Likestilling -...

Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH

(Videresendt fra Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH)

Likestilling - tiltak og midler

Her finner du en oversikt over tiltak ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i arbeidet for å fremme likestilling og mangfold ved NTNU.

Arbeidsgruppe for likestilling og mangfold  #

For å oppnå en mer strukturert og langsiktig innsats for bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold ved fakultetet har fakultet for medisin og helsevitenskap nedsatt en arbeidsgruppe for likestilling og mangfold.

Arbeidsgruppen skal utarbeide fakultetets tiltaksplaner for å møte fakultetets strategiske mål om bedre kjønnsbalanse, likestilling og mangfold blant studenter og ansatte for perioden 2018-2025. 

Dette er i tråd med NTNUs strategiske mål i perioden 2018-2025 innenfor innsatsområdet «Arbeidsmiljø og studentvelferd» , knyttet til bedre kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte og i studentmassen. Tiltaksplanene skal samsvare med  NTNUs nye politikk for likestilling og mangfold (2018-2021) .

Forankring av gruppens arbeid #

 • Lokalt samarbeidsutvalg ved MH (LOSAM) vedtok å etablere en arbeidsgruppe for likestilling og mangfold i møtet 14. mars 2018.
 • Fakultetets instituttledermøtet gav sin tilslutning til gruppens arbeid i møtet 16.10.2018.
 • Gruppens mandat ble godkjent i LOSAM 24.10.2018.

Mandat #

Det skal utformes lokal tiltaksplan for likestilling og mangfold ved fakultetet (Fra Fakultetets handlingsplan knyttet til Strategi 2018-2025).

Første tiltaksplan skal utforme konkrete tiltak som bidrar til mangfold og likestilling blant ansatte ved fakultetet.

Forslag til tiltaksplan legges fram for godkjenning av dekanen innen 15. mars 2019.

Innen 2019 må tiltaksplanen også inkludere tiltak for å rekruttere studenter til helseutdanningene som speiler samfunnets mangfold.

Arbeidsgruppen må sørge for at planarbeidet er forankret i fakultetet og at medbestemmelse ivaretas underveis.

Arbeidsgruppen ledes av fakultetets likestillings- og mangfoldsombud. 

Gruppen sammensettes med representanter fra INB, ISB og IHA, HR –seksjonen og fra dekanens stab.

Medlemmer #

 • Brit Blekkan Fridtjofsen, forskningsrådgiver ved IKOM. Vara for likestillingsombudet i perioden 7.12.2018-1.3.2020. 
 • Marit Hovdal Moan, seniorrådgiver ved Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge (REK midt). Likestillingsombud for MH fra februar 2017. I permisjon fra desember 2018.  
 • Marta Aandahl, HR-rådgiver /gruppeleder rekruttering ved MH.
 • Marianne Bjordal Havnes, forskningsrådgiver IGP, IV. 
 • Øivind Rognmo, forskningsrådgiver ved ISB, MH.
 • Jon Sørgaard, universitetslektor/ prosektleder ved INB, MH.  
 • Gunhild Thunem, universitetslektor ved IHA, MH. 
 • Solrun Johanne Valen, organisasjonskoordinator/ seniorrådgiver i dekanens ledergruppe. 

Tiltaksplaner for likestilling og mangfold #

I NTNUs politikk for likestilling og mangfold 2018-2021 fremheves mål om kjønnsbalanse og mangfold både i studentmassen, i vitenskapelige toppstillinger og lederstillinger, samt blant teknisk/administrativt ansatte. Dette er tre grupper som vil kreve til dels svært ulike tiltakspakker for å nå målet om mangfold, herunder kjønnsbalanse.

Av praktiske hensyn vil arbeidsgruppen derfor utarbeide tre tiltaksplaner: én for vitenskapelige ansatte, én for teknisk/administrativt ansatte, og én for studenter.

 1. I første omgang vil arbeidsgruppen utarbeide forslag til konkrete tiltak for økt mangfold i vitenskapelige toppstillinger, med særlig vekt på kjønnsbalanse. 
 2. Arbeidsgruppen vil i neste runde følge opp med forslag til tiltakspakke for en mer mangfoldig studentmasse, også her med særlig vekt på kjønnsbalanse.
 3. Den tredje tiltakspakken vil rette seg mot teknisk/administrativt ansatte.

Hvordan skal prosessen med å lage tiltaksplaner være? #

Forarbeid og kartlegging #

Vi forstår «mangfold» som et paraplybegrep i denne sammenheng, der grad av kjønnsbalanse er én av flere indikatorer på mangfold i en organisasjon. Andre relevante indikatorer på mangfold er legning, alder, etnisitet og sosial klasse.

Med denne forståelsen av mangfold som utgangspunkt vil arbeidsgruppen kartlegge grad av mangfold ved fakultetet. Målet er å få et bilde av «hvor skoen trykker», med tanke på de ulike indikatorene for mangfold, men da særlig med vekt på å få et detaljert bilde av graden av kjønnsbalanse, både på instituttnivå og fagenhetsnivå.

Ulike miljø har ulike utfordringer knyttet til oppnåelse av mangfold, herunder bedre kjønnsbalanse, som vil kreve tilpassede tiltak for å oppnå endring.  Et første steg i arbeidet med tiltaksplanene er derfor å kartlegge kjønnsbalansen blant ansatte og studenter ved alle instituttene ved MH, for å sikre en god situasjonsforståelse. 

Utarbeidelse av tiltak #

På grunnlag av kartleggingen vil arbeidsgruppen utarbeide en tiltakspakke for hver av de tre gruppene. Konkrete tiltak vil være knyttet til delmål, som igjen skal bidra til å oppnå det overordnede målet om bedre mangfold, inkludert kjønnsbalanse.

Medbestemmelse #

Vi ønsker at du som ansatt engasjerer deg. Har du innspill til gode tiltak for å fremme likestilling og mangfold- ta kontakt med din representant i LOSAM eller i arbeidsgruppen.

Forslag til tiltakspakker sendes på høring til instituttene og LOSAM, før endelig forslag forelegges dekan og instituttledermøtet for godkjenning. 

Implementering #

Instituttene har ansvar for å implementere tiltakspakkene.

Evaluering av tiltakspakkene #

Arbeidsgruppen har, i samarbeid med instituttene, ansvar for å evaluere i hvilken grad målene er nådd, og justere tiltakene der det er nødvendig.

Styrket rolle for likestillingsombudet #

Fakultetsstyret vedtok i møtet 3. april 2018 og frikjøpe likestillingsombudet i 10% stilling.

Hensikten med frikjøpet er å gi ombudet rom til å jobbe mer strukturert og langsiktig med likestilling og mangfold ved fakultetet, blant annet ved å sikre at aktiviteter på området kobles opp mot fakultetets nye strategi.

Likestillingsombudet leder fakultetets arbeidsgruppe for likestilling og mangfold. Ordningen med frikjøp av likestillingsombudet skal evalueres i april 2019.

Likestillingsombud i perioden februar 2017 - februar 2020: Marit Hovdal Moan

Vara i perioden desember 2018 - desember 2021: Brit Blekkan Fridtjofsen

Dokumenter  #

Underlagsdokument for mål- og tiltaksplan, mars 2019 (pdf)

Andre initiativ ved MH #

Likestillingsombudet kan være behjelpelig i forbindelse med igangsetting av tiltak på instituttene.

1 Vedlegg
9631 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)