Tilbake

Ansatt - oppdragstaker- selvstendig næringsdrivende

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Ansette medarbeider
Tagger: hr

Som hovedregel skal alle som utfører arbeid mot lønn eller godtgjørelse ved NTNU være ansatt. Det finnes likevel noen unntak, blant annet oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende (herunder enkeltpersonsforetak) som kan utføre oppdrag mot honorar eller etter avtale.

Det understrekes at personer som allerede er knyttet til NTNU i et ansettelsesforhold, ikke kan ta oppdrag for NTNU som oppdragstaker eller selvstendig næringsdrivende. Dette fremgår blant annet av retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet.

En ansatt kan heller ikke arbeide i mer enn 100 % stilling ved NTNU (som anses som en og samme virksomhet) uten å komme i konflikt med arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid.

NTNU må før et arbeid/oppdrag utføres, avklare med den som skal utføre arbeidet/oppdraget om det foreligger et ansettelsesforhold, oppdragstakerforhold eller om det inngås en avtale med en annen virksomhet/enkeltpersonsforetak. Tilknytningsforholdet må avklares i forkant fordi det vil kunne gi vesentlige utslag ved fastsettelse av størrelsen på lønn/godtgjørelse, sykdom, forsikring ved skadetilfeller, feriepenger osv.

Det gjøres oppmerksom på at Skatteetaten, riksrevisjonen, Statens pensjonskasse m.fl. på selvstendig grunnlag kan overprøve tilknytningsformer som ikke harmonerer med kriteriene som legges til grunn for om det foreligger et ansettelsesforhold, oppdragstakerforhold, eller avtale mellom NTNU og en annen virksomhet.

I veilederen gis det holdepunkter for om man er arbeidstaker, oppdragstaker eller selvstendig næringsdrivende, basert på 8 kriterier, jf. tabell 1.Deretter avklares hvilke lover og særavtaler som gjelder i det enkelte tilfelle, jf. tabell 2.I tabell 3 – 5 gis en oversikt over skatter og avgifter, rapportering og ansattforholdskoder (art) som skal legges til grunn i det enkelte tilfellet.

1 Vedlegg
7976 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)