Arrangementer og samlinger under Covid-19

English version: Guidelines for the use of campus areas

Temaside om HMS

Se også: Ordinære regler for bruk av arealer | Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

Generelle krav  #

Skal følges ved arrangementer og samlinger:

NB: I uke 33 og 34 er det kun fadderaktiviteter som kan gjennomføres av private sammenkomster og sosiale aktiviteter på campus.

Faglige arrangementer  #

Arrangementer og samlinger ansett som nødvendig for gjennomføring av NTNUs kjernevirksomhet (aktivitet i regi av, eller godkjent av fakultet / avdeling eller institutt / seksjon) kan gjennomføres. Dette inkluderer også tilhørende, nødvendige administrative- og tekniske støttefunksjoner.

Det tillates undervisning på campus innenfor en ramme av 50 prosent av aktiviteten som opprinnelig var planlagt for vårsemesteret. Førsteårsstudenter og studentgrupper som har lite, eller ingen fysisk undervisning i dag, skal prioriteres. 

Emner som er timeplanlagt med heldigital undervisning vil bli gjennomført digitalt resten av dette semesteret. 

Bedriftspresentasjoner kan ikke gjennomføres fysisk på campus våren 2021, men det åpnes for å arrangere karrieredager og bedriftspresentasjoner på campus fra august 2021.

Private sammenkomster og sosiale arrangementer #

Se definisjon i covid-19-forskriften § 13

Følgende aktiviteter kan gjennomføres:

 • Studentaktiviteter
 • Sosiale arrangementer for ansatte

Studentaktiviteter #

Studentaktiviteter kan foregå i følgende tidsrom

 • Mandag - fredag: kl. 1600 - 2100
 • Lørdag og søndag: kl. 0800 - 2100

Unntak er generalforsamlinger og studenttingsmøter

Booking av rom til studentaktiviteter

 • Sosiale studentaktiviteter kan gjennomføres i de store og små undervisningsrommene med flatt gulv samt i auditorier som kan bookes i Timeplansystemet (TP).
 • De som ikke har rettigheter til å booke rom igjennom Timeplansystemet (TP) kan booke rom igjennom Studieadministrasjonen, enten ved henvendelse via NTNU-hjelp, eller via e-post til rom@adm.ntnu.no.
 • OBS: Egne retningslinjer for Bruk av Campus Øya under koronapandemien.

Teams-kanal for spørsmål og erfaringsutveksling (gjelder studenter):

 • Studentforeninger og andre arrangører kan sende inn spørsmål og dele tips og erfaringer via en egen Teams-kanal

Generalforsamlinger og studenttingsmøter #

Studentforeninger kan bestille rom for å gjennomføre møter og annen aktivitet som anses som nødvendig for daglig drift og som ikke kan gjennomføres digitalt uten betydelige ulemper. Med daglig drift menes bl.a. linjeforeningers generalforsamlinger og studenttingsmøter. Dette kan avholdes i definerte undervisningsrom fram til kl. 23.00. Undervisningsrommene kan bookes av ledere i linjeforeningene og Studenttinget NTNU. Alle henvendelser for booking mellom kl. 20.00 - 23.00 skal gå via Avdeling for Studieadministrasjon. Send henvendelse direkte i NTNU-hjelp, eller e-post til: rom@adm.ntnu.no.

Reservasjoner kan gjøres i følgende auditorium:

 • Trondheim - Gløshaugen: R1, R7, S2, S5
 • Trondheim - Dragvoll: D10
 • Trondheim  - Kalvskinnet: A001
 • Gjøvik: S206
 • Ålesund: Fogdegården

Fadderaktiviteter på campus i uke 33 og 34 #

NTNU har vedtatt at campus gjøres tilgjengelig for fadderaktiviteter i uke 33 og 34.

 • Regler for praktisk gjennomføring skal følges både ved arrangementer utendørs og innendørs (lenke til riktig avsnitt internt i wikien)
 • Det oppfordres til aktiviteter utendørs og det vil være tilrettelegging for det
 • Rom som kan reserveres i romreservasjonssystemet og studentorganisasjonenes egne lokaler kan benyttes.
 • Enkelte fellesareal gjøres tilgjengelig for fadderaktiviteter, se oversikt over areal og klokkeslett. Fellesareal bookes via Vakt og Service.
 • Kun fadderaktiviteter tillates uke 33-34, det åpnes for andre sosiale aktiviteter fra uke 35
 • Alkohol tillates ikke så lenge restriksjoner i skjenkebevilling er en del av nasjonale eller kommunale smitteverntiltak
 • Ved åpning for bruk av alkohol iht nasjonale eller kommunale smitteverntiltak, skal all bruk av alkohol på campus omsøkes
 • Ved et stort press på lokaler vil alkoholfrie arrangement prioriteres

Fadderaktiviteter kan foregå på campus innenfor følgende tidspunkt, under forutsetning at det ikke ligger begrensninger nasjonalt eller lokalt:

 • Uke 33, Trondheim: Man-tirs. kl. 18.00 – 24.00, ons-søn. kl. 08.00 – 24.00
 • Uke 33, Ålesund og Gjøvik: Man-fre. Kl. 16.00 – 24.00, lør-søn. kl. 08.00 – 24.00.
 • Uke 34, alle tre byer: Man-fre kl. 18.00 – 24.00, lør-søn kl. 08.00 – 24.00

Sosiale arrangementer for ansatte #

Se egenerklæring og risikovurdering av sammenkomster / arrangementer i NTNUs lokaler.

Antall deltakere #

Dersom ikke lokal forskrift sier noe annet, gjelder den nasjonale covid-19-forskriften.

Risikovurdering - generelle råd #

 • Må sammenkomsten / arrangementet gjennomføres fysisk på campus, eller kan det være mer hensiktsmessig å benytte digitale løsninger?
 • Er det mulig å gjennomføre arrangementet og samtidig overholde smittevernregler samt sørge for akseptabel totalbelastning på mennesker, organisasjon og arealer? Følgende må tas hensyn til:
  • Tilgjengelighet på rom med tilstrekkelig størrelse (alle må kunne ha minimum 1 meter avstand til andre i alle retninger)
  • Avklaring med samarbeidspartnere, med tilhold i NTNUs lokaler
  • Persontetthet i fellesareal (adkomstveier, toaletter, kjøkken, garderober, m.m.)
  • Kapasitet på renhold (ordinært renhold og evt. smitterenhold)
  • Kapasitet på teknisk/administrative støttefunksjoner (f.eks. Orakel, HMS, studenttjenester, o.a.)
  • Mulighet til omdisponering av arealer ved behov
 • Er alle kjent med NTNUs retningslinjer?
 • Har alle gjennomført obligatorisk smittevernskurs (e-læring)?

Smittevern ved arrangementer og samlinger  #

 • Stoler, benker, bord, etc. som ikke kan benyttes for å overholde krav til avstand skal markeres på en tydelig måte, f.eks. ved bruk av plasttildekking eller sperrebånd.   
 • Muligheter for håndvask, eller hånddesinfeksjon samt utstyr for nødvendig, lokalt renhold skal være lett tilgjengelig. Meld behov for utstyr i e-vaktmester.
 • Alle som bruker arealer og fellesutstyr på campus må utføre enkel rengjøring, som beskrevet i renhold under koronapandemien
 • Planer for alle aktiviteter må settes opp på en slik måte at det er minst mulig kontakt mellom ulike grupper. Ulike grupper bør ha pause til ulik tid.

Kontakt  #


Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSentral beredskapsledelse
Godkjent avSentral beredskapsledelse
KlassifiseringÅpen
Gjelder fra25.06.2021
Gjelder tilInntil videre
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenterRektorvedtak for bruk av arealer på campus mellom kl. 20.00 og 23.00. Hendelseshåndtering knyttet til covid-19 i Sentral beredskapsledelse. 
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap

3 Vedlegg
16439 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)