Tilbake

Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere

Arbeidsmiljøundersøkelsen er et av de verktøyene du som leder har for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Som leder har du ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen ved den enheten du er leder for. Undersøkelsen gjennomføres annethvert år. Neste undersøkelse gjennomføres høsten 2019.  

English version - Work Environment Survey

Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere | Temaside om HMS | Psykosisialt arbeidsmiljø

Hvorfor gjennomfører vi arbeidsmiljøundersøkelse? #

 • Fordi et godt og velfungerende arbeidsmiljø er nødvendig for å realisere NTNUs mål.
 • For å få oversikt over hvordan ansatte opplever sin arbeidssituasjon.
 • For å få grunnlag for strategiske arbeidsmiljøsatsninger og organisasjonsutviklingstiltak.
 • Fordi alle medarbeidere ved NTNU skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Som leder skal du:

 • Sette mål for arbeidsmiljøarbeidet ved din enhet.
 • Oppfordre alle ansatte ved din enhet til å svare på undersøkelsen og delta i oppfølgingsarbeidet.
 • Gjennomføre oppfølgingsmøte ved din enhet før påske.
 • Utvikle handlingsplan med mål og tiltak.
 • Gjennomføre, evaluere og justere tiltak.
 • Involvere verneombud gjennom hele prosessen.
 • Orientere LOSAM om handlingsplan og oppfølging.

Arbeidsmiljøundersøkelsen «tar tempen» på arbeidsmiljøet ved enheten og for NTNU samlet. Den gir ansatte en mulighet til å si noe om hvordan de har det på jobb. Disse tilbakemeldingene er en hjelp til deg som leder i arbeidet med å fremme et godt arbeidsmiljø og for å nå NTNUs mål og visjonen om å skape kunnskap for en bedre verden.

Hovedtemaene i undersøkelsen er:

 • Samspillet mellom den ansatte og arbeidsoppgaver
 • Samspillet mellom kollegaer og med ledelse
 • Samspillet mellom den ansatte, organisasjon og omgivelser

Mer om arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen ARK.

Arbeidsmiljøarbeidet 2019 - 2021 #

Fase 1: Motivere og forberede - mai - oktober 2019 #

 1. Sette arbeidsmiljøundersøkelsen på agendaen i ledermøte (nivå 2) sammen med HR-/HMS-koordinatorene. Frist: juni.
 2. Fylle ut skjemaet "Forberedelse til Arbeidsmiljøundersøkelsen – 2019" (erstatter tidligere FaktaARK1) sammen med verneombud. Utfylt skjema arkiveres i ephorte på enhetens saksmappe innen 30. oktober 2019. NB! Det blir opprettet en saksmappe for hver enhet slik at dere kan få resultatene fra undersøkelsen på samme sak: «Arbeidsmiljøundersøkelse 2019 ENHETSFORKORTELSE». Liste over enhetsforkortelsene som blir brukt i undersøkelsen, blir tilgjengelig på nettsiden for undersøkelsen fra oktober.
 3. Levere liste over ansatte ved din enhet (svarenhet) og hvilken type rapport som ønskes fra kartleggingen (nivå). Frist: 20.09.2019.
  • NTNU anbefaler at det bør være minst 8 ansatte på svarenhetene. Minst 5 ansatte må ha svart for å få skrevet ut resultatrapport. 
  • Store institutt/avdelinger kan velge faggruppe/seksjon som svarenheter. Det skrives ut en samlerapport for hele instituttet/avdelingen i tillegg.
  • Det er også mulig å bestille rapport etter stillingsgruppe på instituttnivå (vitenskapelig, teknisk-administrativ, stipendiat).
 4. Informere alle ansatte ved din enhet om kommende arbeidsmiljøprosess (for eksempel allmøte). Frist: oktober. 
  • Presentasjon arbeidsmiljøundersøkelsen 2019 ppt (legges ut etter lansering av ARK 2.0 på ARK-konferansen 27. august).

Fase 2: Kartlegge - november 2019 - april 2020 #

 1. Spørreskjema (lenke kommer) sendes alle ansatte per e-post 4. november med svarfrist 24. november.
 2. En kvalitativ tilnærming til kartleggingen fortsetter i oppfølgingsmøte i fase tre.

Mer detaljert informasjon om spørreundersøkelsen og resultatrapportene, som blant annet;

 • Hvem som skal delta
 • Utsendelse
 • Anonymitet og bruk av resultatene
 • Rapporter fra spørreundersøkelsen

Resultatrapportene offentliggjøres i januar på overordnet nivå for NTNU. Rapportene for hver enkelt svarenhet tilgjengeliggjøres for deg som leder i januar og tilbakeleses til enheten i oppfølgingsmøtet. 

Fase 3: Utvikle tiltak - mars - april 2020 #

 1. Gjennomføre planleggingsmøte med verneombud. Mal for planleggingsmøte ppt.
 2. Gjennomføre oppfølgingsmøte med alle ansatte ved din enhet før påske. Ressursperson for enheten kan bistå i planleggingen av møtet. I møtet skal dere:
 3. Handlingsplanen drøftes på fakultets-/avdelingsnivå. Vurder om det er behov for felles tiltak eller bistand i videre oppfølging av handlingsplaner.

Fase 4: Gjennomføre og evaluere - mai 2020 - mai 2021 #

Som enhetsleder har du ansvar for å følge opp handlingsplanen i samarbeid med verneombud og ansatte. Evaluer hvordan tiltakene virker og gjør justeringer ved behov. Evaluering og læring for videre arbeidsmiljøarbeid er viktig. Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen vil også være tema i dialogmøter og HMS-årsrapporter.

 1. Gjennomføre oppsummeringsmøte med verneombud (mai -juni 2020)
  • Skjema for oppsummering og evaluering fylles ut og sendes inn (erstatter FaktARK2). Skjemaet fungerer som dokumentasjon på gjennomført prosess. Dette sendes ut på e-post til deg fra ark-kontakt@ntnu.no
  • Frist for innsending: 
 2. Gjennomføre evalueringsmøte med verneombud (oktober - november 2020)

Resultat fra tidligere undersøkelser #

Verneombudets rolle #

Du som leder skal involvere verneombudet i alle faser i arbeidsmiljøarbeidet. Et minimum er følgende møtepunkt: 

 1. Forberedelse av arbeidsmiljøundersøkelsen (september 2019)
 2. Planlegging av oppfølgingsmøte (januar 2020)
 3. Oppsummering av behov og tiltak (mai/juni 2020)
 4. Evaluering av tiltak og prosess (oktober - november 2020) 

Ved enheter med flere verneombud, velger verneombudene selv hvem som skal representere dem. Der flere enheter har et felles verneombud, bør verneombud og vara verneombud fordele enhetene mellom seg.

Verneombudets oppgaver | Finn ditt verneombud

Hjelp å få #

Kontaktpersoner #

Ledelse:

Koordinering:

Ressurspersoner #

HR-støtte og koordinatorer for arbeidsmiljøundersøkelsen lokalt:

39 Vedlegg
52952 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)