Læringsmiljøutvalget - LMU

Læringsmiljøutvalget ved NTNU skal ha et helhetlig og overordnet blikk på NTNUs arbeid med læringsmiljø, dvs. de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske kontekster der læring skjer, og som påvirker studenters læringsutbytte.

Møtedatoer høsten 2020:

Kommer  snart.

Kontakt LMU: kontakt@lmu.ntnu.no 

Innholdsfortegnelse

 

Mandat

LMUs mandat.
I LMU-årsrapport 2018 leser mer om hva Læringsmiljøutvalget var opptatt av i 2018 og utvalgets anbefaliger til ledelsen. Årsrapporten er lagt fram for styret ved NTNU. Ledelsen har fulgt opp LMUs anbefalinger og gjort psykososialt læringsmiljø til felles fokusområde i arbeidet med utvikling av studentenes læringsmiljø i 2019. 

LMU ledes i 2020 av prorektor.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet ved NTNU kan beskrives på følgende vis:

 • Fysisk læringsmiljø omhandler utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det lager gode rammer for læring og læringsaktiviteter hos alle studenter.
 • Psykososialt læringsmiljø omhandler mellommenneskelige forhold i og rundt læringsprosessene. Det berører trivsel og samhandling mellom studenter og ansatte, og i mellom studentene.
 • Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, slik at utvalget sikrer studentenes innflytelse og medvirkning i organisasjons- og endringsprosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø.
 • Digitalt læringsmiljø omhandler bruk av teknologi som støtte for studentenes læring, herunder bruk og utforming av digitale læringsressurser og læringsplattformer.
 • Pedagogisk læringsmiljø omhandler rammene for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger, men avgrenses mot kvalitetsvurdering av den enkelte læringsaktivitet.

Rolle og funksjon

LMU skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. Dette betyr at LMU skal:

 • forankres i NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning.
 • sikres god informasjon om læringsmiljøet.
 • rapportere til styret i en egen årlig rapport.
 • gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet.
 • være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i planleggingen av NTNUs arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø.
 • nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Studentsamskipnaden.
 • holde seg orientert om pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes læringsmiljø

Sammensetning av Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget består av 10 faste medlemmer, hvorav fem representanter fra studentene og fem fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og studentenes representanter. LMU skal ha to underutvalg, ett ved NTNU i Gjøvik og ett ved NTNU i Ålesund. 

Underutvalgene ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund skal:

 • sikre kontakt mellom studenter og lokal ledelse for å følge opp læringsmiljørelaterte oppgaver og bidra til at lokale tiltak blir iverksatt.
 • dokumentere utvalgets arbeid og rapportere til LMU og lokale ledelsesnivåer i tråd med kvalitetssystemet.

Representanter i Læringsmiljøutvalget ved NTNU 2019 - NB! ny oppnevning ansatte- og valg studentrepresentanter pågår!

Medlemmer 
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Berit Kjeldstad, konstituert prorektor (fra 21. august 2019) Jenny Bremer, avdelingsleder, Avdeling for studenttjenester
Lindis Burheim, eiendomssjef Anne K Simonsen, eiendomsutvikler, Eiendomsavdelingen
Tore Romundstad, seksjonsleder studieseksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap (permisjon fra stilling ut 2019) Anne Marit Skanche, seksjonsleder studieseksjon, Humanistisk fakultet
Jørn Wroldsen, viserektor, NTNU i Gjøvik Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik
Dagrunn Lorgen Jensen, kontorsjef, Istitutt for internasjonal forettningsdrift, NTNU i Ålesund Elisabet Simahaug Halvorsen, seksjonsleder, Seksjon for utdanning i NTNU Ålesund
Studentrepresentant  Personlig vararepresentant
Åste Solheim Hagerup, leder av LMU
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Studenttinget (kalenderår)
Annbjørg Pasteur Stø, fagpolitisk ansvarlig (kalenderår)
Astrid Østigård (kalenderår) Lars Føleide (kalenderår)
Ingrid Folstad (studieår) Erik S. Finnes (studieår)
Kamilla Hegglund (Gjøvik) (studieår) Svein-Erik S. Olsen (studieår)
Nicolai Ilstad (Ålesund) (studieår) Marcus Ilstad (studieår)
Observatør Vara

Hilde Apneseth, seksjonssjef HMS-seksjonen, Arbeidsmiljøutvalget

Ingen
Espen Munkvik, velferdsdirektør, velferdsadministrasjonen, Studentsamskipnaden Espen Holm, direktør for campustjenester, 
Sit Kafe administrasjon, Studentsamskipnaden 
Bjørg Næss Frost, rådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester Gisle Marhaug, rådgiver tilretteleggingstjenesten, Avdeling for studenttjenester
Marit Svendsen, seniorrådgiver, faggruppe kvalitetsutvikling, Avdeling for utdanningskvalitet Ingen
Jorun Alstad, Seksjonssjef, Bibliotekseksjon for arkitektur, naturvitenskap, teknologi og økonomi Ingen
Sekretariat: Prorektors stab Anne S. Ellingsen  

Lokalt underutvalg NTNU i Gjøvik

Medlemmer i lokalt underutvalg ved NTNU i Gjøvik
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Jørn Wroldsen, viserektor Gunn Marie Rognstad, seksjonsleder, Seksjon for utdanning, NTNU i Gjøvik
Knut Wold, førsteamanuensis, Institutt for elektroniske systemer Hilde Bakke, rådgiver, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
Marianne Skistad, universitetslektor, Institutt for helsevitenskap Randi Tosterud, førsteamanuensis, Institutt for helsevitenskap
Studentrepresentant Vararepresentant
Kamilla Heggelund (leder) Roy Åge Akselsen
Svein-Erik S. Olsen  
   
Observatør  
Arne Mo, SiT Marte Tidemand Skappel, SiT
Anne Anker Bolstad, studentprest  
Steinar Hov, Prosjektleder - EnTL  
Mona Holmen, førstekonsulent, universitetsbiblioteket  
Kari Solfrid Lauritzen, førstekonsulent, tilretteleggingstjenesten, Seksjon for utdanning  
Sekretariat: Kari S. Lauritsen, førstekonsulent, Seksjon for utdanning  
   

Lokalt underutvalg NTNU i Ålesund

Medlemmer i lokalt underutvalg ved NTNU i Ålesund
Ansattrepresentant Personlig vararepresentant
Dagrun Lorgen Jensen, kontorsjef, Institutt for internasjonal forretningsdrift (Leder) Elisabet Simahaug Halvorsen, seksjonsleder, Seksjon for utdanning (Vara for leder)
Robin Trulssen Bye, førsteamanuensis, Institutt for IKT og realfag Arne Styve, universitetslektor, Institutt for IKT og ralfag
Lars Andre Olsen, universitetslektor, Institutt for helsevitenskap Bente Alm, universitetslektor, Institutt for biologiske fag
Studentrepresentant Vararepresentant
Thea Ekerhovd Nora Hoprekstad
Anders Magnusson Rahul Nath Raghunathan
Nicolai Ilstad Felipe Ferrari
Observatør  
Ola Sture (drift)  
Rolf Viddal (SiT)  
Sekretariat: Tove Storhaug, førstekonsulent, opptak, Seksjon for utdanning  

Undersøkelser

NTNU vedtok i 2018 å fase ut egne læringsmiljøundersøkelser som følge av at LMU selv utpeker fokusområder for arbeidet med læringsmiljø, samt at Studiebarometeret og SHOT gir NTNU tilstrekkelig på status studentenes læringsmiljø. Fakultetene forventes å følge opp fokusområdene og funn fra Studiebarometeret og SHOT i sitt systematiske kvalitetsarbeid, og rapporterer via kvalitetsmeldingen på arbeidet.

Referater

Underutvalg ved NTNU i Gjøvik

Underutvalg ved NTNU i Ålesund

Fullstendige saksdokumenter for alle år finnes i arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte under tittelen «Møtebok LMU». Ta evt. kontakt med sekretær. 

Årsrapporter fra LMU

Læringsmiljøutvalget skriver hvert år en årsrapport som skal behandles i styret ved NTNU.

32 Vedlegg
12810 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)