Arbeidsmiljøutvalget - AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved NTNU. AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Se også: Lokalt arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik og Ålesund

  

Møteplan #

 • 01.02.2017 kl. 12.00-15.00
 • 13.03.2017 kl. 12.00-15.00
 • 03.05.2017 kl. 12.00-15.00
 • 12.06.2017 kl. 11.15-14.15
 • 30.08.2017 kl. 12.00-15.00 
 • 18.10.2017 kl. 08.00-15.45 (AMU-møte og "miniseminar")
 • 29.11 2017 kl. 12.00-15.00

Møtereferat #

Innkalling og møtereferat for 2017:

Innkalling og møtereferat for 2016:

Organisering #

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget. Ved NTNU har arbeidsgiver og arbeidstaker fem representanter hver. To av representantene skal komme fra henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Medlemmene fra Gjøvik og Ålesund veksler hvert andre år mellom hvem som representerer arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.

Representantene for arbeidsgiver utpekes av rektor. Representanter for arbeidstaker er hovedverneombud samt tre representanter som oppnevnes av LO-Stat, YS-Stat, Akademikerne og Unio. Alle representanter har vara. Organisasjonsdirektør representerer NTNUs øverste ledelse i AMU. Øvrige medlemmer uten stemmerett: en representant fra BHT, seksjonsleder HMS, en studentrepresentant utpekt av studenttinget, en observatør fra HMS-seksjonen SINTEF, en observatør fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Alle arbeidstakere kan henvende seg til arbeidsmiljøutvalget og be arbeidsmiljøutvalget ta opp en aktuell sak. Arbeidsmiljøutvalgets byggearm er et rådgivende underutvalg for arbeidsmiljøutvalget.  

Oppgaver #

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

 • Spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernelinjen
 • Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten som har betydning for arbeidsmiljøet
 • Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9
 • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet (eks. planer om byggearbeid, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak)
 • Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1
 • Helsemessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

Hvis AMU finner det nødvendig kan utvalget vedta tiltak for å verne om ansattes sikkerhet og helse.

Alle endringer av verneområder skal vedtas av arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalgets byggearm #

Arbeidsmiljøutvalgets byggearm fremmer forslag til arbeidsmiljøutvalget vedrørende arbeidsmiljøutvalgets behandling og uttalelse i byggesaker som krever Arbeidstilsynets godkjenning, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9. Saker som antas å ha en viktig prinsipiell betydning for helse, miljø og sikkerhet skal forberedes og behandles på samme måte. Byggearmen samarbeider med brukergrupper/representanter og innhenter nødvendig fagkompetanse etter behov. Arbeidsmiljøutvalget kan delegere endelig godkjenning i enkeltsaker til arbeidsmiljøutvalgets leder.

Arbeidsmiljøutvalgets byggearm består av:

 • Et medlem med prosjektlederkompetanse utpekt av eiendomssjef
 • Et medlem fra HMS-seksjonen utpekt av HMS-sjef
 • NTNUs hovedverneombud
 • En observatør fra NTNUs læringsmiljøutvalgs studentrepresentasjon

Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer #

Arbeidsgiversiden #

Arbeidstakersiden #

Representanter med tale- og forslagsrett #

Observatører #

Hjelp #

HMS-politikk

Lovverk #

Kontakt #

14 Vedlegg
31122 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)