Regler for bruk av arealer

Regler for bruk av NTNUs arealer og campusområder

Alle arrangement skal være avsluttet innen kl. 02:00. 
Maksimalt antall personer tillatt i et rom skal ikke overstiges.

English version - Area regulations

Alkohol #

 • Det skal ikke serveres eller drikkes alkohol i vrimlearealer og fellesarealer uten at det foreligger skjenkebevilling. Det er brudd på norsk lov og vil bli politianmeldt.
 • Alkohol kan serveres i lukkede selskap etter avtale med intern leietaker (fakultet/Vitenskapsmuseet) og Campusservice, Vakt og service. Dersom det ikke er gjort, skal selskapet avsluttes umiddelbart. Beskriv arrangementet så utfyllende som mulig, med tidspunkt og hvilke arealer (med romnummer) som vil benyttes.
 • Koordinator eller ansvarlig arrangør for arrangement i regi av linjeforeninger og andre studentsosiale foreninger skal selv varsle Campusservice, Vakt og service om planlagt alkoholservering i lukkede selskap i rom som foreningene disponerer på campus. Brudd på dette kan medføre tap av fri stasjon.
 • Hvis alkoholbruk fører til bråk og/eller skade på NTNUs eiendom og utsyr, kan aktuell enhet, organisasjon eller forening bli nektet alkoholservering ved senere anledning og holdt erstatningsansvarlig for skadeverk.

Bruk av elektriske artikler, gass og ild #

Elektrisk utstyr knyttet til matlaging/kjøkken #

 • Kaffetrakter, kaffemaskin og lignende, vannkoker (ikke fastmontert) brukes kun på plass anvist av bygningsansvarlig.
 • Kokeplater og komfyrer kan brukes i rom som er prosjektert som kjøkken.
 • Frittstående kokeplater og komfyrer med stekeovn er forbudt å bruke.
 • Mikrobølgeovn og små-elektrisk utstyr som vaffeljern, toastjern, riskoker og lignende, brukes kun på plasser godkjent av vaktmester. Kostnader til etablering av egnet plass belastes bruker.
 • Bruk av skjøteledninger skal være godkjent av Campusservice.
 • Det skal være fastmontert tidsur som bekostes av bruker og monteres av godkjent el-installatør.

El-ovner #

Der det er radiatorer skal det ikke brukes løse el-ovner. Unntak avtales med vaktmester.

Der det er panelovner skal det kun brukes fastmonterte el-ovner.

Møblering må planlegges slik at ovnenen ikke tildekkes. Termostaten som styrer temperaturen må ha fri luftsirkulasjon.

Gass/brannfarlig vare #

Ved bruk og lagring av gass/brannfarlig vare inkludert kjemikalier, skal dette håndteres i henhold til gjeldende forskrifter som blant annet krever risikovurdering.

Levende lys #

Det er ikke tillatt med levende lys i NTNUs bygg.

Grilling av mat #

 • Engangsgriller er forbudt på NTNUs områder på grunn av brannfare.
 • Grilling skal ikke foregå nærmere bygg enn minimum 8 meter. Underlaget skal være sand, stein eller asfalt. Grillen skal være betjent hele tiden til den er avkjølt. Området skal ryddes etter bruk.
 • Sjekk lokalt brannvesen sine nettsider for eventuelt «forbud mot bruk av åpen ild». Hvis slikt forbud foreligger kan man ikke grille.
 • Ved større, organiserte aktiviteter utendørs skal dette alltid søkes om på forhånd. Det er søknadsplikt på alle større, organiserte arrangementer. Se regler "Utlån av arealer"
 • Søknader om arrangementer, som omhandler grilling, kan bli avslått i perioder der det er veldig tørt.

Flammedempende materialer #

Alle stoffer i gardiner, møbler eller lignende som brukes i NTNUs bygg, skal være i flammedempende materialer.

Fyrverkeri #

For at NTNU som grunneier skal akseptere oppskyting av fyrverkeri på det fremlegges følgende:

 • Personer med kompetanse på fyrverkeri skal stå som ansvarlig når det skal skytes opp fyrverkeri på NTNU sin eiendom. Dokumentasjon av kompetanse skal forelegges.
 • Kart over utskytningsområde, nedfallssoner, sikkerhetssoner og plassering av publikum skal vedlegges søknad til NTNU.
 • Risikovurdering av fyrverkeri (med handlingsplan).
 • Tillatelse fra politi og brannvesen må foreligge.

Det skal tas værforbehold. Dersom det er mye vind skal ikke oppskyting av fyrverkeri foregå.

Dyr #

Ingen dyr, med unntak av hjelpehunder for funksjonshemmede (inkludert førerhund), kan tas med inn i NTNUs eide eller leide bygninger.

Unntak gjelder for NTNUs dyrehold til forsknings- og undervisningsformål som skal finne sted i egne rom bygget for formålet.

Adferd i felles vrimlearealer #

Utsmykning og utplassering av møbler, infoskjermer, automater, reklameskilt og bannere i felles vrimleareal og andre fellesareal krever godkjenning fra Eiendomsavdelingen. Dette gjelder også utendørs på NTNUs eide og leide campusområder.

Kun godkjente publikasjoner av og for ansatte studenter kan legges ut i fellesarealene ("Stripa", "Gata" og lignende). Søknad om distribusjon sendes til Vakt og service. Publikasjonsmateriale legges på anvist plass og i egnet stativ. Alt publikasjonsmateriale som ikke står på anvist plass fjernes. Oppslag skal kun skje på godkjente oppslagstavler.

Ivaretakelse av universell utforming og brannkrav
Det er ikke anledning til å plassere ut utsmykninger (f.eks. ballonger) i trapper, ved rømningsdører, etc. om dette fører til brudd på universell utforming eller brann-/rømningskrav.

Kildesortering #

Avfall skal sorteres

Lagring #

NTNUs offentlig tilgjengelige areal skal til enhver tid fremstå som mest mulig representative og tiltalende. Det er derfor ikke tillatt å mellomlagre rengjøringstraller, søppelsekker, varetraller, møbler, utstyr eller lignende i vrimleareal eller øvrige fellesarealer.

Kun lagre som er prosjektert for dette skal benyttes til lagring.

Lagring av private eiendeler i NTNUs bygg er forbudt. (Gjelder ikke mitteratur og annet småutstyr som brukes i arbeidet.)

Overnatting #

Overnatting i NTNUs bygninger er forbudt (gjelder ikke NTNUs boliger og feltstasjoner). Se også regler for bruk av arealer og dyr.

Parkering og bruk av bil #

 • Parkering skal kun skje på oppmerkede plasser
 • Tomgangskjøring er ikke tillatt
 • Private biler inne i NTNUs bygninger er forbudt
 • Vasking av biler kan kun foregå på plasser med oljeutskiller
 • Reparasjon av bil skal kun foregå i godkjente bilverksteder

Sykkelparkering #

Parkering av sykler skal skje utendørs og på innendøres områder beregnet for sykkelparkering.

Det er ikke tillatt å ta inn sykler på andre arealer på gunn av hensyn til åpne rømningsveier og effektiv rengjøring

Rømningsveier #

Alle brukere av NTNUs bygg skal gjøre seg kjent med byggets rømningsveier.

Rømningsveier og skilt/merking av rømningsveier skal ikke blokkeres.

0 Vedlegg
20956 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)