Å bygge en ny enhet - for ledere

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Lederstøtte
Tagger: hr lederstøtte

Her finner du som leder en oversikt over sentrale temaer som kan hjelpe deg på veien i å bygge opp en ny enhet. Siden viser til flere faktorer som er viktige når en ny enhet skal etableres eller videreutvikles. Her nevnes blant annet rollen din som leder, kommunikasjon, endringsledelse og medarbeiderskap. 

Temaside om lederstøtte | Sider merket med lederstøtte

Jeg som leder #

Konteksten i den nye enheten kan være forskjellig fra tidligere enheter man har ledet. Av den grunn vil det også kreve nye tilnærminger. Bruk erfaringene dine, men tilpass det i forhold til den nye konteksten.

Å bygge relasjoner og skape tillit mellom deg og dine medarbeidere er viktig. Verdsett dine medarbeidere og gi dem frihet under ansvar og visse rammer. En lederstil som er knyttet til dette er transformasjonsledelse og kan være et godt utgangspunkt for hvordan opptre som leder i den nye enheten.

For å bygge relasjoner og være en god leder for dine medarbeider kan du også ta utgangspunkt i mulighetsledelse og hvordan utøve mulighetsledelse.

Gjensidighet er en viktig faktor for å skape relasjoner mellom deg som leder og dine medarbeidere. Ved å forstå egne behov, men også de ansattes behov kan man kartlegge og definere hva som skal til for å gjøre hverandre gode.

Som leder av en ny enhet er dette spørsmål som er aktuelle å stille deg selv og dine kollegaer:

 • Hva forventer enheten, mine overordnede og mine medarbeidere av meg?
 • Hva forventer jeg av medarbeiderne i enheten?
 • Hva skal til for at begge parter får forventningene sine oppfylt?

Kommunikasjon #

Det er essensielt å være bevisst på hva og hvordan man skal kommunisere. Mye kan være uklart og forvirrende i starten, og informasjon må bearbeides og videreformidles slik at det blir forstått hos mottakeren.

 • Er du bevisst på hva som skal kommuniseres til dine medarbeidere?
 • Er det samsvar mellom hva og hvordan du kommuniserer, og hvordan du fremstår for dine medarbeidere?
 • Opptrer du som ekte, interessert og genuin?
 • Lytter du til dine medarbeidere og deres behov og tilbakemeldinger?

For å hjelpe deg på veien mot å kommunisere godt kan du lese våre tips for god kommunikasjon.

Som leder må man også, i tillegg til å kommunisere til medarbeidere, lære å lytte og forstå andre

Videre er måten man håndterer tilbakemeldinger og hvordan man gir tilbakemeldinger essensielt for å skape et godt miljø i enheten. 

Endringsledelse #

Å lede en ny enhet er knyttet til endringsledelse. I en ny enhet vil det kontinuerlig være endringer. Som leder kan du:

 1. Lage en strategi for utviklingen av enheten. For utvikling av strategi kan man ta utgangspunkt i Kotters 8 drivere som er gjennom forskning vist å være suksesskriterier for endring.
 2. Involvere medarbeiderne slik at de forstår hva endringene innebærer. Ved å skape forståelse for endringene som skjer vil det være mulig å enklere jobbe kontinuerlig med å forankre gode holdninger i enheten.
 3. Være bevisst på at motstand mot endring kan oppstå. Vit hvordan du som leder kan håndtere dette. I motstand mot endring vil det alltid være mye følelser. Unngå at negative følelser skaper et destruktivt miljø i enheten ved å forstå følelsene og håndtere dem.

Kultur #

Organisasjonskultur utvikles blant menneskene i organisasjonen eller i en bestemt gruppe. Kultur er av stor betydning for enhetens suksess, og som leder er du med på å påvirke hvordan kulturen utvikler seg. I den nye enheten vil du være en rollemodell for medarbeiderne. Derfor er det viktig at du ikke bare kommuniserer hva som er ønsket kultur, men at du også viser dette gjennom din egen atferd.

Som leder for den nye enheten bør du:

 1. Forstå hvordan du som leder kan påvirke kulturen i enheten.
 2. Vise gjennom egen atferd hvilke kulturtrekk som er ønskelig. Ikke tro at som leder observerer man kulturen fra utsiden. Les gjerne våre råd for å bli en mer kulturbevisst leder. Du kan også lese mer om dette i denne artikkelen.
 3. Vær bevisst på at uønskede subkulturer kan oppstå og forsøk å bryt ned uønskede subkulturer. Dette er subkulturer og slik oppstår de.

Team #

Hvordan få enheten til å jobbe sammen som et team? #

Den nye enheten kan bestå av både nye og erfarne medarbeidere. En utfordring vil være å få enheten til å jobbe godt sammen. Enheten kan også bestå av mindre team og grupper som skal samarbeide.

For å få enheten til å fungere godt sammen bør du:

 1. Designe teamet slik at det er fungerende i forhold til hva som skal oppnås. Vær oppmerksom på kritiske faktorer ved teamdesign.
 2. Forebygge og håndtere eventuelle konflikter.

Medarbeiderskap #

Du skal ikke bygge enheten alene. Få derfor medarbeiderne med på å utviklingen gjennom å være åpen for deres tilbakemeldinger, råd og forslag. Etablering av godt medarbeiderskap vil være viktig i en ny enhet. Godt medarbeiderskap vil kunne gi positive ringvirkninger til effektivitet, kultur, arbeidsmiljø og arbeidsglede.

For å etablere godt medarbeiderskap i enheten kan du:

 1. Forstå en leders rolle i medarbeiderskap og hva du som leder kan bidra med i utvikling av medarbeiderskap.
 2. Motiver dine ansatte til å ta ansvar og eierskap for å bidra til utvikling av enheten.
 3. Gi utfordrende oppgaver til medarbeiderne – gi anerkjennelse ved gode prestasjoner.
0 Vedlegg
5633 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)