Alle roller - kvalitetssystem for utdanning

NTNUs kvalitetssystem for utdanning beskriver mål for arbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser. Her er en oversikt over roller og oppgaver i kvalitetssikringsarbeidet


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning
Se også: Kvalitetsmelding om utdanning


»Denne sidens innhold i tabellformat (pdf)

Student #

Studentens oppgave i kvalitetssikring av utdanning

Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering gjennom å gi løpende tilbakemelding til faglærere og referansegruppene for sine emner, og å delta i referansegrupper, spørreundersøkelser, møter med mer. 

 • Dersom studentene opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt opp i henhold til krav i NTNUs kvalitetssystem for utdanning, skal de melde fra om dette til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller fakultetsledelse.
 • Referansegruppen skal ha løpende dialog med alle emnets studenter og representere studentene i referansegruppemøter.
 • Studentdemokratiet skal representere studentene i kvalitetsarbeidet på alle nivå i organisasjonen.
 •  Ph.d.-kandidatene er involvert i kvalitetsarbeidet på tilsvarende måte som ordinære studenter i relevante organer på alle nivå. 

Faglærer #

Faglærers oppgaver i kvalitetssikring av utdanning

Faglærer skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet. 

 • Faglærer skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet og ta opp med emneansvarlig faglige, pedagogiske og praktiske forhold som kan forbedre kvaliteten på emnet.

Emneansvarlig #

Evaluere emne - for emneansvarlig

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet.

 • Emneansvarlig skal påse at sammenheng mellom undervisning, læringsaktiviteter og vurdering, blir hensiktsmessig og bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
 • Emneansvarlig skal følge opp handlingsplan besluttet av instituttleder.

Instituttleder #

Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning

Skal påse at kvalitetssikring av instituttets emner gjennomføres i henhold til kravene.

 • Instituttleder skal påse at kvalitetsarbeidet dokumenteres og inngår i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen. 
 • Instituttleder vedtar handlingsplaner og følger opp disse gjennom ressurstildeling og personalledelse.

Studieprogramleder #

Ledelse av studieprogram

Skal lede studieprogramrådet og rapportere til ansvarlig linjeleder.

 • Studieprogramleder skal bidra til å utvikle læringsmiljø og faglig og pedagogisk kvalitet i studieprogrammet.
 • Studieprogramleder er rådgivende og oppgavene utøves i tett dialog og samarbeid med dekan, instituttleder, emneansvarlige, faglærere og studenter.
 • Studieprogramleder skal skrive studieprogramrapporten som inngår i kvalitetsmeldingsprosessen.

Studieprogramrådet #

Studieprogramråd

Studieprogramrådet gir råd i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogrammet.

 • Studieprogramrådet skal bestå av studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte.
 • Studieprogramrådet skal ha ekstern representasjon eller sørge for innspill fra eksterne aktører.
 • Et studieprogramråd kan fungere som råd for flere studieprogram.

Dekan #

Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning

Dekan har ansvar for at kvalitetssikring av fakultetets studieprogram gjennomføres i henhold til kravene.

 • Dekan skal sørge for at alle studieprogram har en studieprogramleder og et studieprogramråd, og tilstrekkelige ressurser til studieprogramledelse og kvalitetsarbeid.
 • Dekan vedtar handlingsplaner og følger opp disse. Dekanens vurdering av forslag og beslutning om tiltak sendes til studieprogramleder, berørte instituttledere og ved tverrfakultære studieprogram til samarbeidende dekaner.
 • Dekan rapporterer til rektor gjennom den årlige kvalitetsmeldingen.

Læringsmiljøutvalget (LMU) #

Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning

LMU gir råd til styret og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved NTNU.

 • LMU skal ha et helhetlig og overordnet bilde på NTNUs arbeid med læringsmiljø.
 • LMU avgir en årlig rapport til styret og gir innspill i den årlige kvalitetsmeldingsprosessen.

Forvaltningsutvalgene #

Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning

 • Forskningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS), Forskningsutvalget for lektorutdanningen (FUL) og Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI) skal ivareta den tverrfakultære koordineringen av sivilingeniørutdanningen, lektorutdanningen og ingeniørutdanningen og utvikle felles kvalitetskrav for programmene.
 • FUS og FUL vedtar studieplaner og læringsutbyttebeskrivelser.
 • Utvalgene skal i henhold til sine mandater påse at kvalitetsarbeidet blir fulgt opp og utarbeide en årlig rapport med vekt på kvalitetsforbedrende tiltak. Rapportene behandles av rektor i kvalitetsmeldingsprosessen.

Utdannings- og forskningsutvalget #

Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssikring av utdanning

Er rektors strategisk rådgivende utvalg for utdannings- og forskningsområdene.

 • Skal rådgi rektor om kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og om den årlige kvalitetsmeldingen.

Rektor #

Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning

Har ansvar for kvalitetsarbeidet.

 • Rektor rapporterer til styret gjennom den årlige kvalitetsmeldingen, som også inneholder plan for tiltak og oppfølging.
 • Rektor gjennomfører læringsmiljø-, kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser i 3-årssykluser.

Styret #

Styret og ledelsens oppgaver i kvalitetssikring av utdanning

Styret har ansvar for at NTNU har et kvalitetssystem for utdanning og at dette evalueres minimum hvert femte år.

 • Styret vedtar hvert år NTNUs kvalitetsmelding og studieprogramportefølje.
1 Vedlegg
14857 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)