Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Valg

For ansatte – Presentasjon av nominerte kandidater

Styrevalget 2018 for midlertidig vitenskapelig ansatte er avsluttet

De nye styrerepresentantene for midlertidig vitenskapelig ansatte er:

Valgperioden for midlertidig vitenskapelig ansatte er ett år. 

Valgprotokoll - pdf

Se styrevalg for ansatte

Se også: Studentvalget

Kandidater til styrevalget

Ane Tolnes Haugdal

Stilling og arbeidssted: Stipendiat ved NTNU Handelshøgskolen

Hei, jeg er Ane, en trøndersk stipendiat fra NTNU Handelshøyskolen, som liker å bli kjent med nye mennesker! Jeg har en mastergrad i økonomi og administrasjon, har vært en runde innom det private næringslivet som revisor i PwC, før jeg i november var tilbake i akademia som stipendiat. 

Om jeg blir valg som styrerepresentant for de midlertidig vitenskapelige ansatte ønsker jeg å fokusere på tilhørighet til universitetet. Jeg mener det er viktig å skape tilhørighet til NTNU for alle institutt, og spesielt med tanke på fusjonen vi nå er midt oppe i er samhørighet et viktig tema. Det å skape eierskap til universitetet, for alle ansatte, mener jeg er viktig for å opprettholde bredden i studieprogram og disipliner, i tillegg til den faglige kompetansen NTNU innehar i dag. Et mulig virkemiddel for å øke samhørigheten er et bredere tverrfaglig akademisk samarbeid. Her kan vi lære av studentene og deres organisering av store arrangement som for eksempel UKA, hvor studenter med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av ulike disipliner. 

Som tidligere høyskolestudent ved både HIST og NHH og nå stipendiat ved NTNU har jeg et godt utgangspunkt for å se både hva som er bra og hva som er mindre bra i dagens system, sammenlignet med andre institusjoner. Det at jeg er ansatt etter fusjonen fører også til at jeg har et godt utgangspunkt for å se NTNU som helhet, uavhengig om man har arbeidssted på Elgeseter, Gjøvik eller Dragvoll. 

Jeg ønsker å sitte i NTNUs styre fordi det er en mulighet til å være involvert i beslutningsprosessen i en spennende tid for NTNU med tanke på fusjonen og prosjektet for samlokalisering av campus i Trondheim.

 

Espen Arntzen

Stipendiat, NV, Institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Begynte som stipendiat mai 2017. Kom fra TINE SA, hvor jeg jobbet som konsulent på forbedringsarbeid og optimalisert drift av produksjonsanlegg.

Som styrerepresentant vil jeg prioritere å bedre arbeidsvilkår og økt faglig utvikling for midlertidig ansatte, og prioritere tiltak som har som formål å minske de negative effektene som kan medfølge en midlertidig ansettelse.

Jeg er opptatt av god økonomistyring, og vil jobbe for at prosjektering og implementering av nye prosesser utføres på en god og fornuftig måte. Jeg vil også jobbe mot et bedre forhold mellom ansatte og ledelse, og vil prioritere tiltak for å redusere avstanden mellom ledelsen og ansatte.

 

Kristin Norum Skoglund

Stilling og arbeidssted: Stipendiat, Skoleutvikling og Utdanningsledelse, SU, Institutt for lærerutdanning

Hva er du opptatt av?

For meg er livet er for kort til at vi midlertidige ansatte alltid er de som må gi -gi av vår tid, energi og vår kompetanse uten at vi vet hva fremtiden bringer. Uten forpliktelse fra arbeidsgiver!

Som medlem av FoU-utvalget ved instituttet har jeg blant annet stått på for retningslinjer for forskningsfri/ studiepermisjon, hvor midlertidige ansatte trekker det korteste strået, og må jobbe for å kvalifisere til dette gjennom en fast stilling. 

Hvordan blir arbeidshverdagen med ny Campus?

Campus-utviklingen bør ikke handle om festtaler og ødeleggelsen av grønne lunger, men om hvordan det fysiske arbeidsmiljøet bør innrettes slik at vi får gjort en best mulig jobb og studentene får en optimal læringssituasjon. Her ligger det store muligheter for fremtidens kunnskapsutvikling!

I denne spennende prosessen er det viktig at vi løfter blikket og sikrer at også vi midlertidig ansatte blir ivaretatt slik at vi får gjort vår viktige jobb på best mulig måte - og ikke bokstavlig talt havner på kottet nederst i gangen. 

Så hvorfor meg?

Som tidligere skoleleder og nå stipendiat i Utdanningsledelse tror jeg bakgrunnen min er direkte relevant for dette vervet. Jeg håper rett og slett at du gir meg muligheten!

 

Nina Helen Aas Røkkum

Stilling og arbeidssted: Stipendiat, SU, Institutt for sosialt arbeid

Hva er du opptatt av og hvorfor skal velgerne stemme på deg?

Først og fremst er jeg opptatt av å redusere antall midlertidige stillinger ved NTNU. Like viktig er det å fokusere på de som allerede står i en midlertidig arbeidssituasjon. Jeg er opptatt av arbeidsbetingelsene til de midlertidig ansatte ved NTNU, og hvordan de opplever sin arbeidshverdag. Som midlertidig kjenner man på en uforutsigbarhet, da man har en sluttdato å forholde seg til. Befinner man seg i en midlertidig arbeidssituasjon over lengre tid opplever mange at livet settes på vent, og man går en usikker fremtid i møte. I løpet av året som har gått, har flere aspekter ved midlertidigheten vekket min interesse og mitt engasjement.

Eksempelvis opplever mange midlertidigheten som stressende, og de store personlige omkostningene vil gå utover den ansattes psykiske helse. Særlig problematisk ved midlertidighet, er usikkerheten som den bringer med seg og som vil medføre svekket livskvalitet. Dette vil i sin tur påvirke kvaliteten på undervisning og forskning. Hva gjør vi med dette?

Noe annet som engasjerer meg er karrierepolitikk, blant annet mulighetene man har i og utenfor akademia etter at sluttdatoen er passert. Postdoktorløftet er en strategisk satsning på postdoktorer som er ansatt ved NTNU og går kort sagt ut på å sette denne gruppen midlertidig ansatte i en bedre posisjon til å bygge videre karriere. Dette tilbudet må følges opp, og spør du meg, bør man satse på lignende tilbud også for andre midlertidig ansatte ved NTNU.

Jeg ønsker å fortsette som styremedlem og representant for de midlertidig ansatte ved NTNU, og opplever kontinuitet som viktig i dette arbeidet. Videre vil jeg fortsette samarbeidet med DION, interesseorganisasjonen for midlertidig ansatte ved NTNU, samt New University Norway og ProtestPub. Jeg vil ta med erfaringene fra forrige periode og arbeide videre med tiltak for å redusere uønsket midlertidighet, samt rette blikket mot de midlertidig ansattes arbeidshverdag og karriereutvikling.

Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg.

Marius Korsnes

Stilling og arbeidsstad: Postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier
 
Eg er opptatt av desse temaa – stem på meg dersom du òg tykkjer desse er viktige:
 
  • Auka kvalitet i utdanningstilbod og opplæring av vitskapleg tilsette: Midlertidig tilsette—som gjer driv med mykje undervisning—bør få nødvendig opplæring i nye undervisningsmetoder som engasjerer og inkluderer studentar og tilsette.
  • Midlertidig tilsette skal behandlast rettferdig: med eit stort tal på midlertidig tilsette kan NTNU risikere at midlertidige ikkje vert inkludert i ulike forum og at rettar som fast tilsette har vert neglisjerte eller avproblematiserte for midlertidige. Dette kan vere knytta til ein kultur og ei forståing om kva midlertidige er og skal gjere på NTNU som bør revurderast.
  • NTNU bør vere meir jordnært og kobla til resten av samfunnet: NTNU vert oppfatta som for elitistisk og avkobla frå resten av det som skjer i samfunnet. Det bør vi unngå og vi bør sørge for av vår forsking er knytta til og følger med på resten av samfunnsutviklinga og trender. 
  • Eksternalisering og auka konkurranse bør ikkje føre til at økonomi er viktigaste kriterium for kva som er prioritert forsking. Vi bør også unngå at eksterne forskerprosjekt forsterkar behovet for midlertidige som står igjen utan langsiktige garantiar om tilsetting for den viktige jobben som dei gjer. 
  • Krav om effektivisering, samslåing og samlokalisering, og andre målsetnader som er motiverte av innsparing og økonomi bør ikkje vere rådande i vegval som NTNU gjer i framtida.

Sigrid Rønneberg

Stilling og arbeidssted: Stipendiat, IV, Institutt for konstruksjonsteknikk

Jeg stiller som kandidat til NTNUs styre fordi jeg ønsker å påvirke NTNU til å gi bedre betingelser til stipendiater, postdoktorer og andre midlertidige ansatte.

Som styremedlem ønsker jeg å jobbe med å sette fokus på såkalte midlertidige faste ansatte som har status som faste ansatte til deres eksterne finansiering løper ut og de deretter sies opp. I tillegg vil jeg jobbe for at gjenoppstartsstipend skal bli tilgjengelig på alle fakulteter så snart som mulig, nå som det er vedtatt som prøveprosjekt. Det skal bli lettere og mer forutsigbart å arbeide som midlertidig ansatt ved NTNU, også med tanke på fremtidige karriereveier. Her har NTNU mye potensiale til å bedre den fremtidige forutsigbarheten for sine ansatte. 

Jeg sitter for øyeblikket som representant for stipendiater og midlertidige ansatte i styret til Tekna ved NTNU, og arbeider med å utarbeide innspill til fremtidens lønnspolitikk ved NTNU. Jeg har blant annet arrangert medlemsmøte for stipendiater for å få så mye innspill som mulig før vi starter forhandlinger. 

Jeg er engasjert og positiv, og liker nye erfaringer. Jeg har erfaring fra å jobbe for stipendiaters rettigheter gjennom Tekna i flere år, og er veldig motivert for å jobbe videre for stipendiater, postdoktorer og andre midlertidige ansatte på NTNU blant annet gjennom tettere samarbeid med DION. 

Godt valg!

 

Silje Marie Smitt

Stilling og arbeidssted: Stipendiat innen termiske energisystemer ved Institutt for Energi- og Prosessteknikk, IV. 

Jeg har meldt mitt kandidatur til NTNU-styret fordi det er en god mulighet til å kunne påvirke forandringene som skal skje det neste året. En av universitetets ambisjoner for 2018 er å bli «ett NTNU». I kjølevannet av fusjoneringen mener jeg dette blir spesielt viktig å følge opp da vi nå har blitt en stor institusjon spredt over flere steder.

Rettighetene til stipendiater og forskere er viktige fordi vi ikke er beskyttet av loven på samme måte som de fast vitenskapelige ansatte. Det har vært flere nyhetsoppslag relatert til dette emnet, hovedsakelig om den høye andelen av langsiktig midlertidig forskere ved NTNU. Selv om universitetet har sagt at de jobber med å redusere antall midlertidige stillinger til fordel for permanente, er tallet fortsatt for høyt. Dette problemet bør bli lagt større vekt på, da det for mange oppleves som en byrde og i tillegg motvirker en inkluderende akademisk kultur. 

NTNU må være konkurransedyktig i forhold til det private for å kunne rekruttere de mest attraktive kandidatene i markedet. Arbeidsforhold og lønn er måter å oppnå dette på, men i realiteten har lønnen til stipendiater blitt redusert siden 2014. Selv om lønn og ansettelsesforhold hovedsakelig bestemmes av lovgivningen, er det vi som kan få disse endringene til å slå rot. Jeg vil gjerne bidra og representere oss for å styrke posisjonen til midlertidige ansatte her ved NTNU.

 

Vegard Stolsmo Foldal

Stipendiat, MH, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

I dag er jeg tillitsvalgt og representant for midlertidig vitenskapelig ansatte ved et av de største instituttene ved NTNU, institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Som midlertidig vitenskapelig ansatte utgjør vi hovedmassen av ansatte som faktisk forsker og produserer kunnskap ved NTNU, og jeg mener derfor det er nødvendig at vi er godt representert i saker som angår NTNU sin fremtid og visjon. 

Selvsagt er midlertidigheten i våre ansettelsesforhold et viktig og stadig vekk mer aktuelt tema. Når NTNU må ta stilling til campusutvikling, nasjonalt- og internasjonalt samarbeid, kunnskapsformidling og andre viktige satsninger, har vår jobbsikkerhet nødt til å være en del av det dette. Jeg ønsker å representere midlertidig vitenskapelige ansatte i slike saker, for å kunne sikre at NTNU utvikler seg i retning som er bærekraftig for fremtiden og muliggjør både innovativ, fremragende og praktisk forskning og formidling.  

I tillegg til det ovennevnte, er jeg også opptatt av vi som midlertidig vitenskapelig ansatte ikke blir underrepresentert i saker som angår oss og vår fremtid og karriere innen forsknings og formidling – til tross for vår midlertidighet. Nettopp derfor er det viktig at du bruker stemmen din i dette valget til å sikre at vi blir godt representert i saker som angår oss. 

logo

Følg diskusjonen nederst på denne siden.Noe du lurer på, eller har du synspunkter? Del dem her.