Administrere eksamen

Planlegge og gjennomføre analog eksamen – for administrativt ansatte

Slik gjennomfører du analog eksamen

Registrere obligatorisk aktivitet

 • Registrer godkjente obligatoriske aktiviteter i hvert emne innen 7 arbeidsdager før eksamensdato. 

Dersom obligatorisk aktivitet i et emne ikke er ferdig registrert innen fristen, vil alle kandidater som er vurderingsmeldt i emnet bli plassert på rom til eksamen. Kandidater vil da kunne avlegge eksamen uten å ha fullført den obligatoriske aktiviteten.

Kvalitetsikre eksamensoppgave

 • Kvalitetssikre alle oppgaver før levering 
 • Bruk standard forsidemal 
  • Instituttets kontaktperson signerer forsidemalen i signaturfeltet og går god for at den innleverte oppgaven er i henhold til opplysningene gitt på forsiden.
 • Eksamenskontoret tar kontakt med instituttene der studenter trenger elektronisk utgave av eksamensoppgaven som en del av tilrettelegging ved eksamen.

Oppgi administrativ kontaktperson

 • Instituttene oppgir en kontaktperson med ansvar for at eksamensoppgavene i instituttets emner leveres på riktig sted innen fristen.
 • Nye kontaktpersoner meldes inn til Eksamenskontoret før eksamensperioden. Send e-post til eksamen@adm.ntnu.no og merk den "Kontaktperson eksamen".

Språkhjelp til eksamensoppgaver

Levere eksamensoppgave

 • Instituttet leverer eksamensoppgaven senest 5 arbeidsdager før eksamen.
  • Trondheim: Institutter på Dragvoll, Tungasletta og Moholt leverer eksamensoppgaver på rom 2204 bygg 2 nivå 2 på Dragvoll. De øvrige instituttene i Trondheim leverer oppgavene i rom 121 i Hovedbygget på Gløshaugen, første dør til venstre etter hovedinngangen.
  • Gjøvik: Lever eksamensoppgavene på Eksamenskontoret rom 126, 1. etasje i Gneis-bygget.
  • Ålesund: Lever eksamensoppgavene på Inspektørkontoret i Kunnskapsparken.

Antall eksamensforsøk og frist for å trekke seg fra eksamen

Frist for å trekke seg fra eksamen er 14 dager før eksamensdato/innleveringsfrist. Studentene skal selv trekke seg fra eksamen i Studentweb. Der finner studentene trekkfrist for sine emner. På grunn av tregangerregelen, er det viktig at trekkfristen overholdes. 

Se også: Informasjonsside for studenter om antall forsøk på eksamen

Eksamensdatoer og romplassering

 • Dato, rom og tidspunkt for eksamen: se emnesiden (søk opp emnet og velg fanen "Eksamensinfo")
 • Det enkelte emnet blir plassert på rom senest 3 dager før eksamensdatoen. På emnets nettside finner du info om hvilke rom studentene er plassert på, med antallet kandidater i parentes. Studentene finner informasjon om hvor de skal sitte i Studentweb.

Faglærers oppmøte under eksamen

Gyldig fravær på eksamen

Eksamensinspektør

Sensur

Begrunnelse og klage

FS - Registrere klage på karakter

FS - Registrere begrunnelse for karakter

 • Fakultetene har ansvar for prosessen rundt begrunnelse og klage.
 • Begrunnelse for karakter skal gis innen to uker etter kravet ble sendt. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig, etter sensors valg.
 • Ved klage oppnevnes nye sensorer. Disse skal ikke skal ha informasjon om karakter, tidligere sensors begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen.

Se også: Informasjonsside for studenter om begrunnelse og klage.

Gamle eksamensoppgaver

Vurderingsprotokoll/sensurliste

 • Instituttene skal selv ta ut vurderingsprotokoll (sensurliste) for alle emner.
 • Bruk FS-rapport FS566.001. Du finner den under «Vurdering», «Rapporter», «Protokoll».
 • Vent to arbeidsdager etter eksamensdatoen før du tar ut lista. Da vil Eksamenskontoret rekke å registrere «ikke møtt» og «trekk under eksamen» slik at listene bare inneholder kandidater som skal ha sin besvarelse vurdert.
 • Pass på å ta ut protokoll på «topp» i emnet dersom Eksamenskontoret skal registre én samla karakter for alle vurderingsdelene.
 • Dersom eksamenskontoret skal registrere sensur på de enkelte eksamensdelene og automatisk generere samlet karakter for emnet, må du ta ut vurderingsprotokollene på den delen det gjelder. Det er svært viktig at det blir tatt ut riktig vurderingsprotokoll, slik at vi sikrer riktig sensurregistrering. Vurderingsprotokoll skal primært tas ut på kandidatnummer.

Innlevering av sensur til Eksamenskontoret

 • Send sensur til Eksamenskontoret med internpost eller ved personlig levering.
 • Skannede versjoner av sensurlistene kan mottas ved spesielle behov, men at dette må avtales i de enkelte tilfellene. For eksempel kan ekstern sensor skanne lista med sin signatur og sende den til instituttet.
 • Dersom dere er innvilget innsending av sensur per e-post, må original vurderingsprotokoll ettersendes/leveres eksamenskontoret for arkivering.

Kontakt

NTNU i Trondheim

E-post: eksamen@adm.ntnu.no

Åpningstid for telefonhenvendelser:

Mandag–fredag: 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Telefon: +47 73 59 66 00

Åpningstid for besøkshenvendelser:

Mandag, onsdag og fredag: 09.00–11.00 og 13.00–15.00

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, 3. etasje

Postadresse: Eksamenskontoret NTNU, Postboks 8900, 7491 Trondheim


NTNU i Gjøvik - studenttorget

E-post: eksamen@gjovik.ntnu.no

Besøksadresse: Studenttorget i Gneis-bygget, Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Postadresse: NTNU i Gjøvik, postboks 191, 2802 Gjøvik


NTNU i Ålesund - Studentservice

Telefon: +47 70 16 15 02

E-post: studier@alesund.ntnu.no

Besøksadresse: Hovedbygget, 1. etg., Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Postadresse: NTNU i Ålesund v/ Studentservice, postboks 1517, 6025 Ålesund