Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde med studiet sitt

I følge det nasjonale Studiebarometeret som gjennomføres av NOKUT hvert år, er NTNU-studentene i meget stor grad enige i at de går på det studiet de helst vil gå på (skår 4,4 på en skala fra 1-5 der 5 er best).

Fjorårets resultat var 4,5. Totalt sett er studentene også fornøyde med studiet de går på (skår 4,1). Dette er samme resultat som i fjor.

Gå til studentbarometeret

NTNUs studenter ved medisinstudiet er mest tilfreds i landet (skår 4,5, samme som UiT). Samtidig går de på det studieprogrammet de helst vil gå på (skår 4,8), og opplever studiet som relevant (skår 4,9).

I Gjøvik er radiografstudentene blant de aller mest tilfredse i hele landet. Studentene mener både at de går på det studiet de aller helst vil gå på (skår 4,8), og er svært tilfreds med eget studium (skår 4,7)

– Arbeidet med studiekvalitet krever et kontinuerlig fokus, og jeg er svært tilfreds med at NTNU igjen leverer gode resultat i Studiebarometeret, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

Hun er spesielt fornøyd med at NTNU-studentene har vært så tilfredse i en høst der organisasjonen har vært preget av omorganisering.

– Dette viser at vi har nådd målet vårt om holde kvaliteten i undervisningen oppe, sier Kjeldstad.

Tilfredsheten er også god på de tidligere høyskolene. Mest tilfreds er Gjøvikstudentene, som både er godt tilfreds med studieprogrammet de går på (skår 4,0), og mener at de går på det studiet de helst vil gå på (skår 4,4). Mens Gjøvikstudentene er like tilfredse som i fjor, er studentene fra tidligere HiST og HiÅ litt mindre tilfreds enn i fjor. De tidligere HiST-studentene gir en alt-i-alt-skår på 4,0, og mener også at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på (skår 4,3), mot hhv. 4,1 og 4,4 i fjor. Studentene i Ålesund svarer med en helhetlig tilfredshet på 3,7 og at de i stor grad går på det studiet de helst vil gå på (skår 4,3). I fjor var tilfredsheten i Ålesund hhv. 3,9 og 4,5.

NTNU-studentene er mest tilfredse med de faglige utfordringene de får, samt at utdanningen er relevant og gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet.  Som tidligere år er studentene generelt minst fornøyde med tilbakemeldingene de får fra de faglige ansatte.

Undervisnings- og arbeidsformer

Forelesning er fortsatt den mest utbredte undervisnings- og arbeidsformen, i tillegg til skriftlige innleveringer. Selv om NTNU-studentene mener at innleveringer og forelesninger bidrar godt til egen læring (skår 3,9), mener de også at mer studentaktive arbeidsformer, som er mindre brukt, bidrar til læringen. Her trekker studentene særlig frem prosjektarbeid og praktiske øvinger. Studentene stiller seg også positive til bruk av digitale verktøy i studiehverdagen.

De studentene som har praksisperioder, mener i stor grad at praksis bidrar til læringen (skår 4,2).

Tidsbruk og forventninger

NTNU-studentene bruker i gjennomsnitt 16,5 timer i uka på læringsaktiviteter organisert av institusjonen, og 21 timer i uka på egenstudier. Dette gir en sum på 37,5 timer brukt på studier i uka. Gjennomsnittsstudenten jobber i tillegg 5,8 timer i uka ved siden av studiene.

Selv om studentene rapporterer at de er relativt godt motivert for studieinnsats (skår 3,9), møter de i mindre grad godt forberedt til undervisningen (skår 3,2). Samtidig opplever studentene at de faglig ansattes forventninger og ambisjoner på deres vegne er middels høye.

Kontaktpersoner for pressen

Relatert lenke