Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Si fra!

For studenter og medarbeidere

Megafon og snakkebobler. Grafikk.

For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at både studenter og ansatte sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer. 

Utsettes du for, eller er vitne til lovbrudd, kontakt politiet

Utdanningskvalitet og læringsmiljø for studenter

Studenter har en viktig rolle i forbedringsarbeidet med emner og studieprogram. 

Hvis det ikke gjennomføres emneevaluering, eller evalueringen ikke følges opp, kan du melde avvik.

Studentenes oppgaver i kvalitetssikringen av utdanning.

Meld avvik om utdanningskvalitet og læringsmiljø

Helse, miljø og sikkerhet

HMS skal sikre og forbedre arbeidsmiljøet til både ansatte og studenter. 

For å bidra til dette, er det viktig at du varsler hvis du er utsatt for eller vitne til:

  • Farlige situasjoner.
  • Skader.
  • Ulykker og nestenulykker.

Når du melder inn avvik følges hendelsen opp, og rutiner og arbeidsflyt kan forbedres for å unngå at lignende skjer igjen.

Meld HMS-avvik

Informasjonssikkerhet og personvern

Opplever du brudd på interne retningslinjer, føringer og lover som regulerer informasjonsbehandling eller personvern, ønsker vi at du registrerer dette som et avvik.

Meld avvik

Hva er et informasjonssikkerhetsavvik?

Digital sikkerhetshendelse

En digital sikkerhetshendelse er for eksempel et dataangrep, et svindelforsøk eller mistet IKT-utstyr. Slike hendelser kan også ramme personopplysninger.

Opplever du en digital sikkerhetshendelse, si fra på e-post eller telefon til NTNU SOC (NTNUs Sikkerhetsoperasjonssenter). 

Hva er en digital sikkerhetshendelse?

Bygg og rom

Si fra om feil eller mangler i bygg og rom.

For eksempel:

  • ventilasjon
  • renhold
  • belysning

Si fra til e-vaktmester

Vaktmestertjenester for studenter | Vaktmestertjenester for ansatte

Alvorlige og kritikkverdige forhold

Med alvorlige og kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

For eksempel:

Varsling - hva og hvordan

Varsle om kritikkverdige forhold

Er du usikker? Du kan starte med en uforpliktende prat med noen av disse:

For studenter

For ansatte