Antall forsøk på eksamen

Forskrift om studier ved NTNU regulerer hvor mange forsøk du har til hver eksamen/vurdering.

English version: Number of resits on the exam

Ser du etter noe annet? Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Tregangersregelen #

Som student ved NTNU kan du ikke fremstille deg til vurdering i samme emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan innvilge et fjerde forsøk. Dersom du har særskilte behov kan fakultetet innvilge et femte og siste forsøk. Dette reguleres i Forskrift om studier ved NTNU, §5-4. Antall forsøk følger person, ikke studieretten.

Tellende forsøk på eksamen er når du:

 • Har bestått eksamen
 • Får karakteren F / Ikke bestått
 • Ikke møter til eksamen
 • Ikke leverer besvarelse i en vurdering / delvurdering i et emne
 • Har møtt til eksamen, men velger å trekke deg under eksamen
 • Får din eksamen annullert på grunn av fusk, forsøk på fusk, falskt vitnemål eller annen uredelig opptreden, jfr. Uhl § 5-4(3)

Det teller ikke som forsøk hvis du:

Retningslinjer for fjerde og femte eksamensforsøk #

Det er utarbeidet felles retningslinjer for fjerde og femte eksamensforsøk, vedtatt 18.06. 2018.

Fjerde eksamensforsøk #

Et fjerde eksamensforsøk gis som hovedregel ved ordinær eksamen/vurdering. I særlige tilfeller kan søknad innvilges til utsatt eksamen, dersom denne likevel arrangeres.

Formelle krav til søknaden:

 • Søknaden må sendes inn innen ordinær oppmeldingsfrist til emnet - 15. september oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret og 1. februar oppmelding til ordinær eksamen for vårsemesteret

Søknad om fjerde eksamensforsøk innvilges som hovedregel, men kan avslås dersom:

 • Det aktuelle emnet ikke inngår i din utdanningsplan.
 • Du har fire ikke-beståtte eksamensforsøk i andre emner i utdanningsplanen, som bør gjennomføres først. Dersom søknaden avvises på bakgrunn av dette, kan du søke på nytt senere.

Søknad om femte forsøk til eksamen #

Innvilgelse av søknad om femte eksamensforsøk innebærer en siste mulighet for deg til å bestå et emne. Et femte eksamensforsøk gis som hovedregel ved ordinær eksamen/vurdering. I særlige tilfeller kan søknad innvilges til utsatt eksamen, dersom denne likevel arrangeres.

Formelle krav til søknaden:

 • Du må påse at søknaden er sendt innen søknadsfristen, dvs. ordinær oppmeldingsfrist.
 • Du må dokumentere særskilte behov, jf. kriterier for et femte, og siste, eksamensforsøk.
 • Du må ha vært til studieveiledning angående din studieprogresjon i forbindelse med søknad om femte eksamensforsøk. Det er ditt eget ansvar å avtale slik veiledning. Søknaden blir ikke behandlet før dette er dokumentert.
 • Det aktuelle emnet må inngå i din utdanningsplan.

Dersom disse kravene til søknaden ikke er oppfylt, kan søknaden bli avvist.

Det er krav i Forskrift om studier ved NTNU, jf. § 5-4 (3), at du må ha særskilte behov for innvilgelse av slik søknad. Søknad om femte eksamensforsøk kan innvilges dersom ett eller flere av kriteriene er oppfylt:

 • Du mangler bare dette emnet/delemnet for å fullføre graden eller studieprogrammet.
 • Det aktuelle emnet/delemnet er et forkunnskapskrav for videre progresjon i studieprogrammet.
 • Du kan dokumentere at du av sosiale eller medisinske årsaker var forhindret fra å gjøre ditt beste på minimum ett av de fire avlagte eksamensforsøkene.
 • Dersom det aktuelle emnet er under avvikling.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det aktuelle emnet er et forkunnskapskrav for andre emner i studieprogrammet, må du påregne å bli forsinket i studieløpet.

Søknadsskjema for fjerde og femte eksamensforsøk #

Felles digitalt skjema for søknad om fjerde og femte eksamensforsøk. Send skjemaet til det fakultetet du er student ved. Dette velger du nederst i skjemaet.

 Søknadsskjema for 4. eller 5. eksamensforsøk

Overgangsbestemmelser #

Tatt opp som student ved "gamle" NTNU før 01.01.2016? #

Den tidligere studieforskriften ved NTNU hadde ingen begrensninger i antall forsøk ved stryk. For studenter som er tatt opp ved "gamle" NTNU før 01.01.2016 vil forsøk telles fra og med studieåret 2016/17. Dette betyr at de starter på 0 fra studieåret 2016/17. Dette gjelder også der studenten har bestått emnet og ønsker å forbedre karakteren. 

Tatt opp som student ved de tidligere høgskolene før 01.01.2016? #

Både HiST, HiG og HiALS hadde tregangersregelen i sine studieforskrifter. Det betyr at også forsøk før 01.01.2016 blir medregnet for studenter som var tatt opp ved disse institusjonene.

Studenter ved høgskolene som eventuelt tidligere har tatt emner ved NTNU, vil for disse emnene ikke få medregnet antall forsøk før studieåret 2016/17.

Se også #

Generelle lover og regler - studier

0 Vedlegg
90355 Visninger
Gjennomsnitt (8 Stemmer)