

Feltvalg  #

I denne oppgavetypen skal kandidatene markere ett eller flere riktige punkter på et bilde.

Poeng legges til i «hovedmenyen» på oppgaven, der kan også illustrasjon eller pdf-dokument legges inn som del av oppgaveteksten. Ved å klikke på svarruten, får man opp følgende meny på høyre side:

Instruksjon» gir forfatter mulighet til å legge inn egen tekst i svarruten, som et alternativ til «Klikk i bildet».

Under «Bakgrunn» legges bakgrunnsbildet inn.

Under «Feltvalgområder» legger man inn de feltene man vil skal være med. Her markeres det riktige svaret/de riktige svarene med grønn sirkel.

Under «Innstillinger» kan forfatter sette flere krav til oppgavebesvarelsen.

Sammensatt oppgave  #

Denne oppgavetypen gir mulighet for å kombinere elementer fra flere oppgavetyper i en og samme oppgave (flervalg, flersvar, fyll inn…, nedtrekk, sant/usant)

For å sette et nytt element inn i oppgaven, klikk på «Sett inn»:

Her finner man de ulike oppgavetypene man kan inkludere i oppgaven.

Det er fint mulig å kombinere flere ulike typer element i en og samme oppgave.

Poenggiving for oppgaven, og mulighetene for illustrasjon og pdf-fil i oppgaven er lik som for de andre automatisk rettede oppgavene.

Plasser i tekst #

Her skal kandidaten plassere ett eller flere alternativer inn i en tekst. Alternativene kan være i form av (1) ren tekst, (2) rik tekst og matematikk eller (3) bilder. For å definere oppsettet av oppgaven, klikk i den markerte ruta. Her får du i tillegg følgende valg:

 • Distraktorer – alternativer som ikke skal brukes
 • Innstillinger
  • Hvor skal alternativene vises for kandidaten?
  • Hvilken rekkefølge skal alternativene vises i?
  • Kan man gjenbruke alternativer?

For å velge hva som skal stå i de ulike alternativene klikker du på alternativet. Velg deretter Riktige svar og legg inn det som skal være riktig i den nederste tekstboksen.

For å sette inn flere alternativer bruker du Sett inn-knappen.

Fyll inn tekst i bilde #

Kandidaten skal her fylle inn ord/korte setninger i en eller flere tekstbokser som er plassert på et bakgrunnsbilde.

Skriv inn oppgaveteksten og klikk på Bakgrunn for å legge til et bakgrunnsbilde:

Når du klikker i tekstboksen der det står «oppgave» får du fram et nytt sett med menyer. Her kan du definere hva som skal være riktig svar, og om det er flere ord/setninger som er riktige. For å legge til flere tekstbokser bruker du Sett inn-knappen.

Under «Innstillinger» kan man huke av for om man vil skille mellom store og små bokstaver, og om Inspera skal se bort fra mellomrom i svaret.

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00

42 Vedlegg
2862 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)