Test - informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet for ansatte og studenter

Verktøy


Viktige tema og stikkord

 • E-post
 • Passord
 • Nettverk
 • Personvern
 • Dele informasjon
 • Lagre informasjon

Krav og føringer

 • Lover og regler
 • Reglement, rundskriv og instrukser fra departement
 • Reglementer og instrukser ved NTNU
 • Politikkdokument
 • Prosedyrer, retningslinjer og rutiner

Informasjonssikkerhet skal sikre at informasjon

 • ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet)
 • ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet)
 • er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet)

Mål for informasjonssikkerhet

Informasjonsverdiene som utvikles, behandles og forvaltes ved NTNU utgjør grunnlaget for undervisning, forskning, formidling og nyskaping.

 • Ansatte og studenter skal forstå hva som er NTNUs informasjonsverdier og viktigheten av å beskytte disse.
 • Informasjonssikkerhet skal være en integrert og en naturlig del i alle prosesser, tjenester og systemer ved NTNU.
 • Systematikk og kontinuerlig forbedring skal være førende i arbeidet med å sikre NTNUs informasjonsverdier.
 • Styringssystem for informasjonssikkerhet skal gi opplevd positiv merverdi for ansatte og studenter ved NTNU.

Vi skal nå målene gjennom:

 • utvikling av sikkerhetskultur og holdninger
 • kompetansehevende tiltak
 • tekniske tiltak