Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Valg

For ansatte – Presentasjon av nominerte kandidater

Styrevalg for midlertidig vitenskapelig ansatte ble gjennomført 30. mars til 1. april.

Ingvill Stuvøy blir nytt styremedlem for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021. Håvard R. Karslen blir hennes vara.

For mer detaljert valgresultat vises det til styrevalgsiden og oppslag i Universitetsavisa. 

Kandidater til styrevalget

Madeleine Lorås

Bilde av Madeleine Lorås

Stilling og arbeidssted  

Stipendiat, Institutt for datateknologi og informatikk

Hva er du opptatt av, hvorfor skal velgerne stemme på deg?

Mitt engasjement for alt som foregår på NTNU er stor. Jeg syns det er spennende å diskutere alt fra hvilke indikatorer som skal ligge til grunn for finansieringen vår, til historien bak hvorfor Gamle Fysikk er lakserosa. I løpet av tiden min her har jeg alltid fulgt nøye med på diskusjonene lokalt på instituttet, debattene om NTNU som helhet, og i den nasjonale diskursen om universitets- og høgskolesektoren generelt.  

Den neste perioden i styret kommer til å bli helt spesiell. Nå som Norge og verden er i krise, vet vi ikke hvordan virkeligheten kommer til å se ut om to uker, eller seks måneder. Det at NTNU skal bidra til kunnskap for en bedre verden kommer i tiden fremover til å bli ekstra betydningsfullt. Vi har i denne perioden sett hvor viktig det er med god digital infrastruktur, og jeg er så langt imponert over alle NTNU-eres evne til å tilpasse seg. Dette må vi ta med oss videre, men jeg mener NTNU har mye å gå på når det gjelder effektive systemer som faktisk bedrer arbeidshverdagen vår.  
 
Utover dette, står NTNU ovenfor noen viktige diskusjoner når det kommer til campus, effektiviseringsreformer og forberedelse på fremtiden. I disse diskusjonene mener jeg det er viktig med gode prosesser og medvirkning fra hele organisasjonen. Ikke minst de midlertidig vitenskapelige ansatte, som ofte blir nedprioritert i lønnsforhandlinger, ansettelsesutvalg og arealfordelingsmøter. Jeg mener det er viktig at NTNU skaper trygge og stabile rammer, spesielt for de midlertidige, og får å nå det målet mener jeg vi må inkluderes mer i prosessene. 

Jeg er en god kandidat til NTNU-styret fordi jeg har en kunnskapsbasert tilnærming til alle beslutninger jeg tar, både personlig og i jobben min. I denne kunnskapen ligger det å lytte til alle parter. Med meg i styret har du en person med erfaring fra mange deler av NTNU som har en inkluderende og pragmatisk holdning til både store og små utfordringer. 

Ingvill Stuvøy

Bilde av Ingvill Stuvøy

Stilling og arbeidssted

Postdoktor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SU) 

Hva er du opptatt av, hvorfor skal velgerne stemme på deg?

Jeg vil nevne fire kampsaker jeg kommer til å ha øverst på blokka hvis jeg blir valgt:

For det første, så er jeg opptatt av at unge og midlertidige forskere må få mulighet til å stille sine egne forskningsspørsmål fremfor å kun levere på spørsmål andre har formulert og definert som viktige. Det innebærer å utfordre noe av den strategiske styringen av forskning som vi ser i dag, med blant annet prosjektstipender fremfor åpne stipendutlysninger.

For det andre, så er jeg opptatt av hva fokuset på konkurranse gjør med arbeidsmiljøet på universitetet og da særlig for midlertidige, som kanskje føler ekstra på presset med å «vinne» konkurransen for å karre til seg en fast jobb.

For det tredje, så vil jeg sette undervisning høyere på dagsorden. For mange midlertidige er undervisning en «arbeidsplikt» og en nødvendig erfaring for å kvalifisere seg til fastansettelse. Samtidig er det ikke nødvendigvis sånn at undervisningserfaring vektlegges i ansettelsesrunder, til tross for at undervisning er en sentral og viktig del av hva vi gjør på universitetet.

Som et fjerde punkt, så vil jeg jobbe for reell medvirkning og medbestemmelse. Dette tror jeg igjen er et punkt som er av spesiell betydning for midlertidige, som ikke nødvendigvis har adgang til de samme formelle og uformelle beslutningsorganene som fast ansatte. Hvis jeg blir styrerepresentant vil jeg derfor ta initiativ til et åpent forum hvor midlertidige på tvers av NTNUs mange campuser og fagretninger kan komme med sine innspill i både enkeltsaker og saker av mer generell karakter.

Aller sist, så vil jeg anbefale den som vil vite mer om hva jeg mener om universitetspolitikk om å lese brevet jeg og 14 andre skrev til vår nylig tilsatte rektor Anne Borg

Håvard R. Karlsen

Bilde av Håvard R. Karlsen

Stilling og arbeidssted

Stipendiat ved Institutt for psykologi (SU)

Hva er du opptatt av, hvorfor skal velgerne stemme på deg?

Jeg har snart to års erfaring som representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i styret til Institutt for psykologi. I tillegg er jeg en ivrig leser av alt som har med universitetspolitikk å gjøre, være seg i Universitetsavisa eller Aksel Tjoras Universitetskamp. Derfor tror jeg jeg har innsikten som skal til for å gjøre en god jobb i NTNU-styret.

Slik jeg ser det er det mindre incentiv til å bry seg om de midlertidige ved NTNU, siden vi er en sammensatt gruppe med rask utskiftning. Det ser vi for eksempel i de inverterte lønnsforskjellene for nye og gamle stipendiater. Vi står også delvis på sida av arbeidsmiljøloven, da stillinger som postdoc og stipendiat bevisst bryter med prinsippet om fast ansettelse. Derfor er det viktig at vi har god representasjon i universitetsstyret. 

Det er store prosesser som foregår ved NTNU, som avbyråkratiseringsreformen, campussammenslåinga, og opprivende arbeidsmiljøsaker. Som representant for de midlertidige vitenskapelige ansatte i NTNU-styret lover jeg å følge nøye med på hva som kan påvirke oss, og prøve etter beste evne å ivareta de ansatte. Jeg vil også være tilgjengelig for alle de som har noe på hjertet som de ønsker jeg skal ta med videre inn i styrevervet.

Erik O’Donnell

Bilde av Eric O'Donnell

Stilling og arbeidssted

Stipendiat, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (ØK)

Forskningsfeltet mitt er bærekraftig entreprenørskap. Før jeg ble stipendiat jobbet jeg i ett års tid som leder for bærekraft som strategisk område for SFU Engage (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship).

Som kandidat til styret er jeg opptatt av hvordan NTNU kan våre pådriver for en «Green New Deal» i midt-norsk økonomi.

  • NTNU er en av Trøndelags største innkjøpere av varer og tjenester (møtemat, PCer til ansatte, kontormøbler, osv.) og har derfor en enorm påvirkningskraft på den midt-norske økonomien.
  • Jeg vil jobbe for at NTNU bruker denne påvirkningskraften i alle sine innkjøp til å vri midt-norsk næringsliv i mest mulig bærekraftig retning.
  • I praksis betyr dette at jeg vil jobbe for et innkjøpsregelverk som sterkt vektlegger:
    • at miljømessige og sosiale aspekter skal telle like mye som det økonomiske ved alle innkjøp
    • at vurderingsmetoden for dette er basert på forskning

logo

Følg diskusjonen nederst på denne siden.


Siste nytt om styrevalget


Noe du lurer på, eller har du synspunkter? Del dem her.