Tilbake

Aktivitetsrapport - MH

(Videresendt fra Aktivitetsrapport ved DMF)
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Verktøy System

Aktivitetsrapport ble opprinnelig utviklet for bruk ved Det medisinske fakultet. Videre bruk f.o.m høsten 2017 er ikke avklart. Informasjonen nedenfor er ikke oppdatert.

Aktivitetsrapporten er et hjelpemiddel ønsket av og laget for instituttlederne ved tidligere DMF, for at de best mulig skal kunne styre ressursene på eget institutt. Som en hovedregel skal alle data i aktivitetsrapport importeres fra andre systemer, undervisning fra Timepl@n, veiledning fra FS og publikasjoner fra FRIDA.

Lenke til aktivitetsrapporten: https://timeplan.medisin.ntnu.no/ (krever pålogging med NTNU brukernavn og passord)

Kommentar til instituttleder #

Vi erkjenner at ikke all aktivitet en underviser gjør i løpet av et år vil være registrert i disse systemene og derfor har hver underviser en mulighet til å skrive inn korte kommentarer om egen aktivitet som de mener er viktig for å få et korrekt bilde av aktiviteten, se skjermbilde under.

Man kan legge til og endre på kommentaren i løpet av hele året den gjelder for. Når året er omme er det meningen at man skal signere for at kommentarer og andre opplysninger som fremkommer i rapporten er riktige. Dette gjør man ved å trykke på knappen Signér.... Etter at aktivitetsrapporten er signert kan man ikke lenger endre på kommentarfeltet.

Kommentar til instituttleder

Ikke-honorert undervisning gitt til andre fakultet/institusjoner #

I tillegg til fritekst kommentarfelt har underviserne mulighet for selv å registrere "Ikke-honorert undervisning gitt til andre fakultet/institusjoner", se under.

Ikke-honorert undervisning

Undervisning #

Alt undervisning som listes opp under denne posten hentes direkte fra timeplansystemet og gjelder for valgt år.

Undervisning

Dersom du savner en undervisning, er ikke undervisningen korrekt registrert. Ta i disse tilfellene direkte kontakt med sekretæren for semesteret/emnet undervisningen din er i. Du finner hvem som er sekretær øverst på timeplanen til emnet/faget.

Undervisningsadministrative oppgaver #

Undervisningsadministrative oppgaver er administrative oppgaver man har hatt i tilknytning til undervisning. Per dags dato er det kun semesterkoordinatorrollen i medisinsemestrene som gir uttelling under undervisningsadministrative oppgaver.

Undervisningsadministrative oppgaver

Dersom du har utført undervisningsadministrative oppgaver som ikke er opplistet her, kan du godt legge inn disse samt et estimert timetall som en kommentar til instituttleder.

Veiledning #

Her skal alle oppgaver du er veileder for komme opp. Det er kun veiledninger som er utført for studenter ved MH som gir uttelling i aktivitetsrapporten. Dersom du har jobbet mye med å veilede studenter som ikke tilhører MH kan du godt legge inn dette som en kommentar til instituttleder.

Klikker du på oppgavens tittel, vil du få se en skjematisk oversikt som beskriver veiledningsforholdet mellom studenten og veilederne.

En veiledningsperiode strekker seg fra studenten blir opptatt frem til disputas eller annen avslutning inntrer. Veiledningsarbeid krediteres med et visst antall timer som fordeles utover veiledningsperioden til kreditten er oppbrukt og vi har valgt å kalle dette for kredittperioden. I mange tilfeller vil kreditten være oppbrukt før veiledningsperioden er over og det kan være årsaken til at aktive veiledningsforhold ikke vises i din aktivitetsrapport. Sjekk gjerne i aktivitetsrapporten for tidligere år om dette kan være tilfelle. Kredittperioden er altså avhengig av studentens progresjon. Hvor mange timer per år en veileder får er avhengig av studentens progresjon og den prosentvise fordelingen mellom veilederne.

PhD- og masteroppgaver hentes fra Felles studentsystem (FS). Denne informasjonen oppdateres månedlig. Hovedoppgave, sommerstipend, forskerlinje og studentstipend registreres fortløpende av studieseksjonen og forskningsseksjonen.

Veiledning

Dersom du har et veiledningsforhold som ikke kommer opp på denne lista, sender du en epost til veiledning@medisin.ntnu.no og beskriver hvilke studenter og hvilke typer oppgaver du savner.

Forskningsresultater fra Cristin #

I dette feltet listes alle dine publikasjoner som er registrert i FRIDA for det valgte år. Informasjonen hentes direkte via et søk i FRIDA.

Forskningsresultater

Aktive PBL-oppgaver #

Dette er en liste over alle PBL-oppgavene du har ansvar for. Det er du som er ansvarlig for at innholdet i disse oppgavene er oppdatert og at oppgavene blir justert dersom studentenes tilbakemeldinger tilsier dette.

Aktive PBL-oppgaver

Trenger du hjelp til å endre eller oppdatere en PBL-oppgave, tar du kontakt med våre PBL-stud.asser på pblhjelp@medisin.ntnu.no.

Ansvarsområder #

Alle data som fremkommer i Aktivitetsrapporten er resultatet av et tverrseksjonelt samarbeid. Både Studieseksjonen, Forskningsseksjonen, Personal- og økonomi-seksjonen og IT-seksjonen deltar i samarbeidet.

Registrering av veiledninger #

Veiledning Registreres hvor
PhD Felles studentsystem (FS)
Hovedoppgave Timepl@n (og i FS som tidligere)
Sommerstipend Timepl@n
Forskerlinje Timepl@n (og i FS som tidligere)
Master Felles studentsystem (FS)
Studentstipend Timepl@n

 Kontakt Lars Trovatten Grønflaten eller Hans Martin Tunaal for spørsmål om registrering.

Registrering av veiledning (for registreringsansvarlige) #

7 Vedlegg
29522 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)