Arbeidstrening

Siden er under utarbeidelse

For ledere og IA-kontakter. Se her for å søke om arbeidstreningsplass.

Som leder møter du ansatte i en oppfølgingsprosess knyttet til sykefravær, eller rehabilitering etter maksdato for sykepengerettigheter. Arbeidstrening kan være et godt tiltak for disse personene. På denne siden finner du informasjon om arbeidstrening, og din rolle som leder eller IA-kontakt i prosessen.

Intern arbeidstrening #

Tilbud til ansatte ved NTNU som har behov for å teste ut arbeidsevne ved annen enhet. Ordningen gjelder først og fremst ansatte i oppfølgingsprosess knyttet til sykefravær, eller rehabilitering etter at sykepengerettighetene er gått ut.

Arbeidstrening for eksterne #

NTNU tilbyr også arbeidstrening for personer som ikke er ansatt ved NTNU. Vedkommende mottar gjerne arbeidsavklaringspenger fra NAV grunnet helseutfordringer, eller andre utfordringer som gjør at de står utenfor arbeidslivet.

Fasene i arbeidstreningsprosessen #

Forfase #

 • Eksterne og interne søkere søker om arbeidstrening i søknadsskjema på Innsida-siden "Søke arbeidstrening ved NTNU". Eksterne søkere henvises til siden av NAV-koordinator.
 • IA-kontakt for NTNU, Hilde Konradsen ved DMF, mottar skjema og starter den første behandlingen.
 • IA-kontakter ved alle enheter mottar henvendelse i ePhorte, og vurderer ut fra oversendt informasjon om det skal svares ja eller nei til henvendelsen. Enhetens ressurser for oppfølging, samt egnede oppgaver sett opp mot personens behov og ønsker bør ilegges stor vekt i vurderingen.
 • Dersom svaret er ja må enheten bestemme hvem som skal være koordinator for den videre prosessen (gjerne IA-kontakt).
 • IA-kontakt ved fakultetet sender tilbakemelding angående ja eller nei som N-notat i ePhorte på saken, med Hilde Konradsen ved DMF som mottaker. Hilde sender deretter ut svar til søker.

Oppstartfase #

 • Koordinator inviterer til oppstarts- og avklaringsmøte.
 • Deltagerne er personen som skal ha arbeidstrening, den aktuelle leder og koordinator. Ved eksterne henvendelser skal også NAV eller annen tiltaksarrangør delta. Ved interne henvendelser deltar også nåværende leder. Alle involverte aktører følger hele prosessen.
 • Dersom partene finner ut at de ønsker å gå videre etter oppstartsmøte, skal avtale skrives. NAV har standardavtaler som brukes for eksterne søkere. Ved interne søkere brukes NTNU-mal.
 • Avtaler for interne søkere legges i personalmappen IA-HMS.
 • For eksterne søkere lages saksmappe i ePhorte som henter "Arbeidstrening ved fakultet xx" med klassifisering P, personalforvaltning. Personen kan legges til i Paga som gjest for å få hensiktsmessige tilganger. Personen underskriver standard taushetsplikterklæring.
 • Ved oppstart avtales tidspunkt for evalueringsmøte. Tidspunktet bør være midtveis i arbeidstreningsfasen.

Midtveisevaluering #

 • Koordinator inviterer til midtveisevaluering.
 • Deltagerne er de aktører som er involvert i arbeidstreningen, jf. oppstarts- og avklaringsmøtet.
 • I midtveisevalueringen skal avtalens læringsmål gjennomgås. Målene vurderes ut fra om de så langt er oppfylt eller ikke, og det vurderes om eventuelt andre forhold bør endres i avtalen.

Avslutningsfase #

 • Koordinator inviterer til møte ved avslutningstidspunktet for avtalen. Avtalen gjennomgås, og man undersøker om læringspunktene som var satt er oppnådd. I tilfeller der interne personer er i arbeidstrening på grunn av et sykefraværsforløp, skal effekten av utprøvingen dokumenteres i personalmappen, samt til NAV (effekt av oppfølgingsplan).
 • Etter dette er arbeidstreningen avsluttet.

Kilder og lovverk #

NAV - arbeidstrening

IA - inkluderende arbeidsliv ved NTNU

IA-avtalen i staten

Kontakt #

Hilde Konradsen

0 Vedlegg
2933 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)