Arbeidsmiljøutvalget - AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved NTNU. AMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Se også: Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik og Ålesund

English version: Workplace environment committee - AMU

Møteplan 2020 #

 • 23.01.20 kl. 12.00-15.00
 • 11.02.20 kl. 17.00-19.00 AMU-møte
 • 12.02.20 kl. 08.30-14.00 AMU-seminar, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
 • 23.04.20 kl. 12.00-15.00
 • 04.06.20 kl. 13.30-15.00
 • 25.06.20 kl. 10.00-11.30 (Ekstraordinært møte)
 • 23.09.20 kl. 08.30-15.30 AMU-møte/miniseminar, Trondheim
 • 02.11.20 kl. 12.00-15.00
 • 09.12.20 kl. 12.00-15.00

Innkalling og møtereferat #

For 2020 #

For 2019 #

For 2018 #

Organisering #

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal ha like mange representanter i arbeidsmiljøutvalget. Ved NTNU har arbeidsgiver og arbeidstaker fem representanter hver. To av representantene skal komme fra henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Medlemmene fra Gjøvik og Ålesund veksler hvert andre år mellom hvem som representerer arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.

Representantene for arbeidsgiver utpekes av rektor. Representanter for arbeidstaker er hovedverneombud samt tre representanter som oppnevnes av LO-Stat, YS-Stat, Akademikerne og Unio. Alle representanter har vara. Organisasjonsdirektør representerer NTNUs øverste ledelse i AMU. Øvrige medlemmer uten stemmerett: en representant fra BHT, seksjonsleder HMS, en studentrepresentant utpekt av studenttinget, en observatør fra HMS-seksjonen SINTEF, en observatør fra Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Alle arbeidstakere kan henvende seg til arbeidsmiljøutvalget og be arbeidsmiljøutvalget ta opp en aktuell sak. Arbeidsmiljøutvalgets byggearm er et rådgivende underutvalg for arbeidsmiljøutvalget.  

Oppgaver #

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle:

 • Spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernelinjen
 • Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten som har betydning for arbeidsmiljøet
 • Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9
 • Planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet (eks. planer om byggearbeid, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak)
 • Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1
 • Helsemessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

Hvis AMU finner det nødvendig kan utvalget vedta tiltak for å verne om ansattes sikkerhet og helse.

Alle endringer av verneområder skal vedtas av arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer #

Arbeidsgiversiden #

Arbeidstakersiden #

Representanter med tale- og forslagsrett #

Observatører #

Hjelp #

 NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Kontakt #

Sist oppdatert 18.06.2020

15 Vedlegg
54501 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)