Aktuell informasjon om eksamen - for ansatte

På denne siden finner du aktuell informasjon om eksamensavvikling ved NTNU. Siden er opprettet som følge av koronasituasjonen, og vil bli holdt løpende oppdatert med informasjon som angår både faglig- og administrativt ansatte.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Tilbakemeldinger og spørsmål kan sendes til eksamen@adm.ntnu.no eller digitaleksamen@sa.ntnu.no

English version - Current exam information - for employees

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera Assessment

Får du ikke logget inn? Se denne veiledningen.

  


Midlertidig forskrift #

Midlertidig forskrift til NTNUs studieforskrift som ble vedtatt av styret 12. mars 2020, er forlenget til 15. januar 2022

Det er besluttet at det skal kunne avholdes skriftlig skoleeksamen på campus høsten 2021, men med noe begrenset kapasitet. Fakultetenes frist for å melde inn ønsket vurderingsform for høsten 2021 er satt til 25. juni.


Hjemmeeksamen #

Ansvarsfordeling ved hjemmeeksamen #

Ved utsatt eksamen august 2021, vil ansvarsfordeling ved hjemmeeksamener tilsvare vårens eksamensperiode:

 • Hjemmeeksamener med ordinær varighet over 6 timer administreres i sin helhet av institutt
 • Hjemmeeksamener med ordinær varighet til og med 6 timer administreres av SA og sentral IT, i samarbeid med institutt. Dette innbærer at SA/IT aktiverer prøvene i Inspera, og er ansvarlige for brukerstøtte mens eksamen pågår for både studenter og faglærere

Det er utarbeidet forsidemaler og prøvemaler i Inspera som gjenspeiler denne ansvarsfordelingen.

Midtsemesterprøver #

Dersom det skal arrangeres kortvarige hjemmeeksamener utenom hovedperioden (midtsemesterprøver) som Eksamenskontoret/IT skal ta hånd om, ber vi om at dette meldes inn via eget skjema, for å sikre at vi har nødvendig bemanning/brukerstøtte tilgjengelig på aktuell dato/tidspunkt.

Håndtegninger eller beregninger #

Hjemmeeksamen med håndtegninger eller beregninger kan tilbys. Studentene må da selv digitalisere besvarelsen sin. Her finner du informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne levere håndtegninger.

Tredjeparts programvare #

Om faglærer ønsker at studentene skal benytte programvare, bør dette avklares med IT, selv om det er snakk om hjemmeeksamen. Dette for at vi kan forsikre oss om at studentene har tilgang på programvaren/tjenesten - og at brukerstøtten er forberedt. Netttjenester som Git, Lovdata GIS og Chemdraw og andre tjenester hvor selve programmet kjører som en nettside må også meldes inn. Se Eksamen med programvare - for ansatte for nærmere informasjon og innmelding av behov. 

NB! Husk at oppgavesettet må inneholde minimum én filopplastingsoppgave for at studentene skal kunne laste opp filer.

Ekstratid ved filopplasting #

Gjelder hjemmeeksamener med til og med 6 timers varighet: Utdanningsutvalget har besluttet at det på alle hjemmeeksamener med minst én filopplasting skal gis 30 minutters tilleggstid. Tilleggstida er forbeholdt innlevering og skal ikke medregnes i eksamenstida som oppgis på forsida i oppgavesettet. Opplysninger om tilleggstid er gitt i et eget punkt i forsidemalen. Eksamenskontoret forutsetter at alle kandidater som får tekniske problemer rundt innlevering, kontakter brukerstøtteapparatet før eksamenstida løper ut.

Studenter som likevel tar kontakt med instituttadministrasjon eller faglærer vedrørende etterinnlevering, skal henvises til Eksamenskontoret.  

Eksterne digitale ressurser og nettsider #

På en hjemmeeksamen vil studentene ha fri tilgang til alle kilder, herunder alle tilgjengelige nettressurser. Vær oppmerksom på at en ekstern nettressurs kan bli utilgjengelig under eksamen, at innholdet kan bli endret, eller at innhold kan være lisensbelagt og tilgangsbegrenset. Opplenking til eksterne ressurser bør derfor ikke skje ukritisk. Vi anbefaler at innhold, som er kritisk for gjennomføring av hjemmeeksamen, lastes opp i Inspera Assessment som del av oppgavesettet. IT/Eksamenskontoret kan ikke garantere for tilgjengeligheten av eksterne digital ressurser. Trenger du råd, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no.  

Tips til faglærer ved endret vurderingsform #

Alle studenter skal kunne forvente å få sine prestasjoner vurdert med utgangpunkt i det læringsutbyttet som er fastsatt i emnebeskrivelsen. Når vurderingen i mange emner nå får en annen form enn opprinnelig planlagt, er det viktig at du som faglærer tenker nøye gjennom hvordan du på best mulig måte kan 

 1. Teste studentenes læringsutbytte innenfor de nye rammebetingelsene
 2. Sikre en trygg eksamensgjennomføring for studentene slik at de er i stand til å besvare eksamen innenfor tilmålt tid og at de prøves i fag, ikke tekniske IT-ferdigheter
 3. Gir sensor en god gjennomføring av sensur
 4. Forhindre fusk

På wikisiden Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment, finner du en generell, utfyllende brukerveiledning, samt e-læringskurs, om hvordan du lager et oppgavesett i IA.

Anbefalt utforming av oppgavesett ved hjemmeeksamen #

 • Alle hjemmeeksamener skal ha forside som følger en gitt mal.
 • Håndtegninger og beregninger bør leveres i PDF-format. Dette er enkelt for studentene og gir en god brukeropplevelse for sensor. Bildeformat kan vurderes om det er svært viktig med svært høy bildekvalitet. Zip-filer kan vurderes om studentene også skal levere andre filer enn kun håndtegninger og beregninger.
 • Hvis en oppgave skal besvares med håndtegninger eller beregninger bør oppgaven i sin helhet leveres i PDF-format. Dette gir en bedre brukeropplevelse for sensor enn om studentene skriver deler av et svar i Inspera og deler av et svar på papir. Dette fordi det ikke er mulig å kombinere digitale og analoge svar innenfor samme oppgave.
 • Om antallet oppgaver hvor studentene skal svare med håndtegninger eller beregninger er høyt, bør du vurdere om hele besvarelsen skal leveres samlet som 1 PDF-fil. Dette for at studentene ikke skal måtte bruke store deler av sin eksamenstid på å lage mange PDF-filer og/eller risikere feil med opplasting av filene. Om hele besvarelsen skal skrives for hånd og leveres som 1 PDF-fil kan oppgavesettet også utarbeides som 1 PDF-fil, som beskrevet under "Filopplasting" på denne siden.
 • Oppgavesettet bør utarbeides som enkeltoppgaver i Inspera da dette gir best brukeropplevelse for studentene og for sensor. Dette er spesielt viktig om eksamen skal besvares uten håndtegninger og/eller beregninger. 
 • Dersom kandidatene kun skal produsere tekst, anbefaler vi at oppgavetypen Langsvar benyttes. Da lagres kandidatenes besvarelse hvert 15. sekund, og besvarelsen leveres automatisk når eksamenstiden går ut.

Verdt å vite #

 • I Inspera Assessment kan man ikke sette noen tidsbegrensning per oppgave/seksjon i oppgavesettet. Det er altså ikke mulig å belage seg på eksempelvis en del med flervalgsspørsmål som er tidsmessig avgrenset fra resten av oppgavesettet.  
 • Siden kandidatene ikke sitter i SEB (Safe Exam Browser), er det ikke mulig/hensiktsmessig å benytte funksjonaliteten «deaktiver naviger tilbake-knappen» som gjør oppgavesettet «enveiskjørt». Ved å lukke nettleseren og åpne prøven på nytt, vil kandidatene uansett kunne starte forfra igjen og dermed få tilgang til alle oppgavene på nytt.
 • Hvis oppgavesettet legges opp slik at oppgavene besvares direkte i Inspera, er det mulig å gi studentene et gitt antall oppgaver (tilfeldig uttrekk) innenfor en seksjon i oppgavesettet. Dette forutsetter at alle oppgavene i seksjonen har samme makspoengsum. Dette vil kunne redusere effekten av potensielt samarbeid mellom kandidatene, men vil samtidig kreve mer av deg som oppgaveforfatter, da det må utarbeides langt flere oppgaver enn om alle kandidatene får det samme utvalget.
 • Maks filstørrelse per filopplasting er 50 GB. Merk at det for kandidatene bare er mulig å laste opp én fil per filopplastingsoppgave.
 • Kandidaten får ikke lastet opp filer etter at prøvetida har utløpt.
 • Plagiatkontroll er aktivert på alle hjemmeeksamener i IA.

Hvordan informere studentene - om hva? #

Eksamenskontoret vil i forkant av hovedperioden gå ut med generell informasjon om eksamen til alle studenter. Institutt/emneansvarlig må likevel sørge for å gi kandidatene all relevant informasjon som gjelder spesifikt for den enkelte eksamen. Dette skal skje i god tid før eksamen, senest en uke før eksamensdato. All informasjon skal gis både i Blackboard og på e-post, for å sikre at den når ut til alle, inkludert privatister som ikke har tilgang til Blackboard. Informasjonen bør inneholde følgende punkter: 

 • En oppfordring om å avlegge en demoprøve på ntnu.inspera.no. Hvis du ønsker å få opprette en mer fagnær demoprøve, ta kontakt på digitaleksamen@sa.ntnu.no. Prøven kan tilgjengeliggjøres som er url innenfor en definert tidsperiode. 
 • En orientering om plagiat/juks
 • Informer om hvilke krav som vil bli stilt til kildehenvisninger.
 • Gi studentene en indikasjon på hvilken type oppgavesett det legges opp til.
  • Hvis oppgavesettet inneholder én eller flere filopplastingsoppgaver, bør studentene sette seg inn i hvordan de fjerner forfatterinformasjon fra fila de skal levere.
  • Hvis kandidatene skal levere flere filer som .zip, bør det opplyses om på forhånd, så de kan gjøre seg kjent med hvordan dette gjøres.
  • Hvis det legges opp til bruk av håndtegninger, skal dette opplyses om i god tid, så studentene kan sikre at de har nødvendig utstyr og tilstrekkelig kompetanse. Se informasjon og brukerveiledning rettet mot studentene.

Feil i oppgavesettet - hvordan varsle kandidatene? #

 • Hvis du oppdager en feil i oppgavesettet ditt etter at du har delt det med hovedansvarlig (administrativ ressurs), men før eksamen har startet
  1. Rett feilen i oppgavesettet.
  2. Kontakt hovedansvarlig/administrativ kontaktperson ved instituttet ditt og be om at oppgavesettet blir oppdatert til siste versjon i prøven.
 • Det er ikke mulig å gjøre endringer i et oppgavesett som er knyttet til en pågående prøve. Hvis du oppdager feil i oppgavesettet ditt etter at eksamenen er i gang, gjelder følgende rutine:
  • Hjemmeeksamener med varighet til og med 6 timer: 
   1. Faglærer kontakter IT/Eksamenskontoret (tlf. 73 59 66 01) så fort som mulig. Ha en skriftlig formulering klar for hva du ønsker å formidle til kandidatene.
   2. IT/Eksamenskontoret bistår med å sende melding til kandidatene i Inspera. For å sikre at alle kandidater får varsel, vil det ved hjemmeeksamen i tillegg bli sendt SMS til samtlige kandidater om at de har mottatt et varsel i Inspera.
   3. Faglærer skal i samråd med Eksamenskontoret vurdere om det er nødvendig/hensiktsmessig å gi kandidatene tilleggstid.
  • Hjemmeeksamener med varighet over 6 timer:
   1. Faglærer kontakter instsituttadministrasjonen så fort som mulig. Ha en skriftlig formulering klar for hva du ønsker å formidle til kandidatene.
   2. Instituttadministrasjonen sender e-postvarsel til kandidatene fra FS ved å bruke rutine FS214.001.
    • Søk opp aktuelt emne/vurderingsenhet i Vurderingsenhet samlebilde - stå i fanen Kandidat - høyreklikk i underbildet/kandidatlista - velg Send e-post (FS214.001) - skriv inn meldingstekst - kjør rapport (Ctrl+R) - klikk OK i dialogboksen som dukker opp.
   3. Faglærer kan i samråd med instituttadministrasjonen vurdere om det er nødvendig/hensiktsmessig å gi kandidatene tilleggstid.

Sørg for god kvalitetssikring av oppgavesettet på forhånd, så unngår vi slike tilfeller.


Kurs og opplæring #

Med alle hjelpemidler tilgjengelig og mulighet for kommunikasjon mellom kandidater, må du tenke annerledes rundt utforming av eksamensoppgavene enn ved skriftlig skoleeksamen. Hvordan kan du utforme oppgavene på en slik måte at kandidatene ikke vil ha utbytte av eksterne ressurser og kommunikasjon med hverandre? Eller motsatt – hvordan kan du utfordre kandidatene til å bruke eksterne ressurser til å løse oppgaven?

For en oversikt over tilgjengelige opplæringsressurer, se Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte.

Vi anbefaler også at du holder deg oppdatert på hva SEED tilbyr. Dette finner du informasjon om på SEEDs nettsider. Her finnes både kommende aktiviteter og opptak av tidligere webinarer om digital vurdering. 


Sjekkliste for hovedansvarlig (administrativ ressurs) #

 • Opprett prøve som beskrevet på siden Opprett prøve i Inspera Assessment. Ved hjemmeeksamen, bruk en av de to prøvemalene for hjemmeeksamen, ut fra hva hvilken varighet eksamen har. Malene er nærmere beskrevet på siden Prøvemaler i Inspera Assessment.
 • Se over prøveinnstillingene. Det er mulig å gjøre tilpasninger i prøveoppsett, men merk at:
  • Plagiatrapporter skal være aktivert på alle hjemmeeksamener (dette er standard i malen).
  • SEB skal ikke være aktivert på hjemmeeksamen (standard).
  • Automatisk innlevering skal være aktivert på alle hjemmeeksamener, også de uten filopplasting (standard).
 • Knytt riktig oppgavesett til prøven og se over at det tilfredsstiller gitte krav og anbefalinger.
  • Er det laget forside/infoside i henhold til anbefalt mal? Er nødvendig informasjon lagt inn, og eventuell overflødig informasjon fjernet?
  • Sjekk følgende:
   • Skal kandidatene svare direkte i Inspera, eller skal kandidatene laste opp fil(er)? Er det i så fall opprettet en filopplastingsoppgave, så kandidaten har et sted å levere? 
   • Hvor mange filopplastingsoppgaver er det i oppgavesettet? Hvis det er flere filopplastingsoppgaver, er det nødvendig, og har i så fall kandidatene fått informasjon om dette på forhånd?
   • Hvis det skal inngå håndtegninger i besvarelsen, er det tilstrekkelig opplyst om hvordan kandidatene skal gå fram?
 • Se over innstillingene i fanen Design.
  • Har faglærer forhåndsdefinert innstillinger for oppgavesettet? I så fall kan du klikke "Hent fra oppgavesett".
  • Hvis ikke, er det nødvendig/ønskelig å skjule oppgavetittel, aktivere flagging eller vise maksimal poengsum per oppgave?
 • Sett riktig karakterskala. Merk at denne kan avvike fra «normalen» når vurderingsformen har blitt endret.
 • Aktivering: Eksamenskontoret aktiverer prøver for hjemmeeksamen med varighet til og med 6 timer. Øvrige prøver aktiveres av instituttet.
 • Frist for klargjøring av prøvene som skal aktiveres av Eksamenskontoret er 5 virkedager før eksamensdato

Ofte stilte spørsmål #

Vi har samlet de spørsmålene som har kommet inn gjennom kurs, webinarer og spørretimer. Se Ofte stilte spørsmål om eksamen og korona - for ansatte.


Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no 

Generelle henvendelser: 73 59 66 00

Umiddelbar hjelp ifm. pågående eksamen: 73 59 66 01

0 Vedlegg
4567 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)